ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Славица Ћирић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Биологија
...
ФОТОГРАФИЈА
s.ciric
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Славица Ћирић, дев. Богданић, рођена је 11. новембра 1970. године у Београду. Основну школу и Гимназију завршила је у Крушевцу. Дипломирала је на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, одсек - Биологија, са просечном оценом у току студија 8,65, и оценом 10 на дипломском испиту. Тиме је стекла звање - ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ.
Од 1998. до 2000. године радила је као професор биологије у средњим школама (Техничкој и Хемијско-технолошкој), и у две основне школе у Крушевцу. Од октобра 2000. године ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, на радном месту АСИСТЕНТА-ПРИПРАВНИКА за предмет МИКРОБИОЛОГИЈА. У мају 2004. године именована је за АСИСТЕНТА за исти предмет.
У новембру 2000. године уписала је магистарске постдипломске студије на Катедри за микробиологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Положила је све испите предвиђене Наставним планом и програмом са просечном оценом 10,00. Магистарску тезу под насловом "КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ОД ИЗВОРИШТА ДО ПОТРОШАЧА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УКУПАН БРОЈ АЕРОБНИХ МЕЗОФИЛНИХ БАКТЕРИЈА" одбранила је 24. октобра 2003. године, и стекла академски назив МАГИСТАР БИОЛОШКИХ НАУКА.
Докторску дисертацију под насловом "АЕРОБНЕ МЕЗОФИЛНЕ БАКТЕРИЈЕ И НИСКОНУТРИТИВНИ Р2А МЕДИЈУМ У МОНИТОРИНГУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ" одбранила је 12. октобра 2009. године на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, и стекла научни назив ДОКТОР БИОЛОШКИХ НАУКА.
У априлу 2010. године изабрана је у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
У октобру 2014. године изабрана је у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област БИОЛОГИЈА на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
У звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област БИОЛОГИЈА на Пољопривредном факултеу Универзитета у Приштини изабрана је 19.9.2019. године.
Активни је члан Удружења микробиолога Србије и Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије "ECOLOGICA".
Активно се бави научно-истраживачким радом у области екологије микроорганизама са посебним нагласком на бактериологију свих типова вода. У новије време предмет њеног истраживања је растући проблем бактеријске резистенције.
У ауторству и коауторству објавила је више научних и стручних радова у међународним, као и водећим националним часописима, потом на међународним научним скуповима, као и на скуповима националног значаја.
Аутор је практикума под насловом "МИКРОБИОЛОГИЈА", објављеног 2014. године и први аутор монографије "АЕРОБНЕ МЕЗОФИЛНЕ БАКТЕРИЈЕ У МОНИТОРИНГУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ", објављене 2017. године.
Била је, и тренутно је, ангажована на реализацији више националних пројеката.
Остварила је успешну сарадњу са научним страним часописима као рецензент.
Била је члан у комисијама за израду завршних радова на основним и мастер студијама, као и ментор једног завршног рада на основним студијама.
Живи у Крушевцу са породицом, мајка је једног сина.

Избор у звање

2014.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Биологија

Докторат

2009.
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Микробиологија

Магистратура

2003.
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Микробиологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1997.
Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу
Биологија

Пројекти

1. Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под називом: "ЕКОЛОШКИ ПРИСТУП И УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНИХ БИОТЕХНОЛОГИЈА КАО ОСНОВА УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГАЈЕНИХ ПРЕЖИВАРА", 2011 - у току;
Одлука Декана Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини бр. 394/2 од 28. 6. 2010.
Број пројекта: 31001;
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини;
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Ж. Илић.

2. Научно-истраживачки пројекат Владе Републике Србије, под називом: "СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ", 2013 - у току;
Одлука Декана Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини бр. 354/2 од 14. 5. 2013.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини.

3. Научно-истраживачки пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије - Управа за аграрна плаћања, под називом: "УНАПРЕЂЕЊЕ УЗГОЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА МАЛИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА У БРДСКО-ПЛАНИНСКИМ ПРЕДЕЛИМА У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ", 2016;
Уговор бр. 565 од 15. 8. 2016.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини.

Одабране референце

1. Slavica Ćirić, Danijela Prodanović, Zvonko Spasić, Zoran Ilić, Božidar Milošević (2020): ANTIBIOTIC RESISTANCE AND EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASES (ESBLs) PRODUCTION IN ESCHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM INTRAHOSPITAL PATIENTS, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences 73 (1), pp. 111-118. IF = 0.343

2. S. S. Ćirić, D. I. Stanišić, B. N. Milošević, Z. Ž. Ilić, Z. Lj. Spasić (2018): PREVALENCE OF EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASES AMONG ENTEROBACTERIACEAE ISOLATED FROM INTRAHOSPITAL PATIENTS IN SERBIA, Current Science 115 (11), pp. 2071-2078. doi: 10.18520/cs/v115/i11/2071-2078. IF = 0.883

3. S. Ćirić, B. Milošević, Z. Spasić, Z. Ilić, D. Prodanović (2018): BOTTLING SPRING WATER FROM A SERBIAN MOUNTAIN, Polish Journal of Environmental Studies 27 (2), pp. 597-607. IF = 0.793

4. S. Ćirić, G. Cvetković, S. Stojković, S. Gudžić (2018): DETECTION OF PVY, PLRV AND PVX POTATO VIRUSES IN SOME REGIONS OF SERBIA, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences 71 (4), pp. 567-576. IF = 0.270

5. S. S. Ćirić, B. N. Milošević, Z. Ž. Ilić, Z. Lj. Spasić, N. D. Tmušić (2017): BACTERIOPLANKTON CHARACTERISTICS AND WATER CHEMISTRY IN TWO MAJOR TRIBUTARIES OF DRINKING WATER SOURCE, Fresenius Environmental Bulletin 26 (2a), pp. 1687-1697. IF = 0.425

6. S. Ćirić, Z. Ilić, B. Milošević, J. Knežević, Z. Spasić (2012): ABUNDANCE AND MORPHOTYPE DIVERSITY OF BACTERIOPLANKTON IN ĆELIJE RESERVOIR, SERBIA, Fresenius Environmental Bulletin 21 (6b), pp. 1647-1653. IF = 0.660

7. Ćirić, S., Petrović, O., Milenković, D. (2010): LOW-NUTRIENT R2A MEDIUM IN MONITORING MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DRINKING WATER, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (CI&CEQ), Vol. 16, No. 1, pp. 39-45. IF = 0.580 (2010). DOI: 10.2298/CICEQ090603004C.

8. Ćirić, S., Petrović, O. (2009): COMPARISON OF CULTURAL METHODS ON BACTERIAL RECOVERY IN SOURCE WATER FOR WATER SUPPLY, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol. 18, No. 11a, pp. 2203-2209. IF = 0,531 (2009). (ISSN: 1018-4619; OCLC: 26350423).

9. S. Ćirić, Z. ilić, B. Milošević, Z. Spasić (2016): ISPITIVANJE BAKTERIJSKOG OPTEREĆENJA VODE U REKAMA KULTIVACIONOM METODOM - KOMPARACIJA MEDIJUMA I USLOVA INKUBACIJE, Ecologica 23 (81), pp. 116-120.

10. S. Ćirić, D. Prodanović, B. Milošević, M. Prodanović (2019): BACTERIAL LOAD IN RELATION TO PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS AND FAECAL INDICATORS OF DRINKING WATER SOURCE, University thought, Publication in Natural Sciences, 9 (1), pp. 8-16.

11.S. Ćirić (2014): OPORTUNISTIČKE PATOGENE BAKTERIJE U VODI ZA PIĆE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA, Ecologica 21 (74), pp. 272-277.

12. S. S. Ćirić, O. V. Petrović, Z. Ž. Ilić, B. N. Milošević, Z. Lj. Spasić (2011): EXAMINATION OF BACTERIOLOGICAL STATUS OF SURFACE FRESH WATERS USING DIRECT AND CULTIVATION METHODS, Зборник Матице српске за природне науке 121, pp. 7-18.
Основне студије-предмети
1. Микробиологија (O)
2. Зоологија (O)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети