ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Радомир Јовановић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Radomir Jovanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Радомир Ј. Јовановић, рођен је 13. јула 1972. године у Приштини. Основну школу и Гимназију завршио је у месту рођења.
Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Приштини 2001. године, са успешно одбрањеним дипломским радом на тему "Стратегија одрживог развоја", где је стекао стручни назив – ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА. Од дипломирања и пре тога радио је у "Дијамант банци" – филијала Приштина, као референт кредитирања пољопривредних субјеката везано за гајење и откуп сунцокрета на Косову и Метохији за потребе фабрике уља у Зрењанину.
У времену од 2002. до краја 2003. године радио је у ПТП "Симпо" Врање – представништво Ниш, као комерцијалиста унутрашње трговине.
Специјалистичке студије завршио је 2004. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, одбраном специјалистичког рада, под насловом "Организациони и економски аспекти производње грожђа у Алексиначком подрејону" и тиме стекао стручни назив – СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА – група економика и организација пољопривредног предузећа.
Магистарске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини завршио је 2005. године, одбранивши магистарску тезу под насловом "Нови концепт развоја и организационо – финансијска консолидација друштвеног предузећа Нишка млекара – Ниш" и тиме стекао академски назив – МАГИСТАР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, образовни профил – организација и економика производње.
Године 2006. засновао је радни однос на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини на радном месту АСИСТЕНТА за предмет КАЛКУЛАЦИЈЕ И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА.
Докторску дисертацију под насловом "Развој пољопривреде и прехрамбене индустрије као основ за прилив страних директних инвестиција и њихова економска ефикасност у Републици Србији" одбранио је 2012. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, и тиме стекао научни назив – ДОКТОР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, ОБЛАСТ – АГРОЕКОНОМСКИХ НАУКА.
Године 2013. др Радомир Ј. Јовановић је изабран у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ СА ЗАДРУГАРСТВОМ, на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
Члан Наставно-научног већа Пољопривредног факултета у Лешку од 09.11.2009. године.
Члан Изборног већа Пољопривредног факултета у Лешку од 09.11.2009. године.
Члан Научног друштва аграрних економиста Балкана од јануара 2020.
Аутор и коаутор више научних и стручних радова у међународним и националним часописима као и на међународним научним скуповима и на скуповима националног значаја.
Аутор уџбеника Трошкови и калкулације у пољопривреди, Пољопривредни факултет Лешак, 2019.година.
Један од коаутора уџбеника Организација и економика пољопривреде,2004. год.

Избор у звање

2020.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2012.
Пољопривредни факултет Приштина
Агроекономија

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Агроекономија

Специјализација

2003.
Пољопривредни факултет Приштина
Агроекономија

Диплома

2001.
Економски факултет Приштина
Економија

Пројекти

Научни пројекат:" Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији", уговор бр. 702/2 од 30.09.2013. године

Одабране референце

1.Arsić Slavica, Vuković, P., Jovanović, R. (2009): Economic parameters for beef production depending on the fattening breed, Institutul de economic agrara al academiei Romane, Bucuresti, pp 15-20.
2.Jovanović, R. (2007): Metodološki pristup analizi tržišta u predinvesticionoj studiji, Agroznanje, 119-134.
3.Jovanović, R. (2010): Značaj integracionih procesa za razvoj poljoprivrede i ulazak Srbije u Evropsku uniju, Ekonomski signali, Vol. 5, broj 1, pp 68-86.
4.Jovanović, R. (2009): Značaj stranih direktnih investicija i njihov uticaj na poljoprivredu i prehrambenu industriju u Srbiji. Zbornik radova Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Pristini, Simpozijum sa medjunarodnim učešćem, str, 312-319. Vrnjačka Banja
5.Vuković, P., Nataša Cecić, Jovanović, R. (2008): Mogućnost eksploatacije turističkih resursa opštine Mionica. Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Međunarodni naučni skup, str. 216-223
6.Goran Maksimovic,Srdjan Jovic,Radomir Jovanovic, Economics growth rate management by soft computing approach, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2016, DOI;http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.08.063, ISSN: 03078-4371 Available online 29 Avgust 2016. SCI Impact Factor: currently: 1.785
7.Goran Maksimovic,Srdjan Jovic,Radomir Jovanovic,Obrad Anicic, Management of health care expenditure by soft computing methodology,Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2016, DOI; http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.08.035, ISSN: 03078-4371 Available online 26 Avgust 2016. SCI Impact Factor: currently : 1.785
8.Goran Maksimovic,Bozidar Milosevic,Radomir Jovanovic, Research of consumers attitudes on the organic food con sumption in the Serbian enclaves in Kosovo. Economics of Agriculture, N3 2017. Belgrade, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462,COBISS,ID27671, pages 987-1003.
9.Maksimovic,G.,Jovanovic,R.,Mitrovic,S.,Ivanovic,T., "Economic adequacy of blackberry production in rural areas of Sirinic distrct" , Agroknowledge Journal, University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, Agroznanje, Vol. 15 (1): 17-27.2014., UDK 63. ISSN 1512-6412
10. Maksimovic,G.,Jovanovic,R.,Mitrovic,S.,Ivanovic,T.,:" Profitability of hazelnuts production in Serbian enclaves in Kosovo", Book of Proceedings Fifth International Scientific Agricultural Symposium " AgroSym 2014", Jahorina, Oktobar 23-26, 2014, PP 1046-1050 ISBN 978-99955-751-9-9
11.Goran Maksimovic,Bozidar Milosevic,Radomir Jovanovic, Clusters as a factor for the economic development of Serbian enclaves in Kosovo, KNOWLEDGE-International Journal Scientific Papars Vol(1),87-92. ISSN 2545-4439
Основне студије-предмети
Трошкови и калкулације (О)
Трошкови и калкулације у пољопривреди (О)
Тржиште и маркетинг пољопривредних производа (И)
Пољопривредно саветодавство (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети