ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Саша Р. Бараћ
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Пољопривредна техника
...
ФОТОГРАФИЈА
бале500
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Саша (Радомир) Бараћ је рођен 30. марта 1966. године у Косовској Митровици. Основну школу завршио је у Јошаници а средњу у Лепосавићу са одличним успехом. Након одслужења војног рока уписао је Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини – Општи смер школске 1985/86., а дипломирао је 30.10.1990. године одбранивши Дипломски рад на тему ''УПОРЕДНО ИСПИТИВАЊЕ СЕЈАЛИЦА СА МЕХАНИЧКИМ И ПНЕУМАТСКИМ АПАРАТОМ ЗА СЕТВУ КУКУРУЗА''. Након дипломирања радио је као технолог на говедарској фарми ''Добрево'' у трајању од 6 месеци, након чега заснива радни однос на Институту за сточарство и ветеринарство у Приштини. За асистента приправника на предметима ''Пољопривредне машине'' и ''Механизација воћарско-виноградарске производње'' изабран је 1.10.1991. године.

Последипломске студије уписује школске 1991/92. године, на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду на смеру Механизација ратарске производње, а успешно их окончава са просечном оценом 9,50 одбранивши магистарску тезу под насловом ''ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА СЕЈАЛИЦА НА ОПТИМИЗАЦИЈУ СЕТВЕ СУНЦОКРЕТА'' 10.07.1995. године. У звање асистента на предметима Пољопривредне машине и Механизација воћарско-виноградарске производње, изабран је децембра исте године.

На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини 24.12.1998. године одбранио је докторску дисертацију под насловом ''ЕФЕКТИ РАДА МАЛЧ СЕЈАЛИЦЕ И УТИЦАЈ НА ПРИНОС ВРЕЖАСТОГ ПОВРЋА''. У звање доцента изабран је 9.2.1999. године, у звање ванредног професора 3.6.2004. године, а у звање редовног професора 3.03.2009. године, Ужа научна област - ''ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА''.

До сада је објавио преко 220 научно-стручних радова од којих је највећи број објављен у међународним часописима и домаћим часописима водећег националног и националног значаја. Учестовао је на међународним симпозијумима и конгресима у Белгији, Бугарској, Румунији, Македонији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, итд. Члан је BANF-a, један је од уредника часописа националног значаја ''Пољопривредна техника''. Поред тога, вишегодишњи је рецезент у више међународних часописа и конгреса, као и члан више научних комитета. Аутор је једног поглавља у монографији и 3 уџбеника.

Дугогодишњи је учесник више пројеката који су финансирани од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја. Тренутно учесник на пројекту ТР 31051, ''УНАПРЕЂЕЊЕ БИОТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПОВЕЋАЊА ПРОДУКТИВНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА''. Школске 2008/2009. ангажован је на Агрономском факултету у Чачку за извођење наставе на ОАС на предметима из области Пољопривредне технике. Од 2010. укључен је у настави на ДАС и Докторским студијама на матичном факултету у Лешку.

Ожењен је и отац је троје деце. Говори Енглески и Руски језик.

Избор у звање

2009.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Механизација биљне производње

Докторат

1998.
Пољопривредни факултет Приштина
Пољопривредна техника

Магистратура

1995.
Пољопривредни факултет Београд
Пољопривредна техника

Специјализација

2014
Пољопривредни факултет Нови Сад
Машине и апарати за апликацију пестицида - Контролно тестирање урeђаја за примену средстава за заштиту биља. Лиценца о положеном испиту издата је од стране Министарства пољопривреде и шумарства Републике Италије и Министарства пољопривреде Р. Србије.

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

1. ПРОУЧАВАЊЕ ОСНОВА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У АГРОЕКОЛОШКИМ УСЛОВИМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина;
Број пројекта и година реализације: 12М06, 1995-1999.

2. ИСТРАЖИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ, УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Нови Сад;
Број пројекта и година реализације: 12М12 МНТР, 1995-1999.

3. ОПТИМИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА У ТРЖИШНО ОРЈЕНТИСАНОЈ РАТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Београд;
Број пројекта и година реализације: БТР 0515А, 2002-2004.

4. ОПТИМАЛНА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ЗА ТРЖИШНО ОРЈЕНТИСАНУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ.
Носилац пројекта : Пољопривредни факултет Београд;
Број пројекта и година реализације : ТР 6918, 2005-2007.

5. УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Београд.
Број пројекта и година реализације: ТР 20076, 2008-2010.

6. УНАПРЕЂЕЊЕ БИОТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПОВЕЋАЊА ПРОДУКТИВНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА.
Носилац пројекта : Пољопривредни факултет, Београд .
Број пројекта и година реализације ТР 31051, 2010-2020.

Одабране референце

Barać S., Petrović D., Radojević R., Tomanschger K. (2016): Seed spacing and depth in winter rye sowing. Contemporary Agricultural Engineering. Vol. 42(1):1-10. ISSN 0350-2953. http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0350-2953

Barać S, Vuković A., Petrović D., Radojević R., Biberdžić M. (2016): Test results of exploitational examinations of tractor mowers during alfalfa mowing in the conditions of central Serbia. Proceedings of the “The International Symposium on Animal Science 2016” (ISAS). page 282-287, Belgrade 2016. ISBN 978-86-7834-261-5. https://livestocksym.wixsite.com/isas2016

Barać R. Saša, Dragan V. Petrović, Radojević L. Rade, Biberdžić O. Milan, Đikić B. Aleksandar (2017): Results of the examination of cone resistance and effects of soil compaction change on yield of winter wheat. Proceeding The Third International Symposium on Agricultural Engineering ISAE -2017, pageVI 1- VI-9, Belgrade 2017. ISBN: 978-86-7834-288-2. http://www.isae.agrif.bg.ac.rs/

Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Elazar Fallik (2017): Effect of shading by coloured nets on yield and fruit quality of sweet pepper. Zemdirbyste-Agriculture, Vol. 104(1):53-62. ISSN 1392-3196/e-ISSN 2335-8947. DOI 10.13080/z-a.2017.104.008. http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/

Dragoslav Djokić, Milesa Srećković, Zoran Fidanovski, Jelena Ilić, Rade Stanisavljević, Dragan Terzić, Jordan Marković and Saša Barać (2017): Influence of Pre-Sowing He-Ne and Semiconductor Laser Stimulation on Sainfoin Seeds Germination Four and Eight Months Post-Harvest. The Journal of Animal & Plant Sciences, Vol. 27(3): 894-900. ISSN: 1018-7081. http://www.thejaps.org.pk/

Barać S., Petrović D., Vuković A., Biberdžić M., Đikić A., Đokić D. (2017): Results of the examination of field crop sprayers in the conditions of central Serbia. Contemporary Agricultural Engineering . Vol. 43(1): 17-26. ISSN 0350-2953. scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0350-2953

Biberdžić M., Lalević D., Barać S., Stojković S., (2017) Productive traits of Triticale dep.ending on sowing rate and meteorological conditions in tested years, Agriculture & Forestry, Vol. 63 (1): 129-136. ISSN 0554-5579 (Printed); ISSN 1800-9492 (Online). DOI:10.17707/AgricultForest.63.1.15. http://www.agricultforest.ac.me/

Barać S., Biberdžić M., Petrović D., Đikić A., Vuković A., Radojević R., Milenković B. (2018): Quality of work of rotaty cutting mowers with oscillator-permitted repair apparatus in cutting the livestock peas. Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2018 (ISAS), pp. 252-257, 22nd-23rd November 2018, Belgrade, 2018. . https://livestocksym.wixsite.com/isas2018

Vera B. Cerović, Dragan V. Petrović , Rade L. Radojević, Saša R. Barać , Aleksandar Vuković (2018) : On the fertilizer particle motion along the vane of a centrifugal spreader disc assuming pure sliding of the particle. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 63(1):83-97. eISSN 2406-0968, ISSN 1450-8109.https://doi.org/10.2298/JAS1801083. http://joas.agrif.bg.ac.rs/

Saša Barać , Milan Biberdžić, Dragan Petrović, Jelena Stojiljković, Aleksandar Đikić, Rade Radojević, Aleksandar Vuković (2018): The effect of movement of tractors and mobile systems on soil compaction and the yield of various maize hybrids in the conditions of southern Serbia. Book of Proceedings , IX International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2018”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp.402-407, October 04 – 07, Jahorina 2018. ISBN 978-99976-718-8-2. http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/sr/

Milan O. Biberdžić, Sаša R. Barać, Dragana N. Lalević, Jelena V. Stojiljković, Branislav P. Knežević i Dragoljub K. Beković (2018): Uticaj tipa i sabijenosti zemljišta na prinos kukuruza. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 63(4): 323-334. eISSN 2406-0968, ISSN 1450-8109. https://doi.org/10.2298/JAS1804323B. http://joas.agrif.bg.ac.rs/

Milan Biberdžić, Jelena Stojiljković, Saša Barać, Aleksandar Djikić, Danijela Prodanović, Dragana Lalević (2018): The influence of hybrids and sowing term on yield and dry down of corn grain. Genetika, Vol. 50(3):959-970. ISSN 0534-012. doi.org/10.2298/GENSR1802449B. http:// www.dgsgenetika.org.rs /izdavastvo/casopis-genetika

Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Dragan Cvetković, Ljiljana Stanojević, Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović (2019): Bioactive constituents of red and green lettuce grown under colour shade nets. Emirates Journal of Food and Agriculture [EJFA], Vol.31(12):937-944. doi.org/10.9755/ejfa.2019.v31.i12.2043. https://www.ejfa.me/index.php/journal

Stanısavljevıć Rade, Vukovıć Aleksandar, Barać Saša, Radojevıć Rade, Đokıć,Dragoslav, Petrovıć Dragan (2019): Influence of Harvesting on Quality of Alfalfa Forage used for Haylage and Hay. Journal of Agricultural Sciences, 25 (3):384-390. https://doi.org/10.15832/ankutbd.43439

Saša BARAĆ, Milan BIBERDŽIĆ, Dragan PETROVIĆ, Aleksandar ĐIKIĆ, Rade RADOJEVIĆ, Aleksandar VUKOVIĆ, Dragoslav ĐOKIĆ (2019): Results of Testing the Sowing Aggregates For Planting the Narrow-Row Crops With Conventional and Reduced Tilage. Book of Proceedings, X International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp. 102-107, October 03–06, Jahorina 2019. ISBN 978-99976-787-2-0. http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/sr

S. Barac, M. Biberdzic, D. Petrovic, A. Vukovic, A. Djikic, R. Radojevic, B. Milenkovic (2019): Results of examination of the impact of agricultural machinery on soil compaction and the yield of sunflower hybrids. Proceedings of the Sixt International Conference ''Research People and Actual Tasks On Multidisciplinary Sciences''. Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research work. Volume 1, Page 284-289, Lozenec, Bulgaria,12-15 June. ISSN 1313-7735. www.conf.bionetsyst.com

Радојевић, Л.Р., Петровић, В.Д., Милеуснић, И.З., Бараћ, С., Вуковић, А., Чанак, С. (2019): Тракасти транспортер за полумеханизовано убирање поврћа, Техничко решење.

Milan Biberdzic, Sasa Barac, Dragana Lalevic, Aleksandar Djikic, Danijela Prodanovic, and Vera Rajicic (2020): Influence of soil tillage system on soil compaction and winter wheat yield. Chilean Journal of Agricultural Research, Vol. 80(1): 80–89, Online ISSN: 0718-5839.
DOI: 10.4067/S0718-58392020000100080. http://www.chileanjar.cl/


ОБЈАВЉЕНИ УЏБЕНИЦИ:

1. Бараћ, С.: Механизација биљне производње. Пољопривредни факултет , Приштина- Лешак, Основни уџбеник, SGP Print design, 2003.

2. Бараћ, С., Ђевић, М., Мратинић, Б.: Механизација убирања. Пољопривредни факултет , Приштина- З. Поток, Основни уџбеник, SGP Print design, 2007.

3. Станимировић, Н., Радивојевић, Д., Бараћ, С., Милинковић, М.: Системи изђубривања сточарских објеката и поступци са стајњаком. Пољопривредни факултет, Приштина- Лешак, Основни уџбеник, SGP Print design, 2010.
Основне студије-предмети
Механизација биљне производње (О)
Убирање пољопривредних производа (И)
Механизација убирања у ВВ (И)
Мастер студије-предмети
Механизација убирања повртарских плодова (И)
Докторске студије-предмети
Механизација у органској њивској производњи (И)