ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Ненад Драшковић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Хемија
...
ФОТОГРАФИЈА
draskovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Рођен 19.02.1967. године у Бијелом Пољу. У Мојковцу 1981. године завршио Основну школу, а Средњу медицинску школу у Подгорици 1985. године. На Природно-математички факултет у Приштини, студијска група Хемија, уписао се 1986. године где је и дипломирао 1991. године. У периоду од 1991. до 1993. године ради у Техничкој школи „Никола Тесла“ у Обилићу, а у периоду од 1993. до 1998. године у ЈКП „Термокос“ у Приштини. Последипломске студије на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, смер Неорганска хемија уписао школске 1996/97. године . Магистарску тезу под насловом “Синтеза, структура и спектралне особине магнезијум-(1,3-пропан-диаминтетраацетато) -никал(II)-комплекса”одбранио 2000. године. Докторску дисертацију из научне области Неорганска хемија под насловом “Синтеза и карактеризација комплекса кобалта(II) и магнезијума(II) са некимаминополикарбоксилатним лигандима” одбранио 2005. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Од 1998. године ради као на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини,где је прошао сва звања. Редовни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини,за научну област Хемија постао је 2018. Учествовао је у раду 3 пројекта фундаменталних истраживања.Бави се истраживањума у области координационе, бионеорганске хемије и медицинске хемије.

Избор у звање

2018
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Хемија

Докторат

2005.
ПМФ Крагујевац
Неорганска хемија

Магистратура

2000.
ПМФ Крагујевац
Неорганска хемија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1991.
ПМФ Приштина
Хемија

Пројекти

1.Синтеза и реактивност нових органских једињења и комплекса метала као ппотенција-
лних терапеутских и биолошки активних агенаса (носилац ПМФ Крагујевац, 2003 – 2005)
Број пројекта: ОИ 1254
Руководилац пројекта: Проф. др Милош И. Ђуран

2.Структура нових комплекса јона прелазних метала и механизам њихових реакција са
биолошки значајним лигандима (носилац ПМФ Крагујевац, 2006 – 2010)
Број пројекта: ОИ 142008
Руководилац пројекта: Проф. др Живадин Бугарчић

3.Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима
(носилац ПМФ Крагујевац, 2011 – 2014) – 172036 (носилац ПМФ Крагујевац, 2011 – 2014)
Број пројекта: ОИ 172036
Руководилац пројекта: Проф. др Милош И. Ђуран

Одабране референце

J. Gitarić, I.M.Stanojević, M.V.Rodić, N.S.Drašković, M.Stevanović, S.Vojnović, M. I.Djuran, B.Đ.Glišić
Structural characterization and biological evaluation of polynuclear Mn(II) and Cd(II) complexes with 2,2-dimethyl-1,3-propanediamine-N,N,N’,N’-tetraacetate. The influence of ligand structure and counter cation on the complex nuclearity
Polyhedron 188, (2020) 114688 IF 2.343 https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114688

Lj.Babincev, D.Guresic, N. Draskovic, S.Jovic (2020) Measurement of heavy metals in industrial wasterwater by filtersbbased on perlon and wool, Journal of Water process Engineering 37 (2020) 101354. IF 3.173 https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101354

N. Lj. Stevanović, T. P. Andrejević, A. Crochet, T. Ilic-Tomic, N. S. Drašković, J. Nikodinovic-Runic, K. M. Fromm, M. I. Djuran and B. Đ. Glišić (2019)
Different coordination abilities of 1,7- and 4,7-phenanthroline in the reactions with copper(II) salts: structural characterization and biological evaluation of the reaction products
Polyhedron, 173 (2019) 114112.
ISSN: 0277-5387 IF = 2,343 https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.114112

S. Jovic, D. Guresic, Lj. Babincev, N. Draskovic and V. Dekic (2019)
Comparative efficacy of machine-learning models in prediction of reducing uncertainties in biosurfactant production
Bioprocess and Biosystems Engineering, 42 (2019) 1695–1699. ISSN: 1615-7591 IF = 2,371 https://doi.org/10.1007/s00449-019-02165-y

M. D. Zivković, S. Rajković, B. Ð. Glišić, N. S. Drašković, M. I. Djuran (2017) Hydrolysis of the amide bond in histidine- and methionine-containing dipeptides promoted by pyrazine and pyridazine palladium(II)-aqua dimers: Comparative study with platinum(II) analogues. Bioorganic Chemistry 72 (2017) 190–198. IF 3,231 https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2017.04.008

N. S. Drašković , B. Đ. Glišić, S. Vojinović, J. Nikodinović-Runić, M. I. Djuran (2017) In vitro antimicrobial activity and cytotoxicity of nickel(II) complexes with different diamine ligands J. Serb. Chem. Soc. 82 (2017) 389–398. IF 0,822 http://dx.doi.org/10.2298/JSC170113026D

Ivana M. Stanojević, Ivana Aleksić, Nenad S. Drašković, Biljana Đ. Glišić, Jasmina Nikodinović-Runić Copper(II) complexes with different diamines as inhibitors of bacterial quorum sensing Activity J. Serb. Chem. Soc. 82 (0) 1–12 (2017) M23 https://doi.org/10.2298/JSC170706087S

B. Warzajtis, U. Rychlewska, D. D. Radanović, I. M. Stanojević, N. S. Drašković, N. S. Radulović, M. I. Djuran Carboxylato-bridged polymeric complexes of chromium(III) with the hexadentate (±)- 1,3-pentanediamine-N,N,N,N0-tetraacetate ligand carrying different counter ions. Stereospecific formation and crystal structures of Na[Cr(1,3-pndta)]H2O, K[Cr(1,3-pndta)]H2O and Ca[Cr(1,3-pndta)]24H2O Polyhedron 67 (2014) 270–278 M22 https://doi.org/10.1016/j.poly.2013.09.009

N. S. Drašković, D. D. Radanović,U. Rychlewska, B. Warzajtis, I. M. Stanojević, M. I. Djuran Synthesis and spectral characterization of nickel(II) and copper(II) complexe with the hexadentate (±)-1,3-pentanediamine-N,N,N0,N0-tetraacetate ligand and its pentadentate derivative: Stereospecific formation and crystal structure of [Mg(H2O)6][Ni(1,3 -pndta)]4H2O Polyhedron , 43 (2012) 185–193. M21 https://doi.org/10.1016/j.poly.2012.06.013

U. Rychlewska, B. Warżajtis, D. D. Radanović, N. S. Drašković, I. M. Stanojević and M. I. Djuran Structural diversification of the coordination mode of divalent metals with 1,3-propanediaminetetraacetate (1,3-pdta): the missing crystal structure of the s-block Metal complex [Sr2(1,3-pdta)(H2O)6].H2O Polyhedron, 30(2011) 983-989. M22 10.1016/j.poly.2010.12.045

U. Rychlewska, B. Warzajtis, M. Dj. Dimitrijević, N. S. Drašković, M. I. Djuran, Poly[[tetraaquabis(-hydroxyacetato-k4O1,O2:O1,O1')- 2-sulfato-k2O:O'-dicadmium(II)] monohydrate] Acta Crystallographica, Section E:Structure Reports Online,E65(6) (2009) m648-m649. M23

D. D. Radanović, U. Rychlewska,M. I. Djuran, B. Warżajtis, N. S. Drašković and D. M. Gurešić Alkaline earth metal complexes of edta-type with six-membered diamine chelate ring. Crystal structures of [Mg(H2O)6][Mg(1,3-pdta)]2H2O and [Ca(H2O)3Ca(1,3- pdta)(H2O)]2H2O. Comparative stereochemistry of edta-type complexes Polyhedron, 23 (2004) 2183-2192. M22

S. Grubišić, D. D. Radanović, U.Rychlewska, B. Warzajtis, N. S. Drašković, M. I.Djuran and S. R.Niketić,
Conformational study of Co(II), Ni(II), and Cr(III) complexes of the edta-type: Crystal structure of 1D polymeric trans(O6)-Ba[Co(1,3-pddadp)].8H2O complex stabilized by infinite water tapes Polyhedron,26(13) (2007) 3437-3447. M22

N. S. Drašković, M. S. Cvijović, D. D. Radanović, V. Jevtović and M. I. Djuran Cobalt(II) complexes with aminopolycarboxylate 1,3-pdta-type ligands. Synthesis and characterization of trans(O6)-[Mg(H2O)6][CoII(1,3-pddadp)].H2O Transition Metal Chemistry, 29(8) (2004) 874-879. M23
D. D. Radanović, U. Rychlewska, M. I. Djuran, N. S. Drašković, M. M. Vasojević, I. M. Hodžić and D. J. Radanović Simple synthetic method and structural characteristics of (1,3- propanediaminetetraacetato)cobalt(II) complexes: uniform crystal packing in a series of metal(II) complexes with 1,3-propanediaminetetraacetate ligand Polyhedron, 22 (2003) 2745-2753. M22

D. J. Radanović, T. Ama, H. Kawaguchi, N. S. Drašković, D. M. Ristanović and S. Janićijević SynthesisandX-RayStructuralStudyofMagnesium(1,3- propanediaminetetraacatato)nickelate(II) Octahydrate, Mg[Ni(1,3-pdta)].8H2O.Structural Parametersand Strain Analysis of [M(1,3-pdta)]n-Complexesin RelationtoTheir Octahedra lDistortion Bull. Chem. Soc. Jpn., 74 (2001) 701-706. M21
Основне студије-предмети
Општа и неорганска хемија (О)
Органска хемија (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети