ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Татјана Ивановић
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Tatjana Ivanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Татјана С. Ивановић рођена је 26. 12. 1967. год. у Приштини, где је завршила основну и средњу економску школу и стекла звање „економско-комерцијалног техничара“. После завршене средње школе 1986.год. уписује Пољопривредни факултет у Приштини (општи смер) и дипломира 17. 01. 1991.год. са просечном оценом на студијама 8,25. На матичном факултету почиње са радом 1992.год. у звању асистента приправника за предмет „ Организација пољопривредне производње“ где и данас ради.
Последипломске студије уписује 1994.год. на Пољопривредном факултету у Новом Саду смер „Организација и управљање у АИК-у“, а III и IV семестар наставља 1998.год. на Пољопривредном факултету у Приштини, смер „Организација и економика производње“ на ком је положила све планом предвиђене испите.На матичном факултету 2000.год. одбранила је магистарску тезу под називом: „Утицај организационо-технолошких решења на производњу свињског меса у фармским условима“. Исте године изабрана је у звање асистента.
Као аутор и коаутор објавила је неколико радова.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

-
-
-

Магистратура

2000.
Пољопривредни факултет Приштина
Организација и економика производње

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

-

Одабране референце

Савић, Ж., Глигоријевић, З., Љиљана Ивановић, Татјана Ивановић (1999): „Значај и улога прерађивачких капацитета за повећање производње млека у брдско-планинском подручју, Зборник радова са I стручног скупа агронома Косова и Метохије, Приштина.
Ивановић Татјана (2000): „Утицај организационо-технолошких решења на производњу свињског меса у фармским условима“, Магистарски рад, Пољопривредни факултет, Приштина, Крушевац.
Ивановић Татјана, Радовић Биса,(2002): „Утицај технолошких решења на производњу свињског меса у фармским условима“, научно стручно саветовање агронома Републике Српске, Зборник извода радова, Теслић.
Ивановић Татјана, Радовић Биса, Анђушић Љиљана, Миленковић, М.,(2009): „Организационо-технолошка решења производње товних свиња“, I симпозијум под називом „Пољопривреда, локални развој и туризам“, Врњачка Баља.
Анђушић Љиљана, Миленковић, М., Милошевић, Б., Ивановић Татјана, Радовић Биса, Столић Н., Спасић, З.,(2009): „Утицај индустријског аерозагађења на садржај цинка и кадмијума у води“, I симпозијум под називом „ Пољопривреда, локални развој и туризам“, Врњачка Бања.
Радовић Биса, Нитовски, А., Ивановић Татјана, Анђушић Љиљана (2009): „Производња течног стајњака на фарми свиња као еколошки, економски и технолошки изазов“, I симпозијум под називом Пољопривреда, локални развој и туризам, Врњачка Бања.
Радовић Биса, Радовић, Б., Миленковић, М., Милошевић, Б., Спасић, З., Ивановић Татјана, Јањић Јасмина, (2009): „ Дивња свиња и њен значај у ловном туризму“, I симпозијум под називом „Пољопривреда, локални развој и туризам“, Врњачка Бања.
Анђушић Љиљана, Миленковић, М., Спасић, З., Милошевић, Б., Радовић Биса, Ивановић Татјана, Столић, Н., (2010): „Утицај индустријског агрозагађења на садржај кадмијума у луцерки и млеку крава на подручју Трепче“, XV Међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Пољопривреда и храна - изазови XXI века, Требиње.
Основне студије-предмети
Економика пољопривреде (О)
Организација сточарске производње (О)
Организација пољопривредне производње (О)
Рурална економија (И)
Основе књиговодства (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети