ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Драгољуб Бековић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Dragoljub Beković
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Драгољуб Бековић је рођен 06. 07. 1968 . године у Пећи . Основну и средњу школу завршио је у родном граду. Пољопривредни факултет у Приштини уписује школске 1987 / 88 године . Студије је завршио 1991 . године са просечном оценом 8,3 . Исте године се запошљава као асистент приправник на Пољопривредном факултету у Приштини , на предмету Крмно биље са ливадарством и пашњаштвом .
Последипломске студије уписује школске 1992 / 93 . године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на групи Гајење њивског биља . Све испите предвиђене планом и програмом положио је са просечном оценом 9,3 . Магистарску тезу под називом " Анализа компоненти приноса и квалитета луцерке и црвене детелине у реону северне Метохије " одбранио је 1997 године .
Крајем 2005 . године на Пољопривредном факултету у Лешку одбранио докторску дисертацију под називом " Утицај еколошких услова и начина сетве на принос и квалитет семена и крме луцерке ( Меdicago sativa L. ) " .
У звање доцента изабран је 2006 . године , a у звање ванредног професора 2011 . године.
Члан је друштва за Крмно биље Србије . Користи се енглеским језиком .
Ожењен је и отац је двоје деце.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство

Докторат

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Магистратура

1997.
Пољопривредни факултет Нови Сад
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство и повртарство

Пројекти

1.Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима (носилац Пољопривредни факултет Нови Сад, 2011-2014) – 31016

Одабране референце

D. Beković, R. Stanisavljević, V. Stevović, M. Biberdžić, S. Stojković and J. Knežević (2013): Effect of row spacing on seed yield, yield components and seed quality of alfalfa. Proceedings of the Fourth International Conference, vol. 1. Lozenec, Bulgaria, 12-16 June / Research peoople and actual tasks on multidisciplinary sciences. Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Proffesional Society for Research work. p. 55-59

M. Biberdžić, N. Deletić, D Beković, D. Sokolović, S. Barać, S. Stojković (2013): Weeds of tall fescue crop in th founding year and weed control. Research Journal of Agricultural Science, 45 (3) p. 19-23

D. Bekovic, R. Stanisavljevic,V. Stevovic, M. Biberdzic, S. Stojkovic and J. Knezevic (2012): Yield and yield components of alfalfa seed as affected by sowing system. The Forth Joint UNS - PSU International Conference on BioScience. Biotechnology and Biodivesity. 18-20 Jun, Novi Sad, Conference Proceedings p .160-163

Rade Stanisavljević, Dragoljub Beković, Dragan Djukić, Vladeta Stevović,Dragan Terzić, Jasmina Milenković, and Dragoslav Djokić (2012): Influence of plant density on yield components, yield and quality of seed and forage yields and forage yields of alfalfa varieties. ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, NO. 29, 2012. p. 245-254 ISSN 1222-4227

Slaviša Stojković,Nebojša Deletić, Miroljub Aksić, Dragoljub Beković, Vladan Djurić (2012): The effect of yield components on grain yield in different progeny types of an F3 maize population. Genetika, 41(2):189-198.

Stanisavljević R., Beković D. (2012): Uticaj ekoloških uslova na prinos semena lucerke, 139-172. U Monog.: Unapređenje gajenja krmnih biljaka na oranicam, ured., Dragan J.. Đukić i Vladeta I. Stevović. Agronomski fakultet Čačak, 1-330.

D. Bekovic, V. Stevovic, R. Stanisavljevic, S. Stojkovic and J. Knezevic (2011): Effect of sowing system on seed yield and yield components of alfalfa. Proceedings of the Third International Conference,vol 1 , Lozenec, Bulgaria, 8-10 June / Research peoople and actual tasks on multidisciplinary sciences. Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Proffesional Society for Research work. P.126-130

R. Stanisavljević, J. Milenković, D. Đokić. D. Terzić, J. Marković, D.Beković, L. Đukanović (2011): Efect of crop density on yield and quality of alfalfa forage from combined use (forage-seed).Biotechnology in Animal Husbandry, Book 1, Vol 27,3 / 3rd INTERNATIONAL CONGRESS "New Perspectives and Chalenges of Sustainable Livestock Production, Belgrade, Republic of Serbia, 5-7 October 2011, p.1450-0156.

Beković D., Stevović V., Stanisavljević R., Stojković S. (2010): Productive characteristics of some alfalfa cultivars grown for combined use as seed and forage. 45 th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture, 15th-19th February, Opatija, Croatia, 672-676.


D. Beković, V. Stevović, M. Biberdžić, R. Stanisavljević, S. Stojković (2010): Productivity traits of local alfalfa cultivars. XII International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia. Biotechnology in animal husbandry. Book 2 Vol 26 (spec. issue), p 317-323
Основне студије-предмети
Крмно биље (О)
Ливадарство са пашњаштвом (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети
Екологија и агротехника крмног биља(И)