ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Звонко Спасић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
xoni
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Звонко Љ. Спасић рођен је 28.07.1963. године у Липљану, Општина Липљан. Основну школу завршава у родном месту, као и средњу и стиче звање “Лаборантског техничара за биологију”. Након одслужења војног рока уписује Пољопривредни факултет у Приштини ( општи смер) школске 1983/84 године. Студије завршава у предвиђеном року са просечном оценом 8,00. Дипломирао је међу првима из своје генерације 16.10.1987. године са оценом 10 на тему: “КЕТОЗА И ХЕМАТОЛОШКЕ ВРЕДНОСТИ КОД КРАВА ХОЛШТАЈН-ФРИЗИЈСКЕ РАСЕ”.
По завршетку студија запошљава се најпре као асистент у науци у Институту за сточарство и ветеринарство - Приштина, а 1989. године бива изабран у звање асистента на Пољопривредном факултету у Приштини за предмет Специјално сточарство, а касније асистент на предметима Зоотехнике 1 и 2.
Уписан је на последипломским студијама на Пољопривредном факултету у Земуну на одсеку “Генетика и оплемењивање домаћих животиња”. Магистарски рад је одбранио 18.06.1996. године под насловом “ВАРИЈАБИЛНОСТ И ПОВЕЗАНОСТ ОСОБИНА МЛЕЧНОСТИ И ПЛОДНОСТИ ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ДОМАЋЕГ ШАРЕНОГ ГОВЕЧЕТА”.
Академску титулу доктора биотехничких наука стиче у Крушевцу 27.12.1999. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини када је и одбранио докторску дисертацију под насловом “КВАНТИТАТИВНО ГЕНЕТСКА АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНИХ И РЕПРОДУКТИВНИХ ОСОБИНА КРАВА У ПОПУЛАЦИЈИ ЦРНО БЕЛИХ ГОВЕДА”, а 18.02.2000. године бива изабран за доцента на предмету Зоотехника 2 (преживари).
28.09.2001. године бива изабран за доцента на предмету Оплемењивање домаћих животиња, на истом Факултету, а у звање ванредног професора 18.03.2007. године.
Још као студент је почео да се бави научно-истраживачким радом и био је учесник саветовања и симпозијума. Научним истраживањима као и пословима селекције и оплемењивања домаћих животиња је наставио да се бави све време од стицања дипломе дипломираног агронома.
У току научно-истраживачког рада др Звонко Спасић је објавио, као аутор или коаутор, преко 95 референци.
Поседује и менаџерско искуство, јер је у два мандата био и директор индустријских млекара у Нишу и Блацу.
Ожењен је и отац је двоје деце.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

1999.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Оплемењивање домаћих животиња

Магистратура

1996.
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
Генетика и оплемењивање домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1987.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство

Пројекти

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


1. ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ МЕТОДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕКСПЕРИМЕНАТА. (2006)
Носилац пројекта: Универзитет у Косовској Митровици
Руководилац пројекта: Проф. др Ћемал Доличанин
Број пројекта: 144041

2. РЕЗЕРВНИ ПТОТЕИНИ СЕМЕНА ПОУЗДАНИ МАРКЕРИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ СОРТИ И ПРЕДВИЂАЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ КВАЛИТЕТА. (2005-2007).
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ИПН 06-8152 Б.

3. ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ИСХРАНИ, РЕПРОДУКЦИЈИ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕЖИВАРА У ЦИЉУ ЊИХОВЕ ДОБРОБИТИ И БИОСИГУРНОСТИ. (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Илић
Број пројекта: 20015.

4. ЕКОЛОШКИ ПРИСТУП И УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНИХ БИОТЕХНОЛОГИЈА КАО ОСНОВА УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГАЈЕНИХ ПРЕЖИВАРА (2011-2014)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Илић
Број пројекта: 31001.

Одабране референце

1. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Nebojša Lalić, Sonja Samardžić, Zoran Ilić, Bojana Ristanović (2012): COMPARATION OF HEREDITY COEFFICIENTS OF PRODUCTIVE TRAITS IN THE POPULATION OF BLACK WHITE COWS. Genetika, Vol 44, No. 2, 317 - 324. (UDC 575:636 DOI: 10.2298/GENSR1202317S)

2. Spasić Zvonko, Milošević Božidar, Pešić Bratislav, Ćirić Slavica, Samardžić Sonja, Omerović Izeta, Stolić Nikola: ECONOMIC JUSTIFICATION OF LIGHT HYBRID LINES DOUBLE MOULTING IN CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS. Economics of Agriculture, Vol. LVII, SI-1, Book II, pp. 154-161, 2011. ( UDC 338.43:63 YU ISSN 0352-3462 UDC:636.5:339.976)

3. Spasić Z., Milošević B., Ilić Z., Anđušić Ljiljana, Ćirić Slavica, Lalić N.: THE INFLUENCE OF GENETIC PROVINIENCE ON METABOLIC BLOOD PROFILE OF DAIRY COWS. Biotehnology in Animal Husbandry, vol. 27, book 2, pp 1025-1031, 2011. (ISSN 145-9156; UDC 636.2).

4. Spasić Z., Milošević B., Stolić N., Lalić N., Jašović B.(2010): ECONOMIC EFFECTS OF CATTLE MEAT PRODUCTION OF DIFFERENT GENETIC PROVEINIENCE IN MOUNTAINOUS AREAS OF NORTHERN KOSOVO AND METOHIA. International scintific meeting ``Multifunctional Agriculture and Rural Development V``-regional cpecificities, 02-03.12.2010, Banja Vrujci. Economics of Agriculture, special issue – 2, II book. Vol. LVII, pp. 178.-184. (UDK:636.339.13(497.115); ISSN 0352-3462).

5. Zvonko Spasić, Nikola Stolić, Božidar Milošević, Zoran Ilić, Anđušić Ljiljana (2012): AGE INFLUENCE OF THE FIRST INSEMINATION AND SERVICE PERIOD ON LONGEVITY AND LIFE-LONG PRODUCTION OF MILK IN SIMMENTAL COWS. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 2, No. 3, pp. 253–256. (In print ISSN 1857 – 6907 On line ISSN 1857 – 7709 UDC: 636.2.082:637.12 (497.115))

6. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Zoran Ilić, Milinko Milenković, Stolić Nikola (2010): PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ORGANSKE GOVEDARSKE PROIZVODNJE KAO POTENCIJAL ODRŽIVOG RURALNOG RAZVOJA KOSOVA I METOHIJE. Međunarodna konferencija ’’’Zdrav život’’, 08. - 10. april 2010, Trebinje. Tematski zbornik, str. 36-44 (ISBN 978-99955-664-1-8).

7. Spasić Z., Milošević B., Anđušić Ljiljana, Ilić Z., Stolić N., Milanović Valentina: THE INFLUENCE OF AGE AT FIRST INSEMINATION AND SERVICE PERIOD ON LONGEVITY AND LIFE-LONG PRODUCTION OF MILK IN SIMMENTAL COWS. Third International Conference ’’Research people and actual task on multidisciplinary sciences’’, 8-10 june 2011, Lozenec-Bulgaria, Volume 1, pp 66-70. (ISSN 1313-7735)

8. Z. Spasić, B. Milošević, M. Milenković, N. Stolić, Z. Ilić : PHENOTIPIC CORRELATION OF PRODUCTION AND REPRODUCTION TRAITS OF COWS IN THE POPULATION OF DOMMESTIC SPOTTED CATTLE. Research people and actual task on multidisciplinary sciences. Second International Conference, 10 – 12 june 2009, Lozenec, Bulgaria. Volume 1, pp 104-108. (ISBN/ISSN: 1313-7735)

9. Spasić Z., Ranić P., Milošević B., Đorđević I., Stolić N. (2009): ANALIZA OSOBINA LAKTACIJA POPULACIJE KRAVA SIMENTALSKE RASE PO GODINAMA PROIZVODNJE NA TERITORIJI OPŠTINE LESKOVAC. Agroznanje, vol. 10., br. 4, str. 107-112. (ISSN 1512-6412; UDK:636.2.034)

10. Z. Spasić, B. Milošević , M. Milenković , N. Stolić (2005): FENOTIPSKA POVEZANOST PROIZVODNIH OSOBINA TRI GENERACIJE DOMAĆEG ŠARENOG GOVEČETA. Drugo međunarodno savetovanje "Poljoprivreda i lokalni razvoj",Vrnjačka Banja, 24.-26. 11. 2005. god., Zbornik radova, str. 55-62.

11. Z. Spasić, D. Latinović, M. Stanković, Bisa Radović, B. Radović: “NASLEDNOST SVOJSTVA MLEČNOSTI I PLODNOSTI TRI GENERACIJE KRAVA DOMAČE ŠARENE RASE”. Savremena poljoprivreda, vol. 45, br. 3-4, str. 47-52, 1997.

12. Zvonko Spasić, Božidar Miločević: PISANJE I PREZENTACIJA NAUČNIH RADOVA. Poljoprivredni fakultet Lešak, 2011.
Основне студије-предмети
1. Популациона генетика и оплемењивање домаћих животиња - обавезни
2. Писање и презентација научних радова - изборни
3. Технолошка пракса - обавезни
Мастер студије-предмети
1. Селекција и оплемењивање домаћих животиња - изборни
Докторске студије-предмети
1. Одабрана поглавља из селекције и оплемењивања домаћих животиња - изборни
2. Биотехнологија у зоотехници - изборни