ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Небојша Гуџић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака
...
ФОТОГРАФИЈА
gudzicnebojsa
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Небојша Гуџић је рођен 08.06.1962. године у селу Горња Гуштерица, општина Липљан. Основну и средњу школу је завршио у Липљану, а Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини - општи смер 1987 године са просечном оценом 8,1.

Магистарске студије, студијску групу Агрохемија, уписује на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Магистарске студије завршава са просечном оценом 9,1 и 13.02.1997. године је стекао академско звање магистра биотехничких наука из области агрономских наука одбранивши магистарску тезу под насловом ИСПИТИВАЊЕ ДЕЛОВАЊА ФОСФОРНИХ И КАЛЦИЈУМОВИХ ЂУБРИВА НА ПРОДУКТИВНОСТ ПИВСКОГ ЈЕЧМА И ХЕМИЈСКЕ ПРОМЕНЕ ДИСТРИЧНОГ КАМБИСОЛА. Звање доктора биотехничких наука из области агрономских наука је стекао 14.01.2005. године када је на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, одбранио докторску дисертацију под насловом ДИНАМИКА САДРЖАЈА МАГНЕЗИЈУМА У ВИНОВОЈ ЛОЗИ И ЗЕМЉИШТИМА АЛЕКСАНДРОВАЧКОГ ВИНОГОРЈА.

Радни век започиње по дипломирању 1987, као асистент приправник у Институту за биљну производњу, Пећ. У звање асистента за предмет Агрохемија на Пољопривредном факултету у Приштини је изабран 01.06.1988. године. На истом факултету 04.07.2006. године је изабран у звање доцента за предмет Агрохемија, 07.07.2011. године у звање ванредног професора за ужу научну област Агрохемија, а 28.01.2016. године у звање редовног професора за ужу научну област Агрохемија, физиологија и исхрана биљака.
Данас на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини обавља наставу на основним академским студијама студијског програма Биљна производња на предметима „Хемија земљишта“, „Ђубрива и ђубрење“ и Исхрана биљака. На истом студијском програму на мастер академским студијама изводи наставу на предмету „Плодност земљишта и исхрана биљака“, а на докторским студијама на предмету „Физиолошке основе ратарских и повртарских биљака“.

Као виши предавач на Вишој пољопривредно прехрамбеној школи у Прокупљу у периоду од 1997 – 2000. године, изводио је наставу на предметима „Агрохемија“ и „Педологија“.

Објавио је више од 80 научних радова, један практикум и један уџбеник.

Ожењен је и отац је два детета.

Избор у звање

2016.
Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака

Докторат

2005.
Пољопривредни факултет, Лешак
Агрохемија

Магистратура

1997.
Пољопривредни факултет, Београд - Земун
Агрохемија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1987.
Пољопривредни факултет, Приштина
Општи смер

Пројекти

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина.
Број пројекта и година: 12М06 МНТР, 1995-1999

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИСОКО ВРЕДНЕ ХРАНЕ У ВИНОГРАДАРСТВУ
Носилац пројекта: Институт за земљиште, Београд
Број пројекта и година: 7151.B, 2000-2005

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИСОКО ВРЕДНЕ ХРАНЕ У ВОЋАРСТВУ
Носилац пројекта: Институт за земљиште, Београд
Број пројекта и година: 7152.В, 2000 - 2005

ПРОИЗВОДЊА СВЕЖЕ МАЛИНЕ
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Број пројекта и година: ТР 341006, 2005-2007

РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Број пројекта и година: ТР 31054 МНТР, 2010 -

Одабране референце

Vera Rajičić, Vera Popović, Vesna Perišič, Milan Birerdžić, Zoran Jovanović, Nebojša Gudžić, Vojislav Mihailović, Vladislav Čolić, Nenad Đurić, Dragan Terzić (2020). Impact of nitrogen and phosphorus on grain yield in winter triticale grown on degraded vertisol. Agronomy 10(6), 757.

Gudžić Nebojša, Šekularac Gordana, Djikić Aleksandar, Djekić Vera, Aksić Miroljub, Gudžić Slaviša (2019). The impact of the long-term fertilisation with mineral fertilisers on the chemical properties of Vertisol (central Serbia). Applied Ecology and Environmental Research, 17(5):12385-12396.

Aksić, M., Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Stojković, S. (2011). Tomato fruit yield and evapotranspiration in the conditions of south Serbia. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(2):150-157.

Gudzic Nebojsa, Aksic Мiroljub, Djikic Аleksandar, Gudzic Slavisa, Knezevic Jasmina, Jelić Miodrag (2015). Soil fertility changes trends and available Fe, Mn and Zn in a long-term system user nitrogen fertilizers. International Journal of Agronomy and Agricultural Research. 5(1), 14-20.

Gudzic Nebojsa, Aksic Мiroljub, Gudzic Slavisa, Knezevic Jasmina (2015). The effect of liming on the acidity level of Dystriccambisol and the content of available forms of some microelements. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 7(4), 36-43.

Gudzic Nebojsa, Aksic Мiroljub, Knezevic Jasmina, Gudzic Slavisa, (2015). Changes in Fertility of Vertisol and in the Content of Available Forms of Fe, Mn, Cu and Zn after Thirty Years of using Phosphate Fertilizers. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, 3(5), 508-513. ISSN 2321-1571.

Gudžic, N., Šekularac, G., Raičić, V., Gudžic, S., Aksić, M., Grčak, D., Knežević, J. (2019). The effect of liming on the aluminium content in a wheat root. Book of Proceedings. X International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2019” Jahorina, October 3-6, 2019, Bosnia and Herzegovina.

Nebojša Gudžić, Slaviša Gudžić, Miroljub Aksić, Jasmina Knežević, Aleksandar Đikić, Gordana Šekularac (2018). The influence of liming on the acidity level of dystric cambisol and content of available forms of: iron, zinc and copper. Book of Proceedings, IX International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2018", Kovacevic, D. (ed.), 1543-1549, October 04-07, 2018, Jahorina, Republic of Srpska.

Gudžić Nebojša, Aksić Miroljub, Đikić Aleksandar, Knežević Jasmina, Jelić Miodrag, Gudžić Slaviša (2013). The level of acidity changes and content of mobile aluminium after liming. Proceedings - International symposium for agriculture and food, 797-805. 12-14 december, 2012, Skopje, Republic of Macedonia.

Gudžić Nebojša, Aksić Miroljub, Đikić Aleksandar, Milivojević Jelena, Gudžić Slaviša, Jelić Miodrag (2013). Status of available P and Fe at Vertisol soil type in the conditions of lonf term application of phosphoric fertilizers. Book of Proceedings, The 1st International Congress in Soil Science. XIII National Congress in Soil Science, Soil-Waater-Plant, 254-264. 23-26 September, Belgrade, Serbia.

Gudžić Nebojša, Djikić Aleksandar, Aksić Miroljub, Gudžić Slaviša, Knežević Jasmina, Jelić Miodrag (2013). The effect of liming on the Al content in soil type Dystric Cambisol and in a whwat roots. Proceedingson the Fourth Internationa lConference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”. Vol. 1, 95-99, 12-16 june, Lozenec, Bulgaria.

Gudžić Nebojša, Aksić Miroljub, Djikic Aleksandar, Knezevic Jasmina, Gudzic Slavisa (2012). Content of total and available copper and zinc in the pseudogley soil in Kraljevo and Krusevac basin. Book of proceedings, Third International Scientific Symposium "Agrosym 2012", 417-422, 15-17 November, Jahorina, Republic of Srpska.

Gudžić, N., Aksić, M., Đikić, S. (2010). Sadržaj pristupačnog gvožđa i mangana u pseudogleju i luvisolu u zasadima maline. Aгрознање, 11(4):135-140.

Gudžić, N., Aksić, M., Deletić, N., Gudžić, S. (2009). Dinamika sadržaja magnezijuma i kalijuma i njihov odnos u listu vinove loze. Aгрознање, 10(4):67-72.

Гуџић, Н., Аксић, M., Делетић, Н., Јовановић, З., Гуџић, С. (2007). Ефекат ђубрења магнезијума на садржај калцујума у листу винове лозе. Агрознање, 8, (8): 33-38.
Основне студије-предмети
1. Хемија земљишта (обавезни) 3+2
2. Ђубрива и ђубрење (обавезни) 3+2
3. Исхрана биљака (изборни) 2+2
Мастер студије-предмети
Плодност земљишта и исхрана биљака (обавезни)
Докторске студије-предмети
Физиолошке основе исхране ратарских и повртарских биљака