ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Александар Ђикић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Уређење земљишта и вода
...
ФОТОГРАФИЈА
Саша
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Педологија и мелиорације земљишта

Докторат

2011.
Пољопривредни факултет Приштина
Педологија

Магистратура

1994.
Агрономски факултет Чачак
Педологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1986.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

1.Ђикић,A., Гуџић, Н., Аксић, M. (1993): Могућност корињења ЕФ пепела косовских термоелектрана у поправци киселих земљишта. Савремена пољопривреда. No 6., 268-273.
2.Ilic, Z., Dikic, A.: Influence of Production and Saving Factors on Nitrite Content in Beet Root, “Proceedings of the I Regional Symposium- “Chemistry and Environment”, Pg. 687-690, Vrnjacka Banja, 1995.
3.Djikic, A., Ilic, Z., Gudzic, N.: Influence of Fly-ash of Kosovo Termoelectric powerplants on Properties of Soil Type Districh Cambisol, “Proceedings of the I Regional Symposium- “Chemistry and Environment”, Pg. 691-694, Vrnjacka Banja, 1995.
4.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, S. (2010): Sadržaj pristupačnog gvožđa i mangana u pseudogleju i luvisolu u zasadima maline. Agroznanje 11(4):135-140.
5.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, A., Knežević, J., Gudžić, S. (2012): Content of total and available sopper and zinc in the pseudogley soil in Kraljevo and Kruševac basin. Book of Proceedings, Third International Scientific Symposium “Agrosym Jahorina 2012”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, November 15-17, 417-423.
6.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, A., Knežević, J., Jelić, M., Gudžić, S. (2012): The level of acidity changes and content of mobile aluminium after liming. Book of abstracts on the International symposium for agriculture and food, Skopje, Republic of Macedonia, 12-14 December 2012, 178.
7.Gudžić, N., Djikić, A., Aksić, M., Gudžić, S., Knežević, J., Jelić, M. (2013): The effect of liming on the Al content in soil type Dystric Cambisol and in a whwat roots. Proceedings on the Fourth International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozonec, Bulgaria, 12-16 June 2013, Vol. 1, 95-99.
8.Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, A., Milivojević, J., Gudžić, S., Jelić, M. (2013): Status of available P and Fe at Vertisol soil type in the conditions of lonf term application of phosphoric fertilizers. Book of abstracts, The 1st International Congress on Soil Science. XIII National Congress in Soil Science, Soil-Waater-Plant. Belgrade, Serbia, September 26-23 2013, 44.
Основне студије-предмети
Основи педологије (О)
Физика земљишта (И)
Систематика земљишта (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети