ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Славица Ћирић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Биологија
...
ФОТОГРАФИЈА
s.ciric
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Славица Ћирић, дев. Богданић, рођена је 11. новембра 1970. године у Београду. Основну школу и Гимназију завршила је у Крушевцу. Дипломирала је на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, одсек - Биологија, са просечном оценом у току студија 8,65, и оценом 10 на дипломском испиту. Тиме је стекла звање - ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ.
Од 1998. до 2000. године радила је као професор биологије у средњим школама (Техничкој и Хемијско-технолошкој), и у две основне школе у Крушевцу. Од октобра 2000. године ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, на радном месту АСИСТЕНТА-ПРИПРАВНИКА за предмет МИКРОБИОЛОГИЈА. У мају 2004. године именована је за АСИСТЕНТА за исти предмет.
У новембру 2000. године уписала је магистарске постдипломске студије на Катедри за микробиологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Положила је све испите предвиђене Наставним планом и програмом са просечном оценом 10,00. Магистарску тезу под насловом "КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ОД ИЗВОРИШТА ДО ПОТРОШАЧА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УКУПАН БРОЈ АЕРОБНИХ МЕЗОФИЛНИХ БАКТЕРИЈА" одбранила је 24. октобра 2003. године, и стекла академски назив МАГИСТАР БИОЛОШКИХ НАУКА.
Докторску дисертацију под насловом "АЕРОБНЕ МЕЗОФИЛНЕ БАКТЕРИЈЕ И НИСКОНУТРИТИВНИ Р2А МЕДИЈУМ У МОНИТОРИНГУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ" одбранила је 12. октобра 2009. године на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, и стекла научни назив ДОКТОР БИОЛОШКИХ НАУКА.
У априлу 2010. године изабрана је у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област МИКРОБИОЛОГИЈА на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
У октобру 2014. године изабрана је у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област БИОЛОГИЈА на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
Активни је члан Удружења микробиолога Србије и Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије "ECOLOGICA".
У ауторству и коауторству објавила је више научних и стручних радова у међународним, као и водећим националним часописима, потом на међународним научним скуповима, као и на скуповима националног значаја.
Аутор је практикума под насловом "МИКРОБИОЛОГИЈА", објављеног 2014. године и први аутор монографије "АЕРОБНЕ МЕЗОФИЛНЕ БАКТЕРИЈЕ У МОНИТОРИНГУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ", објављене 2017. године.
Живи у Крушевцу са породицом.

Избор у звање

2014.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Биологија

Докторат

2009.
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Микробиологија

Магистратура

2003.
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Микробиологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1997.
Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу
Биологија

Пројекти

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. ЕКОЛОШКИ ПРИСТУП И УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНИХ БИОТЕХНОЛОГИЈА КАО ОСНОВА УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГАЈЕНИХ ПРЕЖИВАРА (2011-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Илић
Број пројекта: ТР 31001.

Одабране референце

1. Ćirić, S., Petrović, O. (2009): COMPARISON OF CULTURAL METHODS ON BACTERIAL RECOVERY IN SOURCE WATER FOR WATER SUPPLY, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol. 18, No. 11a, p. 2203-2209. Original scientific paper; IF = 0,531 (2009). (ISSN: 1018-4619; OCLC: 26350423).

2. Ćirić, S., Petrović, O., Milenković, D. (2010): LOW-NUTRIENT R2A MEDIUM IN MONITORING MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DRINKING WATER, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (CI&CEQ), Vol. 16, No. 1, p. 39-45. Scientific paper; IF = 0.580 (2010). (UDC: 628.1.033:579.6; DOI: 10.2298/CICEQ090603004C; ISSN: 1451-9372).

3. S. Ćirić, Z. Ilić, B. Milošević, Z. Spasić, J. Stojković (2011): USE OF THE DIRECT AND CULTIVATION METHODS IN THE BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF WATER IN WATER SUPPLY SYSTEM, Original scientific paper, Biotechnology in Animal Husbandry, Book 2, 27 (3), p. 1337-1343. (ISSN 1450-9156, UDC 636.084.3, DOI: 10.2298/BAH1 103337C).

4. Ćirić, S., Grašić, S. (2011): CULTURE CONDITIONS OF R2A MEDIUM FOR THE ENUMERATION OF BACTERIA IN SPRING WATER AND BOTTLED WATER, Proceedings of the Third International Conference "Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences", Volume 3, 8-10 June, 2011, Lozenec, Bulgaria, 228-233. (ISSN: 1313-7735).

5. Ćirić, S., Ilić, Z., Knežević, J., Milošević, B., Spasić, Z. (2011): EFFECTS OF CHLORINE AND OZONE ON INACTIVATION OF INDIGENOUS BACTERIA IN WATER, 22nd International Symposium Food safety production, Proceedings, 19-25 June, 2011, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 515-518. (ISBN: 978-86-7520-219-6, UDC: 338.439.4:616-092.11).

6. Ćirić, S., Knežević, J., Anđelković, S. (2011): BACTERIOLOGY AND SANITARY STATE OF WATER ACCUMULATION IN ĆELIJE WATER CATCHMENT AREA, INMATEH - Agricultural Engineering, International Symposium, 28 October, 2011, Bucharest, Romania, 171-176. (ISSN: 978-973-0-11614-4; ISBN: 978-973-0-11614-4).

7. Ćirić, S., Grašić, S. (2011): KVANTIFIKACIJA AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA U NATIVNOJ SIROVOJ VODI - POREĐENJE NEKIH KULTIVACIONIH METODA, Originalni naučni rad (628.1.032:543.062), Zbornik radova 2, Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 8 - 10 septembar, 2011., 482-487. (502/504(082), 504:613(082), ISBN 987-99955-619-2-9, COBISS.BH-ID 1196570).

8. Ćirić, S., Stojanović, M. (2011): PROCENA MIKROBIOLOŠKOG KVALITETA VODE ZA PIĆE - ZNAČAJ PRIMENJENIH METODA I MEDIJUMA, Originalni naučni rad (628.161.033), Zbornik radova 2, Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 8 - 10 septembar, 2011, 488-493. (502/504(082), 504:613(082), ISBN 987-99955-619-2-9, COBISS.BH-ID 1196570).

9. Ćirić, S., Stojanović, M. (2009): UPOREDNE ANALIZE KVALITETA VODE NA VODOZAHVATIMA IZVORIŠTA ĆELIJE I BRESTOVAC, Zbornik radova 38. Кonferencije о аktuelnim problemima кorišćenja и zaštite voda „VODA 2009“, 8-10 jun, 2009, Zlatibor, 93-98. (ISBN: 978-86-904241-6-0).

10. Ćirić, S., Grašić, S., Vasiljević, B, Petrović, О. (2011): BAKTERIJSKO OPTEREĆENJE I ZASTUPLJENOST BAKTERIJSKIH MORFOTIPOVA U VODOZAHVATNOM BASENU JEZERA ĆELIJE, 40. konferencija о аktuelnim problemima коrišćenja и zaštite voda "VODA 2011", Zbornik radova, 7-9 јun, 2011, Zlatibor, 163-168. (ISBN: 978-86-904241-8-4).
Основне студије-предмети
1. Микробиологија - обавезни
2. Зоологија - обавезни
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети