ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Катерина Николић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Заштита биља
...
ФОТОГРАФИЈА
katerina_nikolic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Катерина Т. Николић (дев. Мицева) рођена је 18.06.1966. године у Титовом Велесу, Македонија, где је завршила основну школу и гимназију са одличним успехом. Земјоделски факултет у Скопљу (воћарско-виноградарски смер) уписала је 1984/1985. године, а завршила је 1989. године са просечном оценом 8,00. Дипломски рад под називом „Организација на фитозаштитата на лозов насад и нормирање на трудот со соодветен атомизер за заштита во АК „Лозар“ – Титов Велес“, одбранила је 18.04.1989. године са оценом 10.
Специјалистичке студије из заштите биља уписала је 1989/1990. године на Земјоделском факултету у Скопљу, а завршила их је са просечном оценом 8,75. Специјалистички рад под називом „Поважни болести на доматот во пластениците во околината на Лесковац“ одбранила је 12.10.1993. године.
Последипломске студије, група Ентомологија уписала је 1999/2000. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини. Завршила их је са просечном оценом 9,00. Магистарски рад под називом „Распрострањеност, штетност и сузбијање Cydia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae) у Јабланичком округу“ одбранила је 06.04.2004. године.
Докторску дисертацију под називом „Влијание на условите на средината врз развојот на популацијата на јаболковиот црв (Laspeyresia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) и неговите природни непријатели во Јужна Србија“ успешно је одбранила 30.12.2015. године на ФЗНХ у Скопљу.
Као референт производње радила је од 01.05.1994. до 31.08.1996. године у радној организацију Производња и промет цвећа и украсног биља „Киви“ – Власотинце.
Од 01.04.1998. године радила је у средњој Пољопривредној школи у Лесковцу као приправник професор заштите биља до 01.04.1999. године.
Од 01.11.1999. године ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини као асистент приправник на предмету Ентомологија. У звање асистента на предмету Ентомологија изабрана је 03.11.2004. године. У звање доцента за ужу научну област Заштита биља изабрана је 24.11.2016. године.
Учествовала је на научним и стручним скуповима у Србији, Македонији, Бугарској, Републици Српској, Босни и Херцеговини, Црној Гори. До сада је објавила једну монографију и учествовала у објављивању преко 160 радова (51 ауторски). Учесник је у три пројекта. До сада је била ментор (11) и члан комисије (16) завршних радова на основним и мастер академским студијама из области Заштите биља и Воћарство и виноградарство.
Члан је Наставно-научном већу Пољопривредног факултета у Лешку, као и у следећим асоцијацијама: Друштво за заштиту биља Србије, Здружение за заштита на растенијата на Република Македонија, Научно воћарско друштво Србије, Друштво за проучавање земљишта Србије.

Избор у звање

2016
Пољопривредни факултет Лешак
Заштита биља - Ентомологија

Докторат

2015
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Факултет за земјоделски науки и храна
Ентомологија

Магистратура

2004
Пољопривредни факултет Лешак
Ентомологија

Специјализација

1993
Земјоделски факултет Скопље
Заштита биља

Диплома

1989
Земјоделски факултет Скопље
Воћарско - виноградарска

Пројекти

Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије:
1. Наслов пројекта: „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима“ (2011-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет ЛешакУниверзитета у Приштини
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 31092

Пројекти финансирани од стране Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија:

2. Наслов пројекта: „Проучување на автохтониот сортимент на круши во Република Македонија“ (2009)
Носилац пројекта: Земјоделски институт Скопје
Руководилац пројекта: др Ана Селамовска
Број пројекта: 02.-8039-2

3. Наслов пројекта: „Автохтон сортимент круши во Република Македонија“ (2011)
Носилац пројекта: Земјоделски институт Скопје
Руководилац пројекта: др Ана Селамовска
Број пројекта: 02.-5898-3

Одабране референце

1. Nikolić Katerina (2005): Značaj Cydia pomonella L. u voćarskoj proizvodnji Jablaničkog okruga. Zadužbina Andrejević, Beograd, 63, ISSN 1450-801X, ISBN 86-7244-466-3

2. Николић Катерина, Николић, З., Селамовска Ана, Савић Надица (2005): Динамика на еклозијата на пеперутките на Cydia pomonella L. во текот на 2001. и 2002. година во Јабланичката околија. Годишен зборник за заштита на растенијата. год. XVI, Vol. XVI, 121-129, Скопје, Здружение за заштита на растенијата на Република Македонија, MAK-ISSN 1409-5084, UDC 632.7:596.78(497.11)

3. Николић Катерина, Стаменковић, С., Гуџић, С., Перић, П. (2005): Влијаније на метеролошките фактори врз биолошкиот развој на Cydia pomonella L. во Јабланичката околија. Годишен зборник за заштита на растенијата. год. XVI, Vol. XVI, 131-139, Скопје, Здружение за заштита на растенијата на Република Македонија, MAK-ISSN 1409-5084, UDC 632.7:596.78:551.5:634.11(497.11)

4. Nikolić Katerina, Savić Nadica, Nikolić, Z. (2005): The importance of integral protection of plants in preservation of soil. Zemljište i biljka, Vol. 54, No. 2, 125-132, Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Beograd, YU ISSN 0514-6658, UDC 504.53:504.75

5. Николић Катерина, Стојановић Маријана, Бабовић-Ђорђевић Маја, Николић, З. (2005): Појава на лисните минери во насадите со јаболка во Јабланичката околија. И Конгрес за заштита на растенијата, 28.11.-02.12.2005., Охрид, Здружение за заштита на растенијата на Република Македонија, 195-198. ISBN 9989-9684-5-4, UDC 632.9(062)

6. Nikolić Katerina, Babović-Đorđević Maja, Savić Nadica, Gudžić, S., Stojanović Marijana (2006): Značaj praćenja ovopozicije Cydia pomonella L. U integralnoj zaštiti jabuka. IV Međunarodna ekokonferencija: Zdravstveno bezbedna hrana, Tematski zbornik II, 20-23.09.2006., Novi Sad, 51-56, ISBN 86-83177-29-7, ISBN 86-83177-27-0 (za izdavačku celinu), UDC 631.147 (082)

7. Nikolić Katerina, Nikolić, Z., Markovski, A., Selamovska Ana (2006): Zančaj integralne zaštite jabuka u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane. Prvi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, 08-11.06.2006., Zbornik radova 1., 2., 375-377, ISBN 99938-716-7-2, UDC 504:613(082).

8. Nikolić Katerina, Selamovska Ana, Nikolić, Z., Markovski, A. (2007): Rasprostranjenost i štetnost Cydia pomonella L. u zasadima jabuke Jablaničkog okruga. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Specijalno izdanje: XIX naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum 2006., godina LII, Vol. LII, br. 58/2, Sarajevo, 127-134, BH ISSN 0033-8583, UDC 63/66 (058)0808.1/2

9. Николић Катерина, Кнежевић, Б., Сталетић Мирјана, Николић, З. (2008): Оштетување на цветните папки на јаболковите насади во Јужна Србија. Заштита на растенија, година XIV, Vol. XIX, 38-40, Здружение за заштита на растенијата на Република Македонија, Скопје, MAK-ISSN 1409-5084, UDC 634.1:596.768(497.11)

10. Nikolic Katerina, Selamovska Ana, Gudzic, S., Nikolic, Z. (2011): The number and harmfulness of the leaf miner Leucoptera malifoliella Costa in the apple plantations of Southern Serbia. Proceedings of the Third Internacional Conference Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, 8-10 june, 2011, Lozenec, Bulgaria, Vol. 1., 164-168, ISSN 1313-7735.

11. Nikolić, K., Tmušić, N., Gudžić, S. (2012): The most common harmful and useful organisms found in grain crops in Leskovac. Proceedings, International symposium for agriculture and food. Faculty of agricultural sciences and food – Skopje, Republic of Macedonia, 12-14. December 2012, Section 10: Plant protection – phytomedicine, 1094-1101.

12. Николић, K., Тмушић, Н., Гуџић, С. (2013): Компаративна истраживања агробиоценоза житних култура. Зборник радова 2, Шести међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“ 05.-08.септембар, 2013., Бања Лука, 125-129, Република Српска, Удружење „Здравље за све“ Бања Лука. UDC: 633.1:664, ISBN 987-99955-789-3-6, COBISS.BH-ID 1196529

13. Николић, К., Тмушић, Н., Гуџић, С. (2015.): Значај предатора у агробиоценози житних култура. Седми међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“, 21-23.05.2015. Бања Лука, 509-514, Република Српска, Удружење „Здравље за све“ Бања Лука. UDC: 687.5:877.644+615.58, ISBN 978-99955-619-5-6, COBISS.RS-ID 5008664

14. Nikolić, K., Gudžić, S., Tmušić, N., Grčak, M., Grčak, D. (2019): Тhe bioregulatory mechanisms of agrobiocenosis оf grain crops. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Proceedings of the Sixth International Conference, 12 – 15 June, 2019, Lozenec, Bulgaria, Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research work, Volume 1, 195-199. ISSN 1313-7735.

15. Nikolić, K., Selamovska, A., Gudžić, S., Nikolić, Z., Grčak, D., Grčak, M., (2019): The influence of abiotic factors in development of codling moth and its natural enemies in southern Serbia. Book og Proceedings X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, October 03 - 06, 2019, East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 860-865. ISBN 978-99976-787-2-0.
Основне студије-предмети
Општа ентомологија - обавезни (3+2)
Ентомологија I - обавезни (3+2)
Ентомологија II – обавезни (3+2)
Ентомологија - обавезни (3+2)
Мастер студије-предмети
Интегрална заштита биља - обавезни (3+1)
Докторске студије-предмети