ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Јасмина Јањић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољоприведе са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Jasmina Janjic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Јасмина Јањић рођена је 21. 07. 1969. године у Крушевцу.
Основну школу и две године срењег усмереног образовања завршила је у Крушевцу. Након завршене средње метеоролошке школе у Београду, уписала је Физички факултет, Универзитета у Београду, смер метеорологија, на коме је дипломирала 1999. године са просечном оценом 8,47 и стекла звање дипломирани метеоролог. Последипломске студије уписала је 2005. године на Техничком факултету у Чачку на групи Mатематичке методе у менаџменту. Магистарску тезу под насловом „Развој и примена метода за вредновање и оцењивање туристичких манифестација“ одбранила је 2009. године под менторством проф. др Малише Жижовића и стекла академско звање магистар техничких наука. Докторску дисертацију под називом „Примена вишекритеријумске анализе у упраправљању процесом производње у млекарској индустрији“ одбранила је 2016. године на Економском факултету Универзитета у Нишу из уже научне области Економска статистика, примена математичких и статистичких метода у економским истраживањима.
Од фебруара 2001. године ради као асистент на Пољопривредном факултету, Универзитета у Приштини са седиштем у Лешку, где изводи часове вежби из предмета Математика и информатика, Метеорологија и Статистика.
Истраживач је на пројекту бр. 44007 “Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримената и опсервације и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима”, период: 2011-2016, финансиран од Министарства просвете и науке Републике Србије

Избор у звање

2017.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством.

Докторат

2016.
Економски факултет Универзитета у Нишу
Економска статистика, примена математичких и статистичких метода у економским истраживањима.

Магистратура

2009.
Технички факултет Чачак
Математичке методе у менаџменту

Специјализација

-
-
-

Диплома

2000.
Физички факултет Београд
Метеорологија

Пројекти

НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА АНАЛИТИЧКО ОДЛУЧИВАЊЕ БАЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕКСПЕРИМЕНАТА И ОПСЕРВАЦИЈЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У БИОЛОШКИМ, ЕКОНОМСКИМ И СОЦИОЛОШКИМ СИСТЕМИМА , период: 2011-2014,финансиран од Министарства просвете и науке Републике Србије. Руководилац пројекта: Ћемал Доличанин.

Одабране референце

1) Dragan RANDJELOVIĆ, Jasmina JANJIĆ, Jelena STANKOVIĆ, Milan RANDJELOVIĆ, Milivoje PEŠIĆ: WEIGHTSDETERMINATION IN MCDM MODEL COMBINING THETECHNIQUES OF MATHEMATICAL AND STATISTICALANALYSIS, Metalurgia International Vol. XVIII(2013), no.6, ISSN 1582-2214. M23
2) B. Radović, J. Janjić, M. Milinković, B. Jašović, A. Nitovski, V. Milanović, LEVEL BETA-CAROTENE AND VITAMIN A IN BLOOD SERUM OF PREGNANTAND HIGHLY LACTATING COWS FED WITH DIFFERENT COMPOSITIONS, Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 3, No. 2, pp. 189–192 (2013)169, In print ISSN 1857 – 6907, On line ISSN 1857 – 7709, UDC:636.2.084.42.09:612.11/.12 M51
3) J. Janjić, J. Stanković, M. Pešić , MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF THE EFFECTS OF IMPLEMENTED MEASURES FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, Proceedings, Post Crisis Recovery, Belgrade, Serbia, 2013, 660-676, ISBN: 978-86-7852-034-1. M44
4) R. Ivanović, J, Janjić, M. Nataša, SUŠA I NJENE POSLEDICE U KOSOVSKOJ KOTLINI, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 141-145, ISBN 978-86-80737-13-3. M33
5) J. Janjić,M. Žižović ,D. Đurčić , O.Nikolić, SPECIFICATIONS EVALUATION OF TURISTIC MANIFESTATIONS CONNECTED FOR FINAL WORK IN AGRICULTURE, SYM-OP-IS 2008, Soko Banja , 441-443, ISBN 978-86-7395-248-2. M33
6) J. Janjić, M. Žižović, D. Đurčić, N. Damnjanović, MANIFESTACIJE VEZANE ZA ZAVRŠNE RADOVE U POLJOPRIVREDI KAO MOGUĆNOST ZA IZLAGANJE PROIZVODA I SKLAPANJE POSLOVA, Zbornik radova simpozijuma “ Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam”, Vrnjačka Banja, 2009, ISBN 978-86-80737-16-4. M33
7) Bisa Radović, Jasmina Janjić, A. Nitovski, Valentina Milanović, PRODUCTION OF MILK OF COWS IN THE MOUNTAIN GOLIJA, Proceedings , "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", , Lozenec, Bulgaria, 2013,116-119 ISSN 1313-7735. M33
8) J. Janjić, J. Stanković, B. Radović, AHP METHOD AS AN ANALYSIS TOOL FOR ACHIEVING GOOD PRACTICES IN THE PRODUCTION OF MILK, Proceedings, "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", , Lozenec, Bulgaria 2013,138-142, ISSN 1313-7735. M33
9) J.Janjić, M. Žižović , IZVOZ POLJOPRIVREDNE TEHNOLOGIJE, Zbornik radova savetovanja „ Poljoprivreda i lokalni razvoj“, Vrnjačka Banja 2007, 81-84, ISBN 987-86-82107-94-1.M 33
10) J. Janjić,M. Žižović ,SOME POSSIBILITIES OF ORGANIZING PRODUCTION IN THE COUNTRY OF LEPOSAVIC,Book of abstracts, Vrnjačka Banja, 2006,157-158, ISBN 86-80737-05-4.M34
11) Bisa Radović, B. Radović, Jasmina Janjić, UTICAJ SEZONE ROĐENJA NA RAST I RAZVOJ PRASADI U PERIODU DOJENJA ,XV Međunarodno naučno – stručno savetovanje agronoma Republike Srpske „ Poljoprivreda i hrana – izazovi 21 vjeka“ Zbornik sažetaka, str. 260,Trebinje 2010. M34
12) N. Damnjanović, M. Žižović, J. Janjić, MCD-METHOD OF MINIMAL SUITABLE VALUES, ATIM’ 2012, Book abstracts,Annaba, Algeria, 126-127. M34
13) Bisa Radović, B. Radović ,A. Nitovski, J.Janjić, SUZBIJANJE PARZITSKIH INVAZIJA KOD OVACA, Zbornik kratkih sadržaja , Vrnjačka Banja, 2006, 158-159, , ISBN 86-80737-05-4. M34
14) M. Žižović, J. Janjić, N. Damljanović, O. Nikolić,IMPORTANCE AND VALUATION OF TURISTIC MANIFESTATIONS, SPIN 08, Beograd, 2008, 183-187, (ISBN 978-86-7680-164-0). M63
15) J. Janjić, M. Žižović, D.Đurčić, ONE METHOD FOR EVALUATION OF TOURISTIC MANIFESTATION ON EXAMPLE “KUPUSIJADA”, SPIN 08, Beograd, 2008, 178-183, (ISBN 978-86-7680-164-0). M 63
16) Đurčić D., Jasmina Janjić, Žižović M., Olivera Nikolić, JEDNA METODOLOGIJA ZA OCENJIVANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA, Zbornik radova, ICDQM 2008, Beograd 2008,442-446, ISSN 1451-4966. M63
17) R. Ivanović, J. Janjić: Rečnik osnovnih meteoroloških pojmova, , Gradska biblioteka “Vuk Karadžić” Kosovska Mitrovica, 2005, ISBN 86-82907-23-2.
18) D.Ranđelović, J.Janjić: Matematika i informatika, Poljoprivredni fakultet Priština, Lešak, 2010.
19) D.Ranđelović, J.Janjić: Matematika i informatika praktikum, Poljoprivredni fakultet Priština, Lešak, 2010.
Основне студије-предмети
Математика и информатика (О)
Статистика (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети