ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Драгана Лалевић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Dragana Lalevic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Драгана Лалевић (рођ. Стошовић) рођена је 09.03.1979. године у Приштини где је завршила основну школу и Прву приштинску гимназију. На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини дипломирала је 2002. године са просечном оценом 8,86 у току студија и оценом 10 на дипломском испиту. После дипломске студије уписала је 2003. године - смер Екологија и агротехника жита. Магистарску тезу под насловом "Упоредна испитивања важнијих особина јечма и тритикалеа у агроеколошким условима Црне Горе" одбранила је 2009. године чиме је стекла академско звање - Магистар биотехничких наука. Звање Доктора биотехничких наука стекла је 2015. године одбраном докторске дисертације под насловом "Утицај сорте и неких агротехничких мера на принос и квалитет зрна озимог тритикалеа".
У звање доцента изабрана је 2016. године.
Као члан учествовала је у раду Комисија за оцену и одбрану завршних радова на мастер академским студијама. До сада је, као аутор и коаутор, објавила преко 50 научних радова у међународним часописима, часописима националног значаја и међународним научним скуповима.
Говори енглески језик.
Удата је и мајка је двоје деце.

Избор у звање

2021.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Докторат

2015.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Магистратура

2009.
Пољопривредни факултет Приштина-Лешак
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

2002.
Пољопривредни факултет Приштина-Лешак
Ратарство

Пројекти

-

Одабране референце

1. Lalević Dragana, Biberdžić M., Jelić M., Barać S., (2012): The characteristics of triticale cultivated in rural areas, Agriculture & Forestry, Vol.58. Issue 2: 27-34.
2. Lalević Dragana, Biberdžić M., (2012): The influence of weather conditions and nitrogen fertilization on some characteristics of winter barley, Third International Scientific Symosium, Jahorina, Proceedings, 245-249.
3. Biberdžić M., Jelić M., Knežević B., Barać S., Maksimović G., Lalević Dragana, (2013): The effect of climatic conditions and variety on some morphological and productivity characteristics of triticale, Research Journal of Agricultural Science, 45 (3) : 24-29.
4. Biberdžić M., Jelić M., Barać S., Stamenković S., Lalević Dragana, (2013): Effect of acid soils fertilization on morphological and productive characteristics оf triticale, IV International Symposium, Jahorina, Proceedings, 226-231.
5. Lalević D., Biberdžić M., Jelić M. (2015). The effect of year and variety on yield and grain quality of winter triticale. The International Symposium on Animal Science (ISAS) & 19th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR), 09-11.09.2015. Novi Sad. Proceedings and Abstract book, p. 185-190.
6. Biberdžić M., Jelić M., Barać S., Stojković S., Beković D., Jovović Z., Lalević D. (2015). Yield of winter barley depending on fertilizing system of acid soil. Researc people and actual tasks on multidisciplinary scieces, 24-28.06. Lozenec, Bulgaria, Proceedings of the Fifth International Conference, Vol. 1, 83-88.
7. Lalević D., Biberdžić M. (2015). Effects of fertilization and variety on yield and yield components of winter triticale. Agriculture & Forestry, Vol. 61, Issue 2: 119-124.
8. Lalević D., Biberdžić M. (2016). Uticaj doze azotnih đubriva na prinos i komponente prinosa ozimog tritikalea. Journal of Agricultural Science, Vol. 61, No. 2, 127-135.
9. Biberdžić M., Barać S., Janjić J., Lalević D., Beković D. (2017). Produktivne ososbine strnih žita u zavisnosti od primene mineralnih đuriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma. Journal of Agricultural Scienece, Vol. 62, No. 3, 203-211.
10. Biberdžić M., Stojiljković J., Barać S., Đikić A., Prodanović D., Lalević, D. (2018). The influence of hybrids and sowing term on yield and dry down of corn grain. Genetika, Vol 50, No.3, 959-970.
https://doi.org/10.2298/GENSR1803959B
11. Biberdžić M., Barać S., Lalević D., Stojiljković J., Knežević B., Beković D. (2018). Uticaj tipa i sabijenosti zemljišta na prinos kukuruza. Journal of Agricultural Science, Vol. 63, No. 4, 323-334.
https://doi.org/10.2298/JAS1804323B
12. Lalević D., Jelić M., Biberdžić M. (2018). Effect of genotype and year on parameters on winter triticale productivity cultivated in northern Montenegro. Agriculture and Forestry, Podgorica, Vol. 64, Issue 1, 57-63.
13. Biberdžić M., Lalević D. (2018). Some morphological and productive traits on winter triticale depending on variety and meteorological conditions, IX International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2018“, 04-07. October, Jahorina, BiH, Proceedings, 285-290.
14. Milenković l., Stanojević J., Cvetković D., Stanojević L., Lalević D., Šunić Lj., Falilik E., Ilić Z. S. (2019). New technology in basil production with high essential oil yield and quality. Industrial Crops & Products, Vol. 140, 1-11.
10.1016/j.indcrop.2019.111718
15. Lalević D., Biberdžić M., Ilić S.Z., Milenković L., Tmušić L., Stojiljković J. (2019): Effect of cultivar and increased nitrogen quantities on some productive traits of triticale, Agriculture and Forestry, Podgorica, Vol. 65, No. 4, 127-136.
16. Lalević D., Biberdžić M., Milenković L. (2019): Effect of different doses of nitrogen fertilizer and variety on the yield and grain quality of winter triticale, X International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2019“, 03-06. October, Jahorina, BiH, Proceedings, p. 270-276.
17. Lalević D., Biberdžić M., Ilić Z., Milenković L., Stojiljković J. (2019). Produktivnost i kvalitet zrna tritikalea pri različitim količinama mineralne ishrane. Journal of Agricultural Science, Vol. 64, No. 4, 341-352.
18. Biberdžić M., Lalević D., Barać S., Jovović Z., Đekić V. (2019): The influence of the acidic soil treatments system on some morphological and productive properties of corn hybrid, 1st International Symposium: Modern trends in Agricultural Production and Environmental Protection, 02-05. July, Tivat-Montenegro, Proceedings, p. 308-317.
19. Biberdžić, M., Barać, S., Lalević, D., Đikić, A., Prodanović, D., Rajičić, V. (2020): Influence of soil tillage system on soil compaction and winter wheat yield. Chilean Journal of Agricultural Research, No. 80 (1), p. 80-90.
20. Lalević, D., Biberdžić, M., Milenković, L., Ilić, S. Z. (2020): Study of some productive traits of winter triticale varieties in Montenegrin conditions. GEA International Conference, Montenegro, Book of Proceedings, p. 311-318.
21. Lalević, D., Biberdžić, M., Stojković, S., Milenković Lidija (2020): The influence of genotype and the seasons of cultivation on the yield and quality of the grain of winter triticale. 2nd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection, Tivat - Montengro, Book of Proceedings, p. 224-232.
Основне студије-предмети
Опште ратарство I (О)
Опште ратарство II (О)
Ратарство и повртарство (О)
Мастер студије-предмети
Системи обраде земљишта (О)
Докторске студије-предмети