ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Надица Тмушић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Nadica Tmusic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Надица Тмушић дев. Савић рођена је 18.11.1971. године у Призрену, СО Призрен, АП Косово и Метохија, Република Србија. Основну и средњу пољопривредну школу завршила је у Призрену.

На Пољопривредни факултет у Приштини, ратарски смер, уписала се школске 1990/91 године. Дипломирала је 02.11.1995. године са просечном оценом 8,00. Дипломски рад под називом ”Корови на травњацима као лековито биље”, одбранила је са оценом 10.

Последипломске студије уписује школске 1999/2000 године на групи Екологија и агротехника жита, на Пољопривредном факултету, Универзитета у Приштини, где полаже све испите предвиђене планом и програмом, са просечном оценом 9,50.

Дана 23.6.2004. године успешно је одбранила магистарску тезу под називом ”Сортна специфичност пшенице према минералној исхрани азотом” и тиме стекла академски назив магистра биотехничких наука - област ратарство.

На Пољопривредни факултет у Приштини је запослена од децембра 1999. године као асистент приправник, на предмету ”Посебно ратарство”, на Катедри за ратарство, а 2004. године је изабрана у звање асистента на истом предмету.

Дана 08.07.2009. године успешно је одбранила докторску дисертацију под називом ”Продуктивност и квалитет зрна озиме пшенице (Triticum aestivum ssp. vulgare) на земљишту типа вертисол” и тиме стекла академски назив доктора биотехничких наука - област агрономских наука.

15.04.2010. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Ратарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

Др Надица Тмушић 28.02.2011. одређује се за извођење наставе из обавезног наставног предмета Посебно ратарство - махунарке на ОАС, као и за извођење наставе из обавезног предмета Агротехника жита и зрнених махуњача на ДАС.

Др Надица Тмушић је учествовала у реализацији четири национална пројекта, као носилац појединих пројектних активности.
1. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 6893.Б (2005-2008): ”Стрна жита - оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране”.
2. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 20123 (2008 - 2011): ”Агрохемијска, физиолошка и агротехничка проучавања гајења стрних жита на киселим земљиштима Србије”.
3. Учесник на пројекту ”Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији”, чију израду и финансирање организује и финансира Влада Републике Србије.
4. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 31054 (2011 - у току): ”Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије”.

Др Надица Тмушић била је у Комисији за обезбеђење квалитета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици од 2008-2011 године, као и члан Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини у мандату од 2006-2009 као и 2019 - и даље.

Др Надица Тмушић је аутор практикума под насловом ”Посебно ратарство - махунарке”, чије је објављивање одобрено одлуком Наставно-научног Већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини од 11.02.2014., број 98.

Др Надица Тмушић и др Јасмина Кнежевић аутори су уџбеника под насловом ”Посебно ратарство - махунарке”, чије је објављивање одобрено одлуком Наставно-научног Већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини од 26.09.2018., број 539.

Др Надица Тмушић је учествовала као члан комисије у одбрани више дипломских и мастер радова, као и у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација из уже научне области Ратарство и повртарство.

30. 09. 2014. године изабрана је у звање Ванредни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

19. 09. 2019. године изабрана је у исто звање Ванредни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

Члан је Српског друштва за проучавање земљишта Републике Србије.

У ауторству и коауторству објавила је више (преко 60) научних радова у међународним, као и водећим националним часописима, на међународним научним скуповима, као и на скуповима националног значаја. Служи се енглеским језиком.

Удата је, са супругом живи у Београду.

Избор у звање

2010.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Докторат

2009.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Магистратура

2004.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1995.
Пољопривредни факултет Приштина
Ратарство и повртарство

Пројекти

1. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 6893.Б (2005-2008): ”Стрна жита - оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране”.

2. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 20123 (2008 - 2011): ”Агрохемијска, физиолошка и агротехничка проучавања гајења стрних жита на киселим земљиштима Србије”.

3. Учесник на пројекту ”Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији”, чију израду и финансирање организује и финансира Влада Републике Србије.

4. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 31054 (2011 - у току): ”Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије”.

Одабране референце

1. Savić Nadica, Jelić, M., Nikolic Katerina (2005): The influence of increased dose of nitrogen on yield grain and grain quality of various of cultivars of winter wheat. Časopis Zemljište i biljka, Vol. 54, No. 2, str. 91-97, Beograd.

2. Савић Надица, Биберџић, М., Николић Катерина, Кнежевић Јасмина (2006): Утицај растућих доза азота на продуктивне елементе класа пшенице. XI Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Часопис Агрознање, Vol. 7., бр. 1, стр. 5-12, Теслић.

3. Савић Надица, Јелић, М., Кнежевић Јасмина, Николић Катерина (2007): Утицај минералне исхране азотом на висину биљака и дужину класа код различитих сорти озиме пшенице. XII Научно-стручни скуп пољопривреде и прехрамбене индустрије, Зборник радова Vol. LII. No. 58/2, стр. 37-42, Неум.

4. Savić Nadica, Jelić, M., Đalović, I. (2008): The effect of fertilization on grain yield and protein content in the grains of several winter wheat genotypes. International Symposium "Trends in European Agriculture Development". Proceedings, p. 203–208, Timisoara, Romania.

5. Nadica Savić, Miodrag Jelić, Slaviša Stojković, Nebojša Deletić, Branislav Knežević (2011): Grain yield of winter wheat cultivated at ground of vertisol type. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. Proceedings of the Third International Conference, 8-10 June, 2011 Vol 1, 62-65, Lozenec, Bulgaria.

6. Nadica Tmusić, Katerina Nikolić, Miodrag Jelić (2012): Uticaj djubrenja na sadržaj proteina u zrnu pšenice koji su značajni za ishranu ljudi. Zbornik radova 2, Peti medjunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, sport", 06-09.09.2012, str. 485-489, Banja Luka.

7. Tmušić Nadica, Nikolić Katerina, Jelić Miodrag, Stojković Slaviša (2012): The influence of mineral nutrition on the grain harvest index of the winter wheat. International symposium for agriculture and food, XXXVII Faculty-economy meeting, IV Macedonian symposium for viticulture and wine production, VII Symposium for vegetable and flower production, 12-14. December 2012, Proceedings 126-131, Skopje, Republic of Macedonia.

8. Nadica Tmušić (2013): The influence of fertilizing on number of primary and secondary stalks at different cultivars of winter wheat. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. Proceedings of the Fourth International Conference, 12-16 June, 2013, Vol 1, 75-79, Lozenec, Bulgaria.

9. Nadica Tmusić, Katerina Nikolić, Miodrag Jelić (2013): Uticaj djubrenja na prinos zrna različitih hlebnih sorti ozime pšenice. Zbornik radova 2, Šesti medjunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, sport", 05-08.09.2013, str. 522-525, Banja Luka.

10. Nadica Tmušić, Miodrag Jelić, Jasmina Knežević (2013): The influence of mineral nutritions on grain quality of winter wheat cultivated on vertisol. Časopis Zemljište i biljka, Vol. 62, No. 2, str. 53-59, Beograd.

11. Nadica Tmušić, Jasmina Knežević, Vera Đekić, Katerina Nikolić (2018): The influence of weather conditions and fertilizing method on plant height at different cultivars of winter wheat. Proceedings, IX Internacional Scietific Symposium "Agrosym 2018", 04-07. Oktober, Jahorina, Bosnia and Hercegovina, pp. 385-389.

12. Jasmina Knežević, Dalibor Tomić, Dražen Jovanović, Nadica Tmušić, Ratibor Štrbanović, Dobrivoj Postić, Rade Stanisavljević (2019): Seed quality of oilseed rape varieties with different size and colors after three and fifteen months storage. TBD Tarim Bilimleri Dergisi. Journal of Agricultural Sciences 2019, Vol. 25. Issue 4 (2019), pp. 449-458. Turcey IF 0,261
Основне студије-предмети
Посебно ратарство - махунарке (О)
Мастер студије-предмети
Агротехника жита и зрнених махуњача (О)
Докторске студије-предмети