ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Лидија Миленковић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ратарство и повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Lidija Milenkovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Лидија Р. Миленковић рођена је 10. 07. 1971. у Алексинцу. Основну школу завршила је у Обилићу, а средњу у Приштини, одличним успехом. Пољопривредни факултет у Приштини уписала је 1989. године и исти завршила 1993. са просечном оценом 8,50. Радни однос заснива 1995. године у ЗЗ „Ратар" у Лапљем Селу, на пословима повртарске производње. Од 1996. године па до данас, ради на Пољопривредном факултету у Приштини.
Магистарску тезу под насловом ,,Утицај времена и начина производње на континуирано приспеће црног лука (Аllium cepa L.) током године” је одбранила 2010. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Докторску дисертацију под насловом ,,Утицај засењивања фотоселективним мрежама у боји на микроклиму, принос и квалитет парадајза и паприке”, одбранила је 2016. године на Пољопривредном факултету у Приштини-Лешак.
У звање доцента изабрана је 2016. године. Укључена је у процес наставе на основним и мастер академским студијама. Била је ментор једног и члан комисије више завршних радова на мастер академским студијама. У ауторству и коауторству објавила је преко 60 радова.
Служи се енглеским и руским језиком.
Удата је и мајка је троје деце.

Избор у звање

2016.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Докторат

2016.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Магистратура

2010.
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
Гајење њивских биљака

Специјализација

-
-
-

Диплома

1993.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ратарство и повртарство

Пројекти

1. Биотехнологија и агроиндустрија: Производња маринираног мини поврћа, Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Нови Сад. Број пројекта и период реализације: БТН.331008, 2005-2008.

2. Изучавање новог производног концепта у циљу добијања здравствено безбедног поврћа за свежу потрошњу и чување и уштеду енергије. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Нови Сад. Број пројекта и период реализације: ТР-20147, 2008-2011.

3. Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопреперата и биолошких мера. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Нови Сад. Број пројекта и период реализације: ТР-31027, 2011-2019.

Одабране референце

1. Milenković L., Mastilović J., Kevrešan Z., Bajić A., Gledić A., Stanojević L., 4 Cvetković D., Šunić Lj., Ilić S.Z. (2020). Effect of shading and grafting on yield and quality of tomato. Journal of the Science Food and Agriculture 100, 623-633 ID: JSFA10057 DOI: 10.1002/jsfa.10057

2. Ilić, S.Z., Milenković L., Elazar Fallik, Ljubomir Šunić, Aleksandra Jakšić, Aleksandra Bajić, Žarko Kevrešan,Jasna Mastilović(2020). Grafting and shading the-influence on postharvest tomato quality. Agronomy. 10, 181; doi:10.3390/agriculture10050181

3. Lalević, D., Biberdžić, M., Milenković, L., Ilić, S. Z. (2020): Study of some productive traits of winter triticale varieties in Montenegrin conditions. GEA International Conference, Montenegro, Book of Proceedings, p. 311-318

4. Milenković L, Stanojević J, Cvetković D, Stanojević L, Lalević D, Šunić L, Fallik E., Ilić S.Z. (2019). New technology in basil production with high essential oil yield and quality.Industrial Crops and Products 140, 111718 10.1016/j.indcrop.2019.111718

5. Mastilović Jasna, Kevrešan Žarko, Jakšić Aleksandra, Milovanović Ivan, Stanković Milica, Trajković Radmila, Milenković Lidija, Ilić S. Zoran. (2019). Influence of shading on postharvest lettuce quality: differences between exposed and internal leaves. Zemdirbyste-Agriculture,106(1):65-72

6. Zoran S. Ilić, Lidija R. Milenković, Ljubomir S. Šunić, Saša Barać., Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Dragan Cvetković, Ljiljana Stanojević. (2019). Bioactive constituents of red and green lettuce grown under colour shade nets. Emirates Journal of Food and Agriculture 31(12) IF1,008

7. Lalević D., Biberdžić M., Ilić Z., Milenković L., Stojiljković J. (2019). Produktivnost i kvalitet zrna tritikalea pri različitim količinama mineralne ishrane. Journal of Agricultural Science, Vol. 64, No. 4, 341-352.


8. Ilić S.Z., Milenković L., Dimitrijević A., Stanojević L., Cvetković D., Kevrešan Ž., Elazar Fallik., Mastilović J. (2017). Light quality manipulation by color nets improve quality of lettuce from summer production. Scientia Horticulturae, 226, 389-397

9. S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Elazar Fallik (2017). Effect of shading by coloured nets on yield and fruit quality of sweet pepper. Zemdirbyste-Agriculture 104 (1): 53- ISSN 1392-3196 UDK 631(06) IF 0.664

10. Zoran S. Ilić., Lidija Milenković., Šunić Ljubomir, Elazar Fallik. (2015). Effect of coloured shade-nets on plant leaf parameters and tomato fruit quality. Journal of the Science of Food and Agriculture. 95: 2660-2667. DOI: 10.1002/jsfa.7000 IF1.879

11. Ilić S. Zoran, Mirecki Nataša, Radmila Filipović-Trajković, Kapoulas Nikolaos, Lidija Milenković., Šunić Ljubomir (2015). Effect of Pb on Seed Germination and his Translocation in Different Seed Tissues during Sprouting. Fresenius Environmental Bulletin . 24 (2):670-67 IF 0.38

12. Ilić S. Z., Kapoulas N., Beković D., Milenković L. (2013). Micronutrient composition and quality characteristics of tomato from conventional and organic production. Indian Journal of Agriculture Science. 83 (6),651-655IF0.180

13. Zoran S. Ilić, L Milenković, M Vasić , Z Girek, M Zdravković, J. (2013). Zdravković. Old cultivars and populations from traditional pepper-growing regions of Serbia as breeding potential. Journal of Agricultural Science.5(6):132-140


14. Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Elazar Fallik. (2012). Effects of the modification of light intensity by color shade nets on yield and quality of tomato fruits. Sciencia Horticulturae, 139,90-95 IF1.527

15. Milenković L.,.Ilić S. Z.., Đurovka M., Kapoulas N., Mirecki N., Fallik. E. (2012). Yield and pepper quality as affected by light intensity using color shade nets. Agriculture & Forestry 58 (1)19- 23

16. Nikolaos Kapoulas, Zoran S. Ilić, Radmila Trajković, Lidija Milenković, Mihal Đurovka. (2011). Effect of organic and conventional growing systems on nutritional value and antioxidant activity of tomatoes. African Journal of Biotechnology10(71)15938-15945Kњига:

Калемљење поврћа (2020). . Илић С.З., Миленковић Л., Шунић Љ.. Универзитет у Приштини-Косовска Митровица. Пољопривредни факултет Приштина-Лешак. ISBN 978-86-80737-62-1 COBISS.SR-ID 1557044
Основне студије-предмети
Опште повртарство (О)
Ратарство и повртарство (О)
Повртарство (И)
Мастер студије-предмети
Производња поврћа у заштићеном простору (О)
Докторске студије-предмети
Производња расада поврћа