ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Јасмина Кнежевић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Jasmina Knezevic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Јасмина Божидара Кнежевић је рођена 05. 02. 1972. године у селу Глободеру, општина Крушевац. Основну школу је завршила у месту рођења, а средњу школу усмереног образовања, лабораторијски техничар за биологију у Трстенику.
Године 1997. дипломирала је на Пољопривредном факултету Београдског Универзитета на одсеку за ратарство, где је стекла стручни назив - ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ.
Године 2003. засновала је радни однос на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини на радном месту стручног сарадника где и данас ради у звању ванредног професора.
Године 2001. Одбранила је специјалистички рад, под насловом: ,,Испитивање морфолошких и биолошких особина важнијих сорти јарог јечма” чиме је стекла стручни назив – СПЕЦИЈАЛИСТА АГРОТЕХНОЛОГИЈЕ СТРНИХ ЖИТА.
Године 2005. Одбранила је магистарску тезу, под насловом: ,,Ефекат минералне исхране азотом на компоненте приноса и технолошке особине зрна јарог пивског јечма” и стекла академски назив – МАГИСТАР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, образовни профил – екологија и агротехника жита.
Године 2009. Одбранила је докторску дисертацију, под насловом: "Квалитет и хранљива вредност силаже у зависности од удела луцерке, јежевице, кукурузне прекрупе и инокуланата", и тиме стекла научни степен - ДОКТОР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА.
У јануару 2006. године изабрана је у звање истраживач сарадник на седници Научног већа Института за истраживања у пољопривреди “ СРБИЈА”.
У марту 2007. године на XII Научно-стручном савјетовању агронома Републике Српске, под називом: "Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске", освојила je другу награду у ратарско-повртарској (постер) секцији. Награђен је рад под насловом: "Ефекат минералне исхране азотом на продуктивне елементе класа јарог пивског јечма".
Одлуком Сената Универзитета у Приштини од 13. 12. 2012. године а на предлог ННВ-а Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, изабрана је за члана Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у Приштини.
Члан је већег броја Комисија за одбрану дипломских (завршних), специјалистичких, мастер радова и докторских дисертација на докторским академским студијама као и члан Комисије за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације на докторским академским студијама.
Др Јасмина Б. Кнежевић је у ауторству и коауторству објавила више научних и стручних радова у међународним, као и водећим националним часописима, потом на међународним научним скуповима, као и на скуповима националног значаја из области ратарске производње као и радове објављене у листи часописа у оквиру пројекта KOBSON. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству.
Публиковала је практикум, под називом: Посебно ратарство-индустријско и крмно биље.
Одлуко Наставно-научног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, бр. 161 од 27. 03. 2018 године, одобрено је објављивање уџбеника, под насловом:" Посебно ратарство-индустријско и крмно биље", аутора др Јасмине Б. Кнежевић и др Радета С. Станисављевића
Учесник је већег броја пројеката реализованих од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као што су:
Иновациони пројекат (2005), под насловом: “Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета, бр. ИПО6 – 8152Б”
Технолошки пројекат (2006), под насловом: ,,Стрна жита-оплемењивање и напредна технологија у циљу побољшања приноса и квалитета хране-ТР6893.Б"
Технолошки пројекат (01. 04. 2008-31. 03. 2011), под насловом: ,, Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности (ТР20097)-2008"
МНТР Република Србија (2011-2014), под насловом: „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима-ТР31092“ , као и
Пројекат у сарадњи са Норвешким Универзитетом у Ослу:
09/1548, 332160 UÅ “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing” ORAGRIC, Norwegian University of Life Sciences (UMB),Department of International Environment and Development Studies, Address: Po Box 5003, 1432 Aas, Norway
“Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans: HERD/Agriculture”
Говори енглески и служи се грчким језиком.

Избор у звање

2019.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство и повртарство

Докторат

2009.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Специјализација

2001.
Пољопривредни факултет Приштина
Агротехнологија стрних жита

Диплома

1997.
Пољопривредни факултет Земун
Ратарство

Пројекти

Иновациони пројекат (2005), под насловом: “Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета, бр. ИПО6 – 8152Б”
Технолошки пројекат (2006), под насловом: ,,Стрна жита-оплемењивање и напредна технологија у циљу побољшања приноса и квалитета хране-ТР6893.Б"
Технолошки пројекат (01. 04. 2008-31. 03. 2011), под насловом: ,, Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности (ТР20097)-2008"
МНТР Република Србија (2011-2014), под насловом: „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима-ТР31092“ , као и
Пројекат у сарадњи са Норвешким Универзитетом у Ослу:
09/1548, 332160 UÅ “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing” ORAGRIC, Norwegian University of Life Sciences (UMB),Department of International Environment and Development Studies, Address: Po Box 5003, 1432 Aas, Norway
“Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western Balkans: HERD/Agriculture”

Одабране референце

Tomic D., Stevovic V., Djurovic D., Stanisavljevic R., Madic M., Petrovic M., Lazarevic Dj., Knezevic J. (2020): Seed testing of foliar-fertilised red clover crops after various periods of storage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol. 48 br- 1, str. 284-293, DOI:10.15835/nbha48111814 IF= 1,327

Knežević J., Tomić D., Jovanović D., Tmušić N., Štrbanović R., Poštić D., Stanisavljević R. (2019): Seed Quality of Oilseed Rape Varieties with Different Size and Colors After Three and Fifteen Months Storage. Tarim Bilimleri Dergisi - Journal of Agricultural Sciences 25 (4), 449-458, e-ISSN 2148-9297, Publisher: Ankara University, DOI:10.15832/ankutbd.442650 IF= 0,261

Stanisavljević, R., Velijević N., Štrbanović R., Postić D., Aleksić G., Trkulja N., Knežević J., Dodig D. (2018): Seed quality of vetch (vicia sativa L.) affected by different seed colours and sizes after various storage periods. International Journal of Agriculture and Biology, 20, 2655-2660 DOI: 10.17957/IJAB/15.0806; ISSN 1560-8530 Publisher: Friends Science Publ, Faisalabad IF= 0.869

Knežević. D., Maklenović, V., Kolarić, Lj., Mićanović, D., Šekularac, A., Knežević, J. (2016): Variation and inheritance of nitrogen content in seed of wheat genotypes (Triticum aestivum L.).Genetika, 48, 2, 579-586. DOI: 10.2298/GENSR1602579K; UDC 575 IF=0.351

Aksić Miroljub, Gudžić, N., Deletić, N., Gudžić, S., Stojković, S., Knežević, J. (2014). Tuber yield and evapotranspiration of potato depending on soil matric potential. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 20: 122-126. ISSN: 1310-0351. Publisher: Agricultural academy IF= 0.136

Ćirić, S., Ilić, Z., Milošević, B., Knežević, J., Spasić, Z. (2012): Abundance and morphotype diversity of bacterioplankton in Ćelije Reservoir, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin 21(6b), 1647-1653. IF= 0.641

Tomić D., Stevović V., Đurović D., Bokan N., Popović B., Knežević J. (2018): Forage yield of a grass-clover mixture on an acid soil in the third year after soil liming. Journal of Central European Agriculture, 19(2): 482-489. DOI:/10.5513/JCEA01/19.2.2149; ISSN 1332-9049

D. Đokic, R. Stanisavljevic, J. Milenkovic, R. Koprivica, J. Knezevic, A. Vukovic, D. Terzic (2020): Effectiveness of the process of cleaning natural alfalfa (Medicago sativa L.) and red clover (Trifolium pratense L.) seeds. Journal on processing and energy in agriculture, 1821-4487 (2020) 24; 1; p 9-12. UDK: 631.524; 631.531; DOI: 10.5937/jpea24-25504.
http://www.ptep.org.rs/casopis.html.

Dragoljub Beković, Rade Stanisavljević, Slaviša Stojković, Milan Biberdžić Jasmina Knežević (2016): The Influence of Row Spacing on Yield and Quality Levels of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) Seed in Agroecological Conditions of South Serbia. Intelnational Journal of Biosciences (IJB), Vol. 8, No. 5, p. 242-248

J.Knežević, D. Đokić, R. Stanisavljević, M. Aksić, S. Ćirić, D. Terzić (2014): Quality properties of wheat seed threshed on mobile thresher "ERNET" Type V-08. Journal on processing and energy in agriculture, 18 (2), 84-87.
Основне студије-предмети
Посебно ратарство - индустријско биље (О)
Основи органске производње (И)
Мастер студије-предмети
Гајење ораничних крмних биљака (И)
Докторске студије-предмети