ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Јасмина Кнежевић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Jasmina Knezevic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Јасмина Божидара Кнежевић је рођена 05. 02. 1972. године у селу Глободеру, општина Крушевац. Основну школу је завршила у месту рођења, а средњу школу усмереног образовања, лабораторијски техничар за биологију у Трстенику.
Године 1997. дипломирала је на Пољопривредном факултету Београдског Универзитета на одсеку за ратарство, где је стекла стручни назив - ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ.
Године 1999. засновала је радни однос на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини на радном месту стручног сарадника.
Године 2001. Одбранила је специјалистички рад, под насловом: ,,Испитивање морфолошких и биолошких особина важнијих сорти јарог јечма” чиме је стекла стручни назив – СПЕЦИЈАЛИСТА АГРОТЕХНОЛОГИЈЕ СТРНИХ ЖИТА.
Године 2005. Одбранила је магистарску тезу, под насловом: ,,Ефекат минералне исхране азотом на компоненте приноса и технолошке особине зрна јарог пивског јечма” и стекла академски назив – МАГИСТАР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, образовни профил – екологија и агротехника жита.
Године 2006. је изабрана у звање АСИСТЕНТА на радном месту сарадника на предмету Крмно биље.
Године 2009. Одбранила је докторску дисертацију, под насловом: "Квалитет и хранљива вредност силаже у зависности од удела луцерке, јежевице, кукурузне прекрупе и инокуланата", и тиме стекла научни степен - ДОКТОР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА.
У априлу 2010. године др Јасмина Б. Кнежевић је изабрана у звање доцента на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, за ужу научну област Ратарство, на предмету Посебно ратарство.
У јануару 2006. године изабрана је у звање истраживач сарадник на седници Научног већа Института за истраживања у пољопривреди “ СРБИЈА”.
У марту 2007. године на XII Научно-стручном савјетовању агронома Републике Српске, под називом: "Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске", освојила je другу награду у ратарско-повртарској (постер) секцији. Награђен је рад под насловом: "Ефекат минералне исхране азотом на продуктивне елементе класа јарог пивског јечма".
Одлуком Сената Универзитета у Приштини од 13. 12. 2012. године а на предлог ННВ-а Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, изабрана је за члана Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у Приштини.
Члан је већег броја Комисија за одбрану дипломских (завршних), специјалистичких и мастер радова.
Др Јасмина Б. Кнежевић је у ауторству и коауторству објавила више научних и стручних радова у међународним, као и водећим националним часописима, потом на међународним научним скуповима, као и на скуповима националног значаја из области ратарске производње као и радове објављене у листи часописа у оквиру пројекта KOBSON. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству.
Публиковала је практикум, под називом: Посебно ратарство-индустријско и крмно биље.
Учесник је већег броја пројеката реализованих од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као што су:
Иновациони пројекат (2005), под насловом: “Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета, бр. ИПО6 – 8152Б”
Технолошки пројекат (2006), под насловом: ,,Стрна жита-оплемењивање и напредна технологија у циљу побољшања приноса и квалитета хране-ТР6893.Б"
Технолошки пројекат (01. 04. 2008-31. 03. 2011), под насловом: ,, Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности (ТР20097)-2008"
МНТР Република Србија (2011-2014), под насловом: „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима-ТР31092“ , као и
Пројекат у сарадњи са Норвешким Универзитетом у Ослу:
09/1548, 332160 UÅ “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing” ORAGRIC, Norwegian University of Life Sciences (UMB),Department of International Environment and Development Studies, Address: Po Box 5003, 1432 Aas, Norway
“Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans: HERD/Agriculture”
Говори енглески и служи се грчким језиком.

Избор у звање

2014.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство и повртарство

Докторат

2009.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Специјализација

2001.
Пољопривредни факултет Приштина
Агротехнологија стрних жита

Диплома

1997.
Пољопривредни факултет Земун
Ратарство

Пројекти

Иновациони пројекат (2005), под насловом: “Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета, бр. ИПО6 – 8152Б”
Технолошки пројекат (2006), под насловом: ,,Стрна жита-оплемењивање и напредна технологија у циљу побољшања приноса и квалитета хране-ТР6893.Б"
Технолошки пројекат (01. 04. 2008-31. 03. 2011), под насловом: ,, Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности (ТР20097)-2008"
МНТР Република Србија (2011-2014), под насловом: „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима-ТР31092“ , као и
Пројекат у сарадњи са Норвешким Универзитетом у Ослу:
09/1548, 332160 UÅ “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing” ORAGRIC, Norwegian University of Life Sciences (UMB),Department of International Environment and Development Studies, Address: Po Box 5003, 1432 Aas, Norway
“Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans: HERD/Agriculture”

Одабране референце

1.Knezevic Jasmina, Milenković, M., Milošević, B., Beković, D., Aksić, M., Jašović, B. (2011): SUITABIUTY OF ALFALFA AND ORCHARD GRASS FOR ENSILAGE. Journal for the Improvement of Animal Husbandry (Biotechnology in Animal Husbandry). Publisher Institute for Animal Husbandry, Belgrade – Zemun. 1315-1320, (vol.27, 3). ISSN 1450-9156 UDC 636.085.52
2.Knežević Јasmina. (2011): Effect of mineral nutrition with nitrogen on the productive elements of ear in spring malting barley. Proceedings on the Third International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”. Lozenec, Bulgaria, 8-10 june 2011, Vol. 1, 92-95. ISSN 1313-7735.
3.Knežević. J., Kneževic. D., Ćirić. S., Šekularac. A. (2011): Measuring the efficiency of some herbicides on spring barley agrophytocenosis weed vegetation. INMATEH-Agricultural engineering Soil-Plant-Technical equipment within the context of ecological agriculture and economic efficiency. International Symposium, Bucharest, Romania. 107-110. ISSN 978-973-0-11614-4.
4.Desimir Knežević, Danijela Kondić, Sretenka Marković, Dimitrije Marković, Jasmina Knežević (2012): Proceedings of the 11th Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia 26th-31st March DOI: 10.1556/Novenyterm. 61.2012. Suppl.2, 49-52
5.Ćirić. S., Knežević. J., Andjelković. S. (2011): Bacteriology and sanitary status of water accumulation in Ćelije water catchment area. INMATEH-Agricultural engineering Soil-Plant-Technical equipment within the context of ecological agriculture and economic efficiency. International Symposium, Bucharest, Romania. 171-176.
Основне студије-предмети
Посебно ратарство - индустријско биље (О)
Мастер студије-предмети
Гајење ораничних крмних биљака (И)
Докторске студије-предмети