ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Надица Тмушић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Nadica Tmusic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Надица Тмушић дев. Савић рођена је 18.11.1971. године у Призрену, СО Призрен, АП Косово и Метохија, Република Србија. Основну и средњу пољопривредну школу (са одличним успехом) завршила је у Призрену.

На Пољопривредни факултет у Приштини, ратарски смер, уписала се школске 1990/91 године. Дипломирала је 02.11.1995. године са просечном оценом 8,00. Дипломски рад под називом ”Корови на травњацима као лековито биље”, одбранила је са оценом 10.

Последипломске студије уписује школске 1999/2000 године на групи Екологија и агротехника жита, на Пољопривредном факултету, Универзитета у Приштини, где полаже све испите предвиђене планом и програмом, са просечном оценом 9,50.

Дана 23.6.2004. године успешно је одбранила магистарску тезу под називом ”Сортна специфичност пшенице према минералној исхрани азотом” и тиме стекла академски назив Магистар биотехничких наука - област Ратарство.

На Пољопривредни факултет у Приштини је запослена од децембра 1999. године као асистент приправник, на предмету ”Посебно ратарство”, на Катедри за ратарство, а 2004. године је изабрана у звање Асистента на истом предмету.

Дана 08.07.2009. године успешно је одбранила докторску дисертацију под називом ”Продуктивност и квалитет зрна озиме пшенице (Triticum aestivum ssp. vulgare) на земљишту типа вертисол” и тиме стекла академски назив Доктор биотехничких наука - област Агрономских наука.

15.04.2010. изабрана је у звање Доцента за ужу научну област Ратарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

Др Надица Тмушић 28.02.2011. одређује се за извођење наставе из обавезног наставног предмета Посебно ратарство - махунарке на ОАС, као и за извођење наставе из обавезног предмета Агротехника жита и зрнених махуњача на ДАС.

Др Надица Тмушић је учествовала у реализацији четири национална пројекта, као носилац појединих пројектних активности.
1. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 6893.Б (2005-2008): ”Стрна жита - оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране”.
2. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 20123 (2008 - 2011): ”Агрохемијска, физиолошка и агротехничка проучавања гајења стрних жита на киселим земљиштима Србије”.
3. Учесник на пројекту ”Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији”, чију израду и финансирање организује и финансира Влада Републике Србије.
4. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 31054 (2011 - у току): ”Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије”.

Др Надица Тмушић била је у Комисији за обезбеђење квалитета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици од 2008-2011 године, као и члан Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини у мандату од 2006-2009 као и 2019 - и даље.

Др Надица Тмушић 2001. године као млади научни радник добила је награду мотивације (новчану) од стране тадашње Владе Републике Србије.

Др Надица Тмушић је аутор практикума под насловом ”Посебно ратарство - махунарке”, чије је објављивање одобрено одлуком Наставно-научног Већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини од 11.02.2014., број 98.

Др Надица Тмушић и др Јасмина Кнежевић аутори су уџбеника под насловом ”Посебно ратарство - махунарке”, чије је објављивање одобрено одлуком Наставно-научног Већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини од 26.09.2018., број 539.

Др Надица Тмушић је учествовала као члан комисије у одбрани више дипломских и мастер радова, као и у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација из уже научне области Ратарство и повртарство.

30. 09. 2014. године изабрана је у звање Ванредни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

19. 09. 2019. године изабрана је у исто звање Ванредни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

02. 03. 2022. године изабрана је у звање Редовни професор за ужу научну област Ратарство и повртарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.

Члан је Српског друштва за проучавање земљишта Републике Србије.

У ауторству и коауторству објавила је више (преко 70) научних радова у водећим међународним, као и водећим националним часописима, на међународним научним скуповима, као и на скуповима националног значаја.

Служи се енглеским језиком.

Удата је, са супругом живи у Београду.

Избор у звање

2010.
Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини
Ратарство и повртарство

Докторат

2009.
Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини
Ратарство

Магистратура

2004.
Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини
Ратарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1995.
Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини
Ратарство и повртарство

Пројекти

1. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 6893.Б (2005-2008): ”Стрна жита - оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране”.

2. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 20123 (2008 - 2011): ”Агрохемијска, физиолошка и агротехничка проучавања гајења стрних жита на киселим земљиштима Србије”.

3. Учесник на пројекту ”Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији”, чију израду и финансирање организује и финансира Влада Републике Србије.

4. Учесник на пројекту Министарства за науку ТР 31054 (2011 - у току): ”Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије”.

Одабране референце

1. Savić Nadica, Jelić, M., Nikolic Katerina (2005): The influence of increased dose of nitrogen on yield grain and grain quality of various of cultivars of winter wheat. Časopis Zemljište i biljka, Vol. 54, No. 2, str. 91-97, Beograd.

2. Савић Надица, Биберџић, М., Николић Катерина, Кнежевић Јасмина (2006): Утицај растућих доза азота на продуктивне елементе класа пшенице. XI Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Часопис Агрознање, Vol. 7., бр. 1, стр. 5-12, Теслић.

3. Савић Надица, Јелић, М., Кнежевић Јасмина, Николић Катерина (2007): Утицај минералне исхране азотом на висину биљака и дужину класа код различитих сорти озиме пшенице. XII Научно-стручни скуп пољопривреде и прехрамбене индустрије, Зборник радова Vol. LII. No. 58/2, стр. 37-42, Неум.

4. Savić Nadica, Jelić, M., Đalović, I. (2008): The effect of fertilization on grain yield and protein content in the grains of several winter wheat genotypes. International Symposium "Trends in European Agriculture Development". Proceedings, p. 203–208, Timisoara, Romania.

5. Nadica Savić, Miodrag Jelić, Slaviša Stojković, Nebojša Deletić, Branislav Knežević (2011): Grain yield of winter wheat cultivated at ground of vertisol type. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. Proceedings of the Third International Conference, 8-10 June, 2011 Vol 1, 62-65, Lozenec, Bulgaria.

6. Nadica Tmusić, Katerina Nikolić, Miodrag Jelić (2012): Uticaj djubrenja na sadržaj proteina u zrnu pšenice koji su značajni za ishranu ljudi. Zbornik radova 2, Peti medjunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, sport", 06-09.09.2012, str. 485-489, Banja Luka.

7. Tmušić Nadica, Nikolić Katerina, Jelić Miodrag, Stojković Slaviša (2012): The influence of mineral nutrition on the grain harvest index of the winter wheat. International symposium for agriculture and food, XXXVII Faculty-economy meeting, IV Macedonian symposium for viticulture and wine production, VII Symposium for vegetable and flower production, 12-14. December 2012, Proceedings 126-131, Skopje, Republic of Macedonia.

8. Nadica Tmušić (2013): The influence of fertilizing on number of primary and secondary stalks at different cultivars of winter wheat. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. Proceedings of the Fourth International Conference, 12-16 June, 2013, Vol 1, 75-79, Lozenec, Bulgaria.

9. Nadica Tmusić, Katerina Nikolić, Miodrag Jelić (2013): Uticaj djubrenja na prinos zrna različitih hlebnih sorti ozime pšenice. Zbornik radova 2, Šesti medjunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, sport", 05-08.09.2013, str. 522-525, Banja Luka.

10. Nadica Tmušić, Miodrag Jelić, Jasmina Knežević (2013): The influence of mineral nutritions on grain quality of winter wheat cultivated on vertisol. Časopis Zemljište i biljka, Vol. 62, No. 2, str. 53-59, Beograd.

M23
11. Slavica S. Cirić, Božidar N. Milošević, Zoran Ž. Ilić, Zvonko Lj. Spasić, Nadica D. Tmušić (2017): Bacterioplankton characteristics and water chemistry in two major tributaries of drinking water source. Fresenius Environmental Bulleten Vol. 26, No. 2a (2017) pp. 1687-1697.
IF 0.425

12. Nadica Tmušić, Jasmina Knežević, Vera Đekić, Katerina Nikolić (2018): The influence of weather conditions and fertilizing method on plant height at different cultivars of winter wheat. Proceedings, IX Internacional Scietific Symposium "Agrosym 2018", 04-07. Oktober, Jahorina, Bosnia and Hercegovina, pp. 385-389.

М23
13. Jasmina Knežević, Dalibor Tomić, Dražen Jovanović, Nadica Tmušić, Ratibor Štrbanović, Dobrivoj Postić, Rade Stanisavljević (2019): Seed quality of oilseed rape varieties with different size and colors after three and fifteen months storage. TBD Tarim Bilimleri Dergisi. Journal of Agricultural Sciences 2019, Vol. 25. Issue 4 (2019), pp. 449-458. Turcey
IF 0,417

M23
14. Tmušić, N., Ćirić, S., Nikolić, K., Knežević, J., Rajičić, V (2021): Effects of different fertilization treatments on the yield performance, yield parameters and grain quality of winter wheat grown on vertisol soil type. (Applied Ecology and Environmental Research, OpenFirst Internacional Scientific Journal), 2021, pp. 4611-4627.
IF 0.712

M21
15. Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Nadica Tmušić, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Ljiljana Stanojević, Bojana Danilović and Jelena Stanojević (2021): Efficiency of basil essential oil antimikrobial agent under different shading treatments and harvest times (Agronomy) 2021, 11 (8) 1574, MDPI Agronomy
IF 3.417

M21(a)
16. Lidija Milenković, Zoran S. Ilić, Ljubomir Šunić, Nadica Tmušić, Ljiljana Stanojević, Jelena Stanojević, Dragan Cvetković (2021): Modification of light intensity influence essential oils content, composition and antioxidant activity of thyme, marjoram and oregano (Saudi Journal of Biological Sciences) 28, 2021, pp. 6532-6543.
IF 4.219

M21
17. Nadica Tmušić, Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Dragana Lalević, Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Ljiljana Stanojević and Dragan Cvetković (2021): Shading of medical plants affects the phytochemical quaity of herbal extracts. (Horticulturae) 2021, 7, 437.
IF 2.331

M21(a)
18.. Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Nadica Tmušić, Ljiljana Stanojević, Jelena Stanojević, Dragan Cvetković (2022): Essential oils content, composition and atioxidant activity of lemon balm, mint and sweet basil of Serbia (LWT – Food Science and Technology) 2022, Vol. 153
IF 4.006

ОБЈАВЉЕНИ УЏБЕНИЦИ:

1. Др Надица Тмушић, др Јасмина Кнежевић (2018): Посебно ратарство-махунарке, уџбеник, 1-119
Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета у Лешку, Универзитета у Приштини од 26.09.2018. године, број 539, одобрено је штампање овог уџбеника
ISBN 978-86-80737-57-7
COBISS. SR-ID 271328012

2. Др Надица Тмушић (2014): Посебно ратарство-махунарке, практикум, 1-72
Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета у Лешку, Универзитета у Приштини од 11.02.2014. године, број 98, одобрено је штампање овог практикума
633.31/.37(075.8)(076)
ISBN 978-86-80737-39-3
COBISS.SR-ID 205379084
Основне студије-предмети
Посебно ратарство - махунарке (О)
Мастер студије-предмети
Агротехника жита и зрнених махуњача (О)
Докторске студије-предмети