ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Татјана Ивановић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Tatjana Ivanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Татјана С. Ивановић рођена је 26. 12. 1967. год. у Приштини, где је завршила основну и средњу економску школу и стекла звање „економско-комерцијалног техничара“. После завршене средње школе 1986.год. уписује Пољопривредни факултет у Приштини (општи смер) и дипломира 17. 01. 1991. год. са просечном оценом на студијама 8,25. На матичном факултету почиње са радом 1992.год. у звању асистента приправника за предмет „Организација пољопривредне производње“.
Последипломске студије уписује 1994. год. на Пољопривредном факултету у Новом Саду смер „Организација и управљање у АИК-у“, а III и IV семестар наставља 1998. год. на Пољопривредном факултету у Приштини, смер „Организација и економика производње“ на ком је положила све планом предвиђене испите. На матичном факултету 2000. год. одбранила је магистарску тезу под називом: „Утицај организационо-технолошких решења на производњу свињског меса у фармским условима“. Исте године изабрана је у звање асистента.
Докторску дисертацију под насловом „Унапређење рада пољопривредне саветодавне службе као чинилац економског развоја пољопривреде северног Косова" одбранила је 15.03.2016. год. на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и тиме стекла научни назив - Доктор биотехничких наука област - Агроекономске науке.
2019. године др Татјана Ивановић изабрана је у звање доцента за ужу научну област Економика пољопривреде са задругарством на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини - Лешак.
Као аутор и коаутор објавила је више радова. Коаутор је ПРАКТИКУМА ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (2012). Члан је НАУЧНОГ ДРУШТВА АГРАРНИХ ЕКОНОМИСТА БАЛКАНА (НДАЕБ). Служи се енглеским језиком. Удата је и мајка двоје деце.

Избор у звање

2019.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2016.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Магистратура

2000.
Пољопривредни факултет Приштина
Организација и економика производње

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

КОНЦЕПЦИЈСКЕ ОСНОВЕ ОПСТАНКА И РАЗВОЈА ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА И СЕЛА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (Пројекат 149058 Д)
Носилац пројекта: Економски факултет, Универзитет у Нишу
Период ангажовања: 2006 и 2007 година
Руководилац пројекта: Проф. др Христивоје Пејчић

Одабране референце

Спиридоновић, С., Јашовић.М., Ивановић-Брничанин Татјана (1994): "Прилог испитивању кретања прираста метохијске овце (Бардоке) и Баљуше". Зборник радова, Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет , Приштина.

Ивановић Татјана, Радовић Биса, Анђушић Љиљана, Миленковић, М., (2009): „Организационо-технолошка решења производње товних свиња“, I симпозијум са међународним учешћем „Пољопривреда, локални развој и туризам“, Зборник радова, Врњачка Бања, 21-23 децембар, 2009. ISBN 978-86-80737-16-4

Анђушић Љиљана, Миленковић, М., Милошевић, Б., Ивановић Татјана, Радовић Биса, Столић Н., Спасић, З., (2009): „Утицај индустријског аерозагађења на садржај цинка и кадмијума у води“, I симпозијум са међународним учешћем „ Пољопривреда, локални развој и туризам“, Зборник радова, Врњачка Бања, 21-23 децембар 2009. ISBN 978-86-80737-16-4

Анђушић Љиљана, Миленковић, М., Спасић, З., Милошевић, Б., Радовић Биса, Ивановић Татјана, Столић, Н., (2010): „Утицај индустријског аерозагађења на садржај кадмијума у луцерки и млеку крава на подручју Трепче“, Agroknowledge Journal, University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, Agroznanje, vol.11., br.4. 191-197. 2010. UDK 63 ISSN 1512-6412=Agroznanje

Joвовић, Д., Ивановић, Татјана (2012): ПРАКТИКУМ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ", Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини-Косовска Митровица-Зубин Поток- Лешак

Maksimović, G., Jovanović, R., Mitrović Slavka, Ivanović Tatjana (2014): „PROFITABILITY OF HAZELNUTS PRODUCTION IN SERBIAN ENCLAVES IN KOSOVO“, Book of Proceedings Fifth International Scientific Agricultural Symposium „AgroSym 2014“, Jahorina, October 23-26, 2014, pp 1046-1050. ISBN 978-99955-751-9-9

Maksimović, G., Jovanović, R., Mitrović Slavka, Ivanović Tatjana (2014): „Economic adequacy of blackberry production in rural areas of Sirinic District“. Agroknowledge Journal, University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, Agroznanje, Vol. 15 (1):17-27. UDK 63. ISSN 1512-6412

Bisa Radović, Nitovski, A., Savić, Ž., Jasmina Janjić, Valentina Milanović, Tatjana Ivanović (2015): „Metabolic Profile of Cow Race Bush during Colddings and Warm Periods of the Year in the Sandzak Region in Serbia“. Procceeding books of the „25 International Scientific-Experts Congres on Agriculture and Food Industry“. Agricongres 2014, Izmir, Turkey, pp 61-64.

Maksimović, G., Milošević, B., Jovović, D., Ivanović Tatjana (2016): „AGRICULTURAL COOPERATIVE AS A FACTOR OF INCREASING AGRICULTURAL PRODUCTION IN NORTHERN KOSOVO“. Book of proceedings VII International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2016“ Jahorina (Bosnia and Herzegovina), 6-9 October 2016, pp 2718-2721. ISBN 978-99976-632-7-6

Ivanović Tatjana, Maksimović, G. (2016): „AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN NORTH KOSOVO“. Book of proceedings VII International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2016“, Jahorina (Bosnia and Herzegovina), 6-9 October 2016, pp 2700-2705. ISBN 978-99976-632-7-6

Ивановић Татјана, Горан Максимовић (2016): „Развој пољопривреде северног Косова као један од циљева рада пољопривредне саветодавне службе“; Агроекономика бр.71, стр.83-92, Нови Сад, 2016.UDK:338.48 ISSN 0350-5928 (Print) ISSN 2355-0776 (on line).

Maksimovic,G., Ivanovic, Tatjana. Vujko Aleksandra (2019): „SELF-EMPLOYMENT OF WOMEN THROUGH ASSOCIATIONS IN THE RURAL AREAS OF SIRINICKA ZUPA“; ECONOMICS OF AGRICULTURE, Belgrade, Vol.LXVI, No.1, doi:10,5937/ekoPolj1901251M (pp.251-263) UDC 331.57-055,2:316,334,55 (497,115 Sirinićka župa ISSN 0352-3462.

Maksimovic,G., Ivanovic, T., Milosevic, B., Sekulic, D (2019): FACTORS OF THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT OF SIRINICKA ZUPA IN KOSOVO AND METOHIJA, Economics of Agriculture, Belgrade, Vol.LXVI, No 4, DOI: 10.5737/ekoPolj1904187M. (pp1187-1199) UDC 316.334.55:338.48-44(1-22)(497.115 Sirinicka zupa) ISSN 0352-3462
Основне студије-предмети
Економика пољопривреде (О)
Организација сточарске производње (О)
Организација пољопривредне производње (О)
Пољопривредно саветодавство (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети