ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Радомир Јовановић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Radomir Jovanovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Радомир Ј. Јовановић, рођен је 13. јула 1972. године у Приштини. Основну школу и Гимназију завршио је у месту рођења.
Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Приштини 2001. године, са успешно одбрањеним дипломским радом на тему "Стратегија одрживог развоја", где је стекао стручни назив – ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА. Од дипломирања и пре тога радио је у "Дијамант банци" – филијала Приштина, као референт кредитирања пољопривредних субјеката везано за гајење и откуп сунцокрета на Косову и Метохији за потребе фабрике уља у Зрењанину.
У времену од 2002. до краја 2003. године радио је у ПТП "Симпо" Врање – представништво Ниш, као комерцијалиста унутрашње трговине.
Специјалистичке студије завршио је 2004. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, одбраном специјалистичког рада, под насловом "Организациони и економски аспекти производње грожђа у Алексиначком подрејону" и тиме стекао стручни назив – СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА – група економика и организација пољопривредног предузећа.
Магистарске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини завршио је 2005. године, одбранивши магистарску тезу под насловом "Нови концепт развоја и организационо – финансијска консолидација друштвеног предузећа Нишка млекара – Ниш" и тиме стекао академски назив – МАГИСТАР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, образовни профил – организација и економика производње.
Године 2006. засновао је радни однос на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини на радном месту АСИСТЕНТА за предмет КАЛКУЛАЦИЈЕ И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА.
Докторску дисертацију под насловом "Развој пољопривреде и прехрамбене индустрије као основ за прилив страних директних инвестиција и њихова економска ефикасност у Републици Србији" одбранио је 2012. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, и тиме стекао научни назив – ДОКТОР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, ОБЛАСТ – АГРОЕКОНОМСКИХ НАУКА.
Године 2013. др Радомир Ј. Јовановић је изабран у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ СА ЗАДРУГАРСТВОМ, на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
Као аутор и коаутор објавио је више научних радова. Коаутор је уџбеника ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ.
Служи се енглеским језиком.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2012.
Пољопривредни факултет Приштина
Агроекономија

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Агроекономија

Специјализација

2003.
Пољопривредни факултет Приштина
Агроекономија

Диплома

2001.
Економски факултет Приштина
Економија

Пројекти

-

Одабране референце

1.Arsić Slavica, Vuković, P., Jovanović, R. (2009): Economic parameters for beef production depending on the fattening breed, Institutul de economic agrara al academiei Romane, Bucuresti, pp 15-20.
2.Jovanović, R. (2007): Metodološki pristup analizi tržišta u predinvesticionoj studiji, Agroznanje, 119-134.
3.Jovanović, R. (2010): Značaj integracionih procesa za razvoj poljoprivrede i ulazak Srbije u Evropsku uniju, Ekonomski signali, Vol. 5, broj 1, pp 68-86.
4.Jovanović, R. (2009): Značaj stranih direktnih investicija i njihov uticaj na poljoprivredu i prehrambenu industriju u Srbiji. Zbornik radova Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Pristini, Simpozijum sa medjunarodnim učešćem, str, 312-319. Vrnjačka Banja
5.Vuković, P., Nataša Cecić, Jovanović, R. (2008): Mogućnost eksploatacije turističkih resursa opštine Mionica. Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Međunarodni naučni skup, str. 216-223.
Основне студије-предмети
Трошкови и калкулације (О)
Аграрна политика (И)
Тржиште и маркетинг пољопривредних производа (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети