ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Љиљана Анђушић
Доцент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Ljiljana Andjusic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Љиљана Н. Ђукић-Анђушић, рођена је 28.08.1965. године у Приштини. Основну школу „ Вук С. Караџић“ завршила је са одличним успехом. Добитник је „ Вукове дипломе“. Упоредо са основном школом похађала је и завршила основну Музичку школу „Стеван Мокрањац“. IV степен стручне спреме стиче у „Образовно васпитном центру медицинских занимања“ у Приштини, здравствене струке, занимање – медицинска сестра.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини уписује школске 1985-86. године – Општи смер, дипломирала је 1990. године. Упоредо са редовним студијама ванредно похађа Филозофски факултет – одсек за Енглески језик и књижевност.
Диплому „ Истакнути студент“ као признање за одличан успех постугнут у току студија и другим активностима, додељује јој Универзитет у Приштини, дана 14.02.1989. године. Студије је завршила с просечном оценом 8,40.
Након завршених основних студија ради на Пољопривредном факултету као асистент на предмету „ Исхрана домаћих животиња“.
Последипломске студије уписује 1991. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду – Земун, област зоотехничих наука – физиологија и исхрана домаћих животиња. Положила је све испите предвиђене наставним планом и програмом за ову групу с просечном оценом 9. Дана 26.12.1997. године одбранила је магистарску тезу под називом. „ Концентрација цинка и кадмијума у луцерки и млеку крава на подручју Трепче и Обилића“, при чему стиче академско звање Магистра биотехничких наука.
Радник је Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 22.03.1999. године за Јужно-бачки округ, са седиштем у Новом Саду, у Одељењу за контролу квалитета прехрамбених производа биљног порекла. Стручни испит за раднике са високом и вишом стручном спремом запослене у органима државне управе успешно је положила 16.12.1999. године у Министарству правде Републике Србије.
Од 2008. године радник је Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини, на радном месту асистента – сарадника за предмет „ Познавање и технологија сточне хране“.
Дана 20.02.2018. године одбранила је докторску дисертацију на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, под називом: „ Биоинформатичка контрола млечности крава“, при чему стиче диплому научног степена - Доктор биотехничких наука - област Зоотехника.
2019. године изабрана је у звање доцента за ужу научну област Сточарство и исхрана домаћих животиња.
Аутор је и коаутор у више објављених радова и учесница у више истраживачких пројеката.
Mајка је двоје деце и живи у Новом Саду.

Избор у звање

2019.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2018.
Пољоприврдни факултет - Лешак
Зоотехника

Магистратура

1997.
Пољопривредни факултет Земун
Исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

"Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета" - пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Репубилке Србије
Евиденциони број: 043005
Трајање пројекта: 2011-2014.
Носилац пројекта: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Руководиоц пројекта: Проф.др Божо Далмација

Одабране референце

1. B. Milosevic, S. Ciric, N. Lalic, V. Milanovic, Z. Savic, I. Omerovic, V. Doskovic, S, Djordjevic and Lj. Andjusic ( 2019 ): Machine learning application in growth and health prediction of broiler chickens, World's Poultry Science Journal, vol. 75, Issue 3, pp. 401-410, Cambridge University Press, doi: 10.1017/S0043933919000254 – M21
2. Lj. N. Anđušić, Z. Milankov, D.M. Marić, B. Milošević, Z. Spasić, S. Ćirić (2019): Uticaj elektromagnetne stimulacije na zdravlje i produktivnost krava, Zbornik radova „Zdravstvena zaštita i reprodukcija farmskih životinja“, str. 177-183, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, ISBN-978-86-7520-466-4 M52
3. Ljiljana Andjusic, Zoran Milankov, Dusan Maric, Bozidar Milosevic,Radojica Djokovic, Marko Cincovic, Nebojsa Lalic, Zvonko Spasic (2020): Иnfluence of electromagnetic stimulation on blood macro and micro elements in dairy cows.Thai J Vet Med. 50(4): 535-542 - M23
4. Radojica Đoković, Marko Cincović, Vladimir Kurčubić, Milun D.Petrović, Miloš Ž.Petrović, Ljiljana Anđušić, Biljana Anđelić (2021): Homeoretska regulacija metaboličkih funkcija kod krava u peripartalnom periodu. XXVI Savetovanje u biotehnologiji sa međunarodnim učešćem" Čačak. Zbornik radova, str. 235-243. doi:10.46793/SBT26 M33
5. Anđušić Ljiljana, Milenković M., Milošević B., Ivanović Tatjana, Radović Bisa, Stolić N., Spasić Z. (2009) : UTICAJ INDUSTRIJSKOG AEROZAGAĐENJA NA SADRŽAJ CINKA I KADMIJUMA U VODI. I simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja. Zbornik radova, str. 283-288. (ISBN 978-86-80737-16-4) M33
6. Spasić Z., Milošević B., Radović Bisa, Stolić N., Ilić Z, Ljiljana Anđušić (2009): KOEFICIJENTI NASLEDNOSTI PROIZVODNIH SVOJSTAVA TRI GENERACIJE KRAVA SIMENTALSKE RASE. I simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja. Zbornik radova, str. 211-217. (ISBN 978-86-80737-16-4) M33
7. Stolić N., Milošević B., Spasić Z., Ljiljana Anđušić, Lalić N. (2009): UTICAJ ANTISTRESNOG PREPARATA NA MORTALITET BROJLERA U TOVU U USLOVIMA TOPLOTNOG UDARA. I simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja. Zbornik radova, str. 230-238 (ISBN 978-86-80737-16-4) – M33
8. Tatjana Ivanović, Bisa Radović, Ljiljana Anđušić, Milenković M. (2009) : Organizaciono – tehnološka rešenja proizvodnje tovnih svinja. I simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja. Zbornik radova, str.289-294. (ISBN 978-86-80737-16-4)- M33
9. Столић Н., Милошевић Б., Spasić Z., Анђушић Љиљана, Lalić N. (2010) : Uticaj manan-oligosaharida na iskorišćenje hranljivih sastojaka kod teladi simentalske rase. XV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske "Poljoprivreda i hrana – izazovi 21. vijeka" , Trebinje, 16-19. mart 2010. Zbornik sažetaka, str. 257 - M34
10. Spasić Z., Милошевић Б., Bisa Radović, Столић Н., Илић З., Анђушић Љиљана (2010) : Uticaj dužine trajanja suprasnosti na rezultate plodnosti krmača. XV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske. "Poljoprivreda i hrana – izazovi 21. vijeka" , Trebinje, 16-19. mart 2010. Zbornik sažetaka, str. 261 - M34
11. Anđušić, Lj., Ljubojević, D., Novakov, N.,Ćirković, M., Tričković, J., Maletin, S., Lujić, J. (2011): CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN THE POND WHICH MEETS THE PRINCIPLES OF ORGANIC PRODUCTION. 22. INTERNATIONAL SYMPOSIUM „SAFE FOOD PRODUCTION“, 22. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „PROIZVODNJA ZDRAVSTVENO BEZBEDNE HRANE“ TREBINJE, BOSNIA AND HERZEGOVINA, 19.-25 JUNE, PP 124-126 M33
12. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Slavica Ćirić, Ljiljana Anđušić, Valentina Milanović, Nebojša Lalić ( 2013): Genetic and Phenotypic correlation of production traits in cows of black and white breed, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, vol. 1, 12-16 June, Lozenec, Bulgaria, pp 215-220 M33
https://www.researchgate.net/publication/334327586_GENETIC_AND_PHENOTYPIC_CORRELATION_OF_PRODUCTION_TRAITS_IN_COWS_OF_BLACK_AND_WHITE_BREED
13. Slavica S. Ćirić, Ljiljana N. Anđušić, Božidar N. Milošević, Zvonko Lj. Spasić, Zoran Ž. Ilić ( 2019 ): Physico-chemical, bacteriological and biological analyses of water from selected artesian wells in central Serbia, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Proceedings of the Sixth International Conference, 12-15 June, Lozenec, Bulgaria, vol. 1, ISSN 1313-7735 M33
14. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Slavica Ćirić, Ljiljana Anđušić, Bisa Radović, Nikola Stolić ( 2019 ): Correlative connectivity and linear regression of holstein-friesian cows, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Proceedings of the Sixth International Conference, Lozenec, Bulgaria, vol. 1, ISSN 1313-7735 M33
15. Ljiljana Anđušić, Milenković M., Spasić Z. Milošević B., Bisa Radović, Tatjana Ivanović, Stolić N. (2010) : Uticaj industrijskog aerozagađenja na sadržaj kadmijuma u lucerki i mleku krava na području Trepče. Agroknowledge Journal, University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, vol. 11, br.4, 191-197. UDK. 63, ISSN 1512-6412, UDC: 504.03.064 M51
http://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2010/Agroznanje_4.pdf

16. Spasić Z., Milošević B., Ilić Z., Anđušić Ljiljana, Ćirić Slavica, Lalić N. (2011): THE INFLUENCE OF GENETIC PROVINIENCE ON METABOLIC BLOOD PROFILE OF DAIRY COWS. Biotehnology in Animal Husbandry, vol. 27, book 2, pp 1025-1031, (ISBN 145-9156; UDC 636.2) M51

17. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Bisa Radović, Zoran Ilić, NikolaStolić, Ljiljana Anđušić ( 2011 ): UTICAJ DUŽINE TRAJANJA SUPRASNOSTI NA REZULTATE PLODNOSI KRMAČA. Agroznanje, vol. 12, br. 2, str. 203-209, (UDK: 636.4.082.453; ISSN 1512-6412) M51
18. Ljiljana Anđušić, Zvonko Spasić, Božidar Milošević (2012): INFLUENCE OF INDUSTRIAL AIR POLLUTANTS ON THE CONTENT OF CADMIUM IN LUCERNE AND COW’S MILK. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 2, No. 3, pp. 305–308. (In print ISSN 1857 – 6907 On line ISSN 1857 – 7709 UDC: 633.31:546.48]: 502.3 : 504.5(497.115)) M51
http://www.mjas.ukim.edu.mk/files/MJAS-02-3-_2012_-120-Andjushic.pdf

19. Spasić Z., Milošević B., Anđušić Ljiljana, Ilić Z., Stolić N., Milanović Valentina (2012):THE INFLUENCE OF AGE AT FIRST INSEMINATION AND SERVICE PERIOD ON LONGEVITY AND LIFE-LONG PRODUCTION OF MILK IN SIMMENTAL COWS. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 2, No. 3, pp. 253–256. (In print ISSN 1857 – 6907 On line ISSN 1857 – 7709 UDC: 633.2:082.637.12(497.115)) M51
б) у ранијем периоду
Основне студије-предмети
Познавање и технологија сточне хране (О)
Квалитет хране за животиње (И)
Мастер студије-предмети
Храна за домаће животиње (О)
Гајење свиња (И)
Докторске студије-предмети