ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Млађан Гарић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни
Виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
garicm
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Биографски подаци

Др Млађан С. Гарић је рођен 22. 02. 1963. године у селу Велика Хоча, Општина Ораховац.Основну школу завршио је у Великој Хочи а Средњу Пољопривредну у Ораховцу.Након одслужења војног рока уписао је Пољопривредни факултет у Београду и дипломирао је на Одсеку за воћарство и виногадарство 1988. године.У току студија показао је посебно интересовање из предмета Опште и Посебно виноградарство, па је урадио и експериментални Дипломски рад из Виноградарства који је оцењен оцеом 10 (десет).По завршетку студија обавио је приправнички стаж на објектима ПИРО “Ораховац“ у Ораховцу. Након успешног завршетка овог стажа поверена му је дужност руководиоца објеката “Петко-поље” и “Крвавци” у оквиру ове организације.Успешно је водио технологију производње грожђа на површини од преко 100 ха савремених шпалирских винограда у трајању од 3,5 године. На тај начин је стекао сва неопходна практична сазнања и искуства из виноградарства.У току рада на наведеним објектима обављао је и научна истраживања из виноградарства под руководством професора са Пољопривредног факултета у Београду и Скопљу -Др Л. Аврамова, Др Р. Ловића, Др А. Накаламића и Др З.Божиновића.
За асистента приправника на предметима Опште и Посебно виноградарство на Пољопривредном факултету, Универзитета у Приштини изабран је 1992. године.Извесно време обављао је и функцију Председника Општине у Ораховцу.Након избора за асистента приправника на Пољопривредном факултету у Приштини наставио је са извођењем научних експеримената на поменутим објектима. На овим објектима је завршио и експерименте и за своју магистарску тезу и докторску дисертацију.
Последипломске студије завршио је на Пољопривредном факултету у Скопљу 10. 12. 1993., одбранивши магистарску тезу под насловом «Агробиолошка и технолошка својства код неких винских сорти у ораховачком виногорју», чиме је стекао звање магистра Ампелологије.
У звање асистента за предмете Опште и Посебно виноградарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини изабран је 1994. године.
Докторску дисертацију под називом «Утицај узгојног облика чокота и начина резидбе на растење, принос и квалитет грожђа сората Ризлинг италијански и Смедеревка», одбранио је 19. 07. 1997. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду чиме је стекао звање доктора биотехничких наука – област Агрономских наука.
У звање доцента за предмет Посебно виноградарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, изабран је 1998. године.
У звање ванредног професора за исти предмет изабран је 2002. године, а у звање редовног 2006. год.
Други релевантни подаци:
Др Млађан Гарић је сам или у заједници са другим ауторима објавио 105 научних радова у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, Практикум из виноградарства, 2 уџбеника и 1 Атлас сорти винове лозе.Руководио је или је био члан комисија за одбрану 250 дипломска рада, 10 специјалистичких радова,4 магистарских теза и 4 докторских дисертација.Рецензирао је неколико књига и уџбеника из области виноградарства. Члан је Комисије за рејонизацију виноградарства Србије. Више година је био члан Комисије за признавање сорти и подлога внове лозе. Био је члан председништва и председавајући на више скупова у земљи из области виноградарства.Такође је био више пута члан Комисије за изборе у виша звања сарадника и наставника на Пољопривредном факултету у Приштини и Београду.Добитник је Захвалнице Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије за посебан допринос развоју и унапређењу виноградаства и винарства, Захвалнице и Плакете Друштва инжењера и техничара Крагујевца, Почасни је члан Друштва инжењера и техничара Крагујевца,
Учествовао је у реализацији неколико пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Ожењен је и отац је троје деце.
Област истраживања:
Ампелографија
Клонска селекција винове лозе
Заснивање засада винове лозе
Узгојни облици
Резидба и физиолошки аспекти резидбе
Агротехника у засадима винове лозе

Избор у звање

2006
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Виноградарство

Докторат

1997
Пољопривредни факултет, Београд
Агрономске науке

Магистратура

1993
Пољопривредни факултет, Скопље
Ампелологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1988
Пољопривредни факултет, Београд
Агрономске науке

Пројекти

Претходни пројекти у којима је учествао:
А) Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије.Назив
пројекта: "Проучавање основе пољопривредне производње у агроеколошким условима Косова и Метохије". Евиденциони број пројекта 12М06. Назив потпројекта: "Истраживања биолошких основа родног потенцијала воћака и винове лозе".
Б) Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије. Назив пројекта: "Национални програм биотехнологије и агроиндустрије". Евиденциони број пројекта:БТН.4.4.1.0719Б. Тема потпројекта: "Испитивање агробиолошких и технолошких својстава сорти жупљанка и тамјаника бела у циљу производње врхунских белих вина".
В) Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије. Назив пројекта: Нционални пројекат "Биотехнологија и агроиндустрија"- "Географски заштићени производи од грожђа". Евиденциони број пројекта: НПБТХ341003. Тема потпројекта: "Агробиолошке и привреднотехнолошке карактеристике клонова сорте бургундац сиви у агроеколошким условима нишког подрејона."

Одабране референце

Žunić, D.,Garić,M.,Ristić, M.Vesna Ranković., Ivana Radojević., Ivana Mošić.,(2007):
Atlas sorti vinove loze. Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš.
Žunić, D.,Garić,M., (2010): Posebno vinogradarstvo- Ampelografija I, Poljoprivredni fakultet – Priština.
Žunić, D.,Garić,M., (2010): Posebno vinogradarstvo- Ampelografija II, Poljoprivredni fakultet – Priština. Garić, M., Avramov, L., Nakalamić, A., Grković, A., (1998) : Agrobiološka svojstva sorte demir kapija u uslovima orahovačkog vinogorja, Poljoprivreda 388-389, str. 97-102, Beograd.
Garić, M., Avramov, L., Nakalmić, A., Grković, A. (1998) : Agrobiološka svojstva sorte gročanka u uslovima orahovačkog vinogorja, Poljoprivreda 388-389, str. 102-107, Beograd.
Garić, M., Nakalamić, A. (1998) : Agrobiološka svojstva sorte grenaš beli u Metohiji, Poljoprivreda 388-389, str. 168-173, Beograd.
Garić, M., Božinović, Z., Nakalamić, A. (1998) : Agrobiološki i tehnološki svojstva na sortata crn burgundec vo metohija. I makedonski simpozijum po lozarstvo i vinarstvo so međunarodnim učešćem. Zbornik na naučni trudovi, str. 87-93, Skopje.
Ivanović, R., Garić, M. (1998) Klimatske i agroklimatske osobenosti južnometohijskih vinogorja. Fizičko – geografski procesi na Kosovu i Metohiji – III Naučno istraživački projekat, PMF, Odsek za geografiju, Posebno izdanje br. 3. Priština.
Garić, M., Nakalamić, A. (1999) : Uzgojni oblici u vinogradarstvu i njihova primena u Metohiji, Poljoprivreda Kosmeta 99, str. 37-41 Priština.
Garić, M. (2001) : The influence of training systems, bud load and pruning agrobiological properties of variety Riesling italian in the orahovac vineyard district. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 46, No 1. Pages 31-39.
M. S. Garić., L. A. Avramov et A. J. Nakalamić. : Influence of the training system on properties of variety Riesling italian influences des modes de conduite sur la caracterisation agrobiologique du cepage Riesling italien. Vil. 2. GESCO. Montpellier 3-7 juillet. Pages 493-501.
M. S. Garić, A. J. Nakalamić, : Influence of training systems on agro biological properties of variety Riesling italian XXVII World Congres of Vine and Wine 82 General assembly of the O. I. V. Bratislava 24-28 june 2002.
Garić, M., Nakalamić, A., Avramov, L. (2002) : Agrobiološka i tehnološka svojstva sorte šardone klona R 8 u orahovačkom vinogorju u Metohiji. Zbornik naučnih i preglednih radova "Poljoprivreda", 390-393, str. 51-55, Beograd.
Garić, M., Nakalamić, A. (2002) : The effect of training systems on agrobiological traits of grapevine cultivar Smederevka. Book of Abstracts, First Symposium on Horticulture. Ohrid, Republic of Macedonia.
Garić, M., (2003):Praktikum iz vinogradarstva,Poljoprivredni fakultet – Priština.
Garić, M. (2005): Uticaj uzgojnih oblika na agrobiološka svojstva sorte smederevka.Zbornik naučnih radova sa X Savetovanja o Biotehnologiji, Vol.10,br.10, str. 248-254. Čačak.
Garić, M., Barać,S., Jovanović,Z.,Ćirković, B.(2006): Agrobiološka svojstva sorte smederevka u župskom vinogorju. Zbornik naučnih radova sa XI Savetovanja o Biotehnologiji, Vol.11-(11-12), str. 153-161.10, Čačak.
Ćirković, B.,Garić,M.(2006): Yield and quality of white wine cultivars Rhine Riesling B-21, Riesling Italian and Zupljanka in the vine district of Rasina. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 51, N0 1. 39-45, Beograd.
Ćirković, B., Garić, M., Vesna Ranković., Ristić, M.(2006): Uticaj načina rezidbe na rastenje I rodnost sorte rizling italijanski u rasinskom vinogorju. Arhiv za poljoprivredne nauke. Vol. 67, N0 237. 65-71, Beograd.
Garić,M. Ćirković, B.,Ristić, M. Ivanović, R.,(2007): Agrobiološka svojstva sorte burgundac crni u aleksinačkom podrejonu. Savremena poljoprivreda, Vol 56, (6) ,(274-279), Novi Sad.
Ćirković,B., Žunić, D.,Garić,M., Matijašević, S., (2010): Ampelografske karakteristike
Varijeteta traminac beli u niškom vinogradarskom podrejonu. Agroznanje, Vol.11., br.2.,79-86.
Garić,M. Ćirković, B., Barać,S., Jovanović,Z.,Todosijević, I. (2010): Agrobiološka svojstva sorte merlo u uslovima severne Kosovske Mitrovice. Agroznanje, Vol.11., br.2.,87-92.
Jovanović,Z., Garić,M. Ćirković, B., (2010): Uticaj načina rezidbe na prinos i kvalitet grožđa sorte tamjanika bela u župskom vinogorju. . Agroznanje, Vol.11., br.2.,93-99.
Ćirković,B., Žunić, D.,Garić,M., Matijašević, S., Jovanović, Z. (2011):Ampelografske i gospodarske karakteristike dva varijeteta sorte Traminac u uvjetima niške podregije. 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture. Opatija, Hrvatska 14-18 . 02.2011.Zbornik radova (927-931).
Основне студије-предмети
Расадничарство3+3
Практична обука I, 0+6
Ампелографија I 3+2
Ампелографија II 4+2
Практична обука II, 0+6
Мастер студије-предмети
Пројектовање винограда 2+1
Системи гајења винове лозе2+1
Берба и чување грожђа 2+1
Концепт производње грожђа и вина 2+1
Докторске студије-предмети
Биологија винове лозе 4+0
Физиологија винове лозе 4+0
Стварање сорти винове лозе 4+0
Методе научноистраживачког рада-Ампелологија