ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Горан Максимовић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Goran Maksimovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Основне студије: Правни факултет Крагујевац 2004.

Магистарска теза: ''Управљање менаџментом продаје''Факултет за предузетнички бизнис Универзитета Унион Београд 2008.

Докторска дисертација: ''Рурални развој као чинилац локалног економског развоја у Републици Србији'' Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду 2010.

Научна област, ужа научна област: Економија-аграрна економија.

Избор у звање доцента: 01.12.2011 Пољопривредни факултет Лешак.
Члан Савета пољопривредног факултета у Лешку од 01.01.2012.
Шеф катедре за Агроекономију на Пољопривредном факултету у Лешку од 01.01.2012 .
Члан редакције међународног часописа Економика пољопривреде м24 од 01.01.2012.
Ментор за одбрану докторске дисартације мр. Славке Митровић ''Допринос пољопривреде у развоју Србије''. Израда доктората у току.
Ментор за одбрану докторске дисартације мр. Татјане Ивановић ''Унапређење рада пољопривредне саветодавне службе као чинилац економског развоја пољопривреде северног Косова''. Израда доктората у току.
Ментор за одбрану магистарске тезе дипл. ецц. Иван Мичић ''Стратегија развоја производње свињског меса и његова економска оправданост''. Израда тезе у току.
Члан рецезентне комисије за издавање практикума ''Организација пољопривредне производње'' аутора доц. др. Давид Јововић и асс. мр. Татјане Ивановић 2012.
Председник комисије за избор у звање др. Радомир Јовановић Пољопривредни факултет Лешак 2012
Списак предмета које држим на Пољопривредном факултету у Лешку.
-Основи економије (обавезни), Основне студије.
-Економика пољопривреде (обавезни), Основне студије.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2010.
Пољопривредни факултет Нови Сад
Аграрна економија

Магистратура

2008.
Факултет за предузетништво и бизнис Универзитета Унион
Предузетништво и бизнис

Специјализација

-
-
-

Диплома

2004.
Правни факултет Крагујевац
Права

Пројекти

-

Одабране референце

Максимовић, Г. :Анализа продајних и маркетиншких трошкова ''Агроекономика'' Пољопривредни факултет, Нови Сад, бр. 1-2/2008.

Pejanovic, R., Tomas, M., Maksimovic, G., Radosavljevic, A.: Development tendenois of agriculture the republic of Serbia, Contemporary agriculture, 58 (1-2), 128-135, 2009.

Пејановић, Р., Томаш, М., Максимовић, Г. :Економска криза и пољопривреда Републике Србије, зборник радова Високе пословне школе, Нови Сад, 2009.

Главаш-Трбић, Д. Пејановић, Р., Максимовић, Г.: Рурални развој и локални
економски развој Србије, Агроекономика, 2010., Вол. 47-48. Стр. 80-92
.
Пејановић, Р., Ђукић, С., Максимовић, Г.: О метадологији израде стратешког плана
развоја, Агроекономика, 2010., Вол. 47-48, стр. 92-105.
Томаш, М., Пејановић, Р., Поповић-Врањеш, А., Максимовић, Г.: Органска производња
као фактор руралног развоја АП Војводине, Агроекономика, 2010., Вол. 47.48, стр. 67-80.

Максимовић, Г., Пејановић, Р., Његован З., Филоиповић, М.: Рурални развој као чинилац
локалног економског развоја. Зборник радова, Сипозијум „Сточартво, ветеринарска
медицина и економика у руралном развоју и производњи здраствено безбедне хране“,
са међународним учешћем, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Дивчибаре, 2010.
Максимовић, Г.: Ограничавајући фактори локалног економског развоја Републике
Србије, Агроекономика, 2011, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Вол. 49-50, стр. 97-
105.
Максимовић, Г.: Демографски фактори локалног економског развоја у Републици
Србији, Агроекономика, 2011, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Вол. 49-50, стр. 47-
57.
Миловановић, М., Максимовић, Г., Јелић В.: Место пољопривреде Републике Србије у
организацији CEFTA, , Агроекономика, 2011, , Пољопривредни факултет, Нови Сад, Вол.
51-52, стр. 183-191.

Biberdzic, M., Maksimovic, G., Barac, S., Jovovic, Z.:Economic effects of triticale productions on
acid soils, Economics of agriculture Vol. N.4 page 579-589 2012.

Biberdžić Milan, Jovović Zoran, Barać Saša, Maksimović Goran, Stojiljković
Jelena
CORN YELD IN DEPENDENCE ON CLIMATIC
CONDITIONS OF THE YEAR.………………………………. 3
INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FO Skoplje 2012

Professor Radovan Pejanović, Vladimir Jelić, Assistant Professor Goran Maksimovic THE ROLE
AND THE IMPORTANCE OF THE ECONOMIC EDUCATION FOR
AGROECONOMISTS..……….343 EMPLOYMENT, EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP
12-14 December 2012 Belgrade Serbia

Biberdzic, M., Jelic, M., Knezevic, B., Barac, S., Maksimovic, G., Lalevic, D. Some morphological and productive characteristics of triticale depening on agroclimatic conditions in the locality. II International symposium and XVIII scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 26-29, 2013.

Maksimovic, G., Milosevic, B., Veljkovic, B., Spasic, Z.: future challenges for agricultural research and extension services in the context of sustainable agriculture, Proceeding of the Fourth International Conference Volume 1, page 111-116, 12-16 June, 2013, Lozonec, Bulgaria.

Maksimovic, G., Milacic, Lj. Cost effestiveness of raspberies crowing in rular areas of north Kosovo
Fourth International Agronomic Symposium ‘’Agrosym 2013’’ Jahorina, October 3-6, 2013.

Biberdzic, M., Jelic, M., Maksimovic, G., Barac, S., Stamenkovic, S., Lalevic, D. Effect of acid
soils fertilization on morfological and productive characteristicd of triticale, Fourth International Agronomic Symposium ‘’Agrosym 2013’’ Jahorina, October 3-6, 2013.

Објављени уџбеник :

Економика пољопривреде доц. др. Максимовић, Г. , проф. др. Пејановић, Р., проф. др.
Његован, З. Пољопривредни факултет Лешак 2013.


Обљављене монографије:
Управљање продајом др. Максимовић, Г. Висока економска школа струковних студија
Пећ у Лепосавићу 2008
Рурални развој и локални економски развој,Пејановић, Р., Његован, З., Максимовић, Г.
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2011
Основне студије-предмети
Основи економије (О)
Економика пољопривреде (О)
Рурална економија (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети