ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Драгана Лалевић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Dragana Lalevic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Докторат

-
-
-

Магистратура

2009.
Пољопривредни факултет Приштина-Лешак
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

2002.
Пољопривредни факултет Приштина-Лешак
Ратарство

Пројекти

-

Одабране референце

Биберџић М., Ђорђевић М., Лазовић Д., Бараћ С., Лалевић Драгана (2004): Принос НС и ЗП хибрида кукуруза остварен у макроогледу, Агрознање, Вол. 5., бр.4., стр. 13-24., Пољопривредни факултет, Бања Лука.
Биберџић М., Вулановић А.,Бараћ С., Лалевић Драгана (2005): Продуктивне
oсобине неких сорти јарог јечма, ХL Знанствени скуп хрватских агронома са
међународним учешћем, Зборник радова, стр. 405-406, Опатија
Biberdžić M., Barać S., Lalević Dragana, Nikolić Katerina (2005): Plevelite vo
pčenicata i nivnoto suzbijanje so primena na nekoi herbicidi, I Congress of Plant
Protection in Republic of Macedonia, Proceedings, 137-140, Ohrid.
Биберџић М., Ђорђевић М., Лалевић Драгана, Савић Надица (2005): Анализа
приноса стрних жита у јужном делу Србије, Х Саветовање о Биотехнологији,
Зборник радова, Вол.10, бр.10, стр. 174-179, Чачак.
Биберџић М., Бараћ С., Лалевић Драгана (2008): Корови у усеву тритикалеа и
њихово сузбијање применом неких хербицида, XIII Саветовање о Биотехнологији,
Зборник радова, Вол.13 (14), стр.127-133, Чачак.
Милан Биберџић, Небојша Делетић, Саша Бараћ, Славиша Стојковић,
Драгана Лалевић,(2009): Могућност сузбијања корова у кукурузу хербицидима
из грубе сулфонилуреа, 44. Хрватски и 4. међународни симпозијум агронома,
Зборник радова, стр. 496-499, Опатија.
Dragana Lalević, Milan Biberdžić, Miodrag Jelić, Aleksandar Paunović, Zoran
Jovović, (2010): Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i komponente prinosa tritikalea, 45.
Hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma, Zbornik radova, str. 935-939, Opatija.
D. Lalević, M. Biberdžić, N. Deletić, M. Jelić, A. Paunović, (2010): Grain yield and
quality of triticale and barley obtained in comparative production, Biotechnology in
Animal Husbandry 26 (spec. issue), p 635-640, Institute for Animal Husbandry,
Belgrade-Zemun.
Biberdžić M., Lalević Dragana., Deletić N., Barać S., Stojković S., (2010): Yield
components of winter barley and triticale as affected by nitrogen fertilization, Research
Journal of Agricultural Science, 42 (1), str. 9-13.
Lalević Dragana, Biberdžić M., Jelić M., Barać S., (2012): The characteristics
of triticale cultivated in rural areas, Agriculture & Forestry, Vol.58. Issue 2: 27-
34.
Lalević Dragana, Biberdžić M., (2012): The influence of weather conditions
and nitrogen fertilization on some characteristics of winter barley, Third
International Scientific Symosium, Jahorina, Proceedings, 245-249.
Biberdžić M., Jelić M., Knežević B., Barać S., Maksimović G., Lalević
Dragana, (2013): The effect of climatic conditions and variety on some
мorphological and productivity characteristics of triticale, Research Journal of
Agricultural Science, 45 (3) : 24-29.
Biberdžić M., Jelić M., Barać S., Stamenković S., Lalević Dragana, (2013):
Effect of acid soils fertilization on morphological and productive characteristics
оf triticale, IV International Symposium, Jahorina, Proceedings, 226-231.
Основне студије-предмети
Опште ратарство I (О)
Опште ратарство II (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети