ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Бобан Јашовић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
boban070
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Проф. др Бобан Јашовић је рођен 15. фебруара 1970. г. у Гостивару. Основну и средњу ветеринарску школу завршио је у Краљеву са одличним успехом. Пољопривредни факултет смера сточарство завршио је 1996.године и дипломирао на тему ''Анализа стања и могућности развоја говедарства на подручју општине Краљево''. Као дипломирани инжењер пољопривреде био је запослен на руководећем месту у Земљорадничкој Задрузи ''Ратар''- Печеног, Општина Краљево, где је радио на организовању и припремању сточарске производње од стране задругара и индивидуалних пољопривредних произвођача. Последипломске студије на смеру ''Физиологија и исхрана домаћих животиња'' уписао је школске 2000/01 године на Агрономском факултету у Чачку а исте је наставио на Пољопривредном факултету Универзитета Приштина. Магистарски рад на тему ”Могућности побољшања квалитета крмних смеша за исхрану кокоши носиља коришћењем органског селена” одбранио је у Лешку дана 04.07. 2003 године, и тиме стекао звање магистра биотехничких наука. Докторску дисертацију под насловом''Утицај минералне смеше са пуферним дејством на производне резултате, метаболички профил и квалитет меса јагњади у тову'' је успешно одбранио 18.02.2011. год. и тиме стекао звање доктора биотехничких наука на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, у звању ванредног професора, ангажован је на предметима Исхрана преживара, Исхрана непреживара, Органско сточарство и Производна пракса. Као аутор и коаутор, учествовао је у изради 45 научних радова, публикованих на домаћим и међународним скуповима, од чега је у периоду од избора у звање доцента учествовао у изради 18 радова. Као члан комисије учествовао је у оцени и одбрани 4 докторске дисертације, 3 мастер рада а као рецензент, једног уџбеника из уже научне области. Аутор је практикума под називом „Основи исхране домаћих ћивотиња“ који је одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини број : 387 од 06.07.2017. године одобрен за објављивање.
Као истраживач учествовао је на пројектима: Технолошки развој бр.20015 “Примена савремених технологија у исхрани, репродукцији, превентиви и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности“ у периоду од 2008-2011 год., финансираног од стране Министарства за науку Р. Србије, и пројекту „Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији“ чији је носилац Пољопривредни факултет Косовска Митровица-Лешак од 2014. године.

Ожењен је и отац двоје деце.

Избор у звање

2017
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2011
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Магистратура

2003
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство

Пројекти

1.ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ИСХРАНИ, РЕПРОДУКЦИЈИ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПРЕЖИВАРА У ЦИЉУ ЊИХОВЕ ДОБРОБИТИ И БИОСИГУРНОСТИ. (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Илић
Број пројекта: 20015.
2„Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији“ чији је носилац Пољопривредни факултет Косовска Митровица-Лешак од 2014. године..

Одабране референце

1. Djokovic Radojica D., Doskovic Vladimir, Cincovic Marko R., Belic Branislava, Fratric Natalija, Jasovic Boban, Lalovic Miroslav(2017): Estimation of Insulin Resistance in Healthy and Ketotic Cows during an Intravenous Glucose Tolerance Test: PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, (2017), vol. 37 br. 4, str. 387-392
2. Djokovic Radojica, D Cincovic, Marko R, Ilic Zoran, Z Kurcubic Vladimir S, Andjelic Biljana, Petrovic Milos, Lalic Nebojsa, Jasovic Boban(2019): Relationships between contents of biochemical metabolites in blood and milk in dairy cows during transition and mid lactation. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN VETERINARY MEDICINE, (2019), vol. 17 br. 1, str. 1-9
3. Djokovic Radojica, D. Cincovic, Marko R., Ilic Zoran, Z. Kurcubic, Vladimir S., Andjelic Biljana, Petrovic Milos, Lalic Nebojsa, Jasovic Boban(2019): Estimation of Metabolic Status in High Yielding Dairy Cows During Transition Period and Full Lactation: ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, (2019), vol. 47
4. Djokovic R., Kurcubic V., Ilic Z.,Cincovic M., Petrovic M., Lalovic M., Jasovic B.(2015): Endocrine and metabolic status in dairy cows during transition period and mid lactation.Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot), T. 71 (93), p.9-13.ISSN 1392-2130. IF 2011
5. B. Radović, V. Milanović, J. Janjić, Z. Spasić, B. Milošević, Ž. Savić, B. Jašović (2019): FERTILTY OF SJENICA SHEEP Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Proffesional Society for Research work, Vol.1, pp. 90-93 ISSN 1313-7735. 12-15 June,Lozenec, Bulgaria, 2019.
6. Radojica Djokovic. Zoran Ilic. Vladimir Kurcubic. Milun Petrovic. Marko Cincovic. Miroslav Lalovic. Boban Jašovic (2016): RELATIONSHIPIS BETWEEN BLOOD HORMONES AND METABOLITES IN SIMMENTAL DAIRY COWS DURING TRANSITION PERIOD AND MID LACTATION, Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 6, No. 1, pp. 79–84 (2016), ISSN 1857 – 6907, UDC: 636.2.082.4.09:612.43, Original scientific paper.
7. Radojica Djoković, Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić, Marko Cincović, Miroslav Lalović, Boban Jašović, Jovan Bojkovski (2017): Correlation between Blood Biochemical Metabolites Milk Yield, Dry Matter Intake and Energy Balance in Dairy Cows during Early and Mid Lactation, Advances in Diabetes and Metabolism
5(2): 26-30, 2017, DOI: 10.13189/adm.2017.050202, http://www.hrpub.org
8. Radojica Đoković, Marko Cincović, Vladimir Kurćubić, Zoran Ilić,Miroslav Lalović, Boban Jašović, Miloš Petrović (2017): SERUM ENZYME ACTIVITIES IN BLOOD AND MILK IN THE DIFFERENT STAGE OF LACTATION IN HOLSTEIN DAIRY COWS, Biotechnology in Animal Husbandry 33 (2), p 193-200 , 2017, ISSN 1450-9156, UDC 591.111.1:591.146'62, https://doi.org/10.2298/BAH1702193D
9. B.Jašović, R. Đoković, J. Stojković, B.Milošević, Bisa Radović, Z. Spasić (2016): Koncentracija Ca,P I Mg u krvnom serumu jagnjadi hranjenih smešama sa različitim dodatkom preparata na bazi prirodnog zeolita, XXI Savetovanje o biotehnologiji, 11.-12. Mart, Zbornik radova vol, 21.(24), 2016, 593-597.
10. Jašović Boban, Đoković Radojica, Kurćubić Vladimir, Milun D. Petrović, Dosković Vladimir, Petrović Miloš, Rakonjac Simeon(2016) : Koncentracije kalcijuma, neorganskog fosfora i magnezijuma u krvnom serumu krava tokom tranzicionog perioda i pune laktacije, XXI Savetovanje o biotehnologiji 11.-12. mart, Zbornik radova Vol, 21.(24), 2016. 491-497.
11. Бобан Јашовић,Радојица Ђоковић,Владимир Курчубић,Милун Петровић, Владимир Досковић, Милош Петровић,Симеон Ракоњац (2016) : Процена функционалног стања ћелија јетре код млечних крава на основу промена серумске активности АСТ,АЛТ,ГГТ и ЛДХ. XXI Саветовање о биотехнологији 11.-12. март , Зборник радова, vol, 21.(24). 2016, 485-490
12. Sonja Samardžić, Božidar Milošević, Izeta Omerović, Boban Jašović (2016): EFEKTI PREBIOTIKA NA PROIZVODNE PERFORMANSE BROJLERA, XXI Savetovanje o biotehnologiji, 11.-12. Mart, Zbornik radova vol, 21.(24), 2016, 581-586
13. Основи исхране домаћих животиња : практикум / Бобан Јашовић. - Лешак : Пољопривредни факултет, 2017 ISBN 978-86-80737-53-9,
COBISS.SR-ID 251915020,
Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини бр.387,од 06.07.2012. године
Основне студије-предмети
1. ОАСТ4018 Исхрана преживара 3+2 Oбавезни Сточарство ОАС
2. ОАСТ5019 Исхрана непреживара 3+2 Oбавезни Сточарство ОАС
3. ОАСТ5И08 Органско сточарство 3+2 Изборни Сточарство ОАС
4. Производна пракса Обавезни Сточарство ОАС
Мастер студије-предмети
1. МАСТ2И07 Исхрана преживара Изборни Сточарство МАС
Докторске студије-предмети