ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Саша Бараћ
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Пољопривредна техника
...
ФОТОГРАФИЈА
бале500
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Саша (Радомир) Бараћ је рођен 30. марта 1966. године у Косовској Митровици. Основну школу завршио је у Јошаници а средњу у Лепосавићу са одличним успехом. Након одслужења војног рока уписао је Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини – Општи смер школске 1985/86., а дипломирао је 30.10.1990. године одбранивши Дипломски рад на тему ''УПОРЕДНО ИСПИТИВАЊЕ СЕЈАЛИЦА СА МЕХАНИЧКИМ И ПНЕУМАТСКИМ АПАРАТОМ ЗА СЕТВУ КУКУРУЗА''. Након дипломирања радио је као технолог на говедарској фарми ''Добрево'' у трајању од 6 месеци, након чега заснива радни однос на Институту за сточарство и ветеринарство у Приштини. За асистента приправника на предметима ''Пољопривредне машине'' и ''Механизација воћарско-виноградарске производње'' изабран је 1.10.1991. године.

Последипломске студије уписује школске 1991/92. године, на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду на смеру Механизација ратарске производње, а успешно их окончава са просечном оценом 9,50 одбранивши магистарску тезу под насловом ''ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА СЕЈАЛИЦА НА ОПТИМИЗАЦИЈУ СЕТВЕ СУНЦОКРЕТА'' 10.07.1995. године. Након одбрањене магистарске тезе изабран је за асистента децембра исте године на предметима Пољопривредне машине и Механизација воћарско-виноградарске производње.

На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини 24.12.1998. године одбранио је докторску дисертацију под насловом ''ЕФЕКТИ РАДА МАЛЧ СЕЈАЛИЦЕ И УТИЦАЈ НА ПРИНОС ВРЕЖАСТОГ ПОВРЋА''. У звање доцента иазбран је 9.2.1999. године, у звање ванредног професора 3.6.2004. године, а у звање редовног професора 3.03.2009. године, Научна област - ''ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА''.

До сада је објавио преко 190 научно-стручних радова од којих је највећи број објављен у међународним часописима и домаћим часописима водећег националног и националног значаја. Учестовао је на међународним симпозијумима и конгресима у Белгији, Бугарској, Румунији, Македонији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, итд. Члан је BANF-a, један је од уредника часописа националног значаја ''Пољопривредна техника''. Поред тога вишегодишњи је рецезент на више међународних конгреса и часописа, као и члан више научних комитета. Аутор је једног поглавља у монографији и 3 уџбеника.

Дугогодишњи је учесник више пројеката који су финансирани од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја. Тренутно је укључен на пројекту ТР 31051, ''УНАПРЕЂЕЊЕ БИОТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПОВЕЋАЊА ПРОДУКТИВНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА''. Школске 2008/2009. ангажован је на Агрономском факултету у Чачку за извођење наставе на ОАС на предметима из области Пољопривредне технике. Од 2010. укључен је у настави на ДАС и Докторским студијама на матичном факултету у Лешку.

Ожењен је и отац је троје деце. Говори Енглески и Руски језик.

Избор у звање

2009.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Механизација биљне производње

Докторат

1998.
Пољопривредни факултет Приштина
Механизација биљне производње

Магистратура

1995.
Пољопривредни факултет Београд
Механизација биљне производње

Специјализација

2014
Пољопривредни факултет Нови Сад
Машине и апарати за апликацију пестицида - Контролно тестирање урeђаја за примену средстава за заштиту биља. Лиценца о положеном испиту издата је од стране Министарства пољопривреде и шумарства Републике Италије и Министарства пољопривреде Р. Србије.

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

1. ПРОУЧАВАЊЕ ОСНОВА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У АГРОЕКОЛОШКИМ УСЛОВИМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина;
Број пројекта и година реализације: 12М06, 1995-1999.

2. ИСТРАЖИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ, УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Нови Сад;
Број пројекта и година реализације: 12М12 МНТР, 1995-1999.

3. ОПТИМИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА У ТРЖИШНО ОРЈЕНТИСАНОЈ РАТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Београд;
Број пројекта и година реализације: БТР 0515А, 2002-2004.

4. ОПТИМАЛНА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ЗА ТРЖИШНО ОРЈЕНТИСАНУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ.
Носилац пројекта : Пољопривредни факултет Београд;
Број пројекта и година реализације : ТР 6918, 2005-2007.

5. УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Београд.
Број пројекта и година реализације: ТР 20076, 2008-2010.

6. УНАПРЕЂЕЊЕ БИОТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПОВЕЋАЊА ПРОДУКТИВНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА.
Носилац пројекта : Пољопривредни факултет, Београд .
Број пројекта и година реализације ТР 31051, 2010-2014.

Одабране референце

Sasa Barac, Milan Biberdzic, Aleksandar Djikic (2010): Results of testing of seeds and quality losses of harvested mass depending on the drum-undedrum interspace at buckwheat harvest grain combines. Research Journal of Agricultural Science, Vol.42 (1),546-552.

Sasa Barac, Aleksandar Vukovic, Bojana Milenkovic, Milan Biberdzic, Aleksandra Dimitrijevic (2011): Qualitative analysis of wheat combine harvester wor effects in rye harvest. Research Journal of Agricultural Science,Vol. 43, No.1, 273-282.

S. Barac, D. Djokic, M. Biberdzic, Bojana Milenkovic, A. Djikic and M. Aksic (2011) : Results of the comparative research of grain losses in wheat harvest by wheat combines with tangential harvesting device. Proceedings of the Third International Conference RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES. Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research work.Volume 2, Page 1-5. LOZENEC, BULGARIA. 8 – 10 June.

Saša BARAĆ, Milan BIBERDŽIĆ, Aleksandar ĐIKIĆ, Bojana MILENKOVIĆ (2012): Effects the threshing harvester device and its influence to breakage and damage of the buckwheat and rye depending of predefined parameters. Agriculture & Forestry, Vol. 58. Issue 2: 7-17.

Sasa Barac, Aleksandar Vukovic, Milan Biberdzic (2012) : Results of qualitative analysis of the pulled corn pickers work effects during the picking of mercantile corn. Research Journal of Agricultural Science,Vol. 44 (1), p.233-240. 2012.

Barac Sasa, Radojevic Rade, Petrovic Dragan, Biberdzic Milan, Djikic Aleksandar (2012): The results of trials of rotation and oscillatory supportive cutting apparatus mowers iun alfalfa mowing in the exploiting conditions of northern Kosovo and Metohia. Proceedings of The First International Symposium on Animal Science - ANCSYM. Belgrade, Book I. p.570-577.

Dragan V. Petrovic, Rade L. Radojevic, Sasa R. Barac (2013): Cut length distribution of alfalfa haylage. Revista Metalurgia International. Special Issue. Nr. 7, p 254-255.

Sasa Barac, Milan Biberdzic, Aleksandar Vukovic, Aleksandar Djikic, Bojana Milenkovic (2013) : The Results of testing the harvesting device work quality of the combines ZMAJ 133 and Claas Dominator 48. Research Journal of Agricultural Science,Vol. 45 (3), p. 3-9.

Zoran S. Ilić, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković & Dušan Marinković (2013) :Effect of Postharvest Treatments and Storage Conditions on Quality Parameters of Carrots. Journal of Agricultural Science; Vol. 5, No. 5, p.100-106. Published by Canadian Center of Science and Education.

Saša R. Barać, Dragan V. Petrović, Rade L. Radojević, Milan O. Biberdžić, Aleksandar B. Đikić (2013): Analysis of rye and buckwheat yield dependency on some mechanical soil properties. Actual Tasks on Agricultural Engineerin. PROCEEDINGS OF THE 41. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEER - ATAE., Opatija, р. 76-85.

Barać R. Saša, Vuković D. Aleksandar, Radojević L. Rade, Biberdžić O. Milan, Koprivica G. Ranko (2013) : Results of testing the various soil tillage systems in the production of winter ray and maize in central Serbia. Proceeding The First International Symposium on Agricultural Engineering ISAE -2013, Belgrade, page 11-19.

S. Barac, A. Vukovic, A. Djikic, M. Biberdzic, M. Aksic and D. Djokic (2013): Results of the exploitation trials of classic presses and big roll ballers for hay preparation in the agroecological conditions of Toplica county. Proceedings of the Fourth International Conference ‘’RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES’’. Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research work.Volume 1, Page 343-347.LOZENEC, BULGARIA. 12-16 June.ОБЈАВЉЕНИ УЏБЕНИЦИ:

1. Бараћ, С.: Механизација биљне производње. Пољопривредни факултет , Приштина- Лешак, Основни уџбеник, SGP Print design, 2003.

2. Бараћ, С., Ђевић, М., Мратинић, Б.: Механизација убирања. Пољопривредни факултет , Приштина- З. Поток, Основни уџбеник, SGP Print design, 2007.

3. Станимировић, Н., Радивојевић, Д., Бараћ, С., Милинковић, М.: Системи изђубривања сточарских објеката и поступци са стајњаком. Пољопривредни факултет, Приштина- Лешак, Основни уџбеник, SGP Print design, 2010.
Основне студије-предмети
Механизација биљне производње (О)
Механизација и аутоматизација у сточарству (О)
Убирање пољопривредних производа (И)
Механизација убирања у ВВ (И)
Мастер студије-предмети
Механизација убирања повртарских плодова (И)
Докторске студије-предмети
Механизација у органској њивској производњи (И)