ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Данијела Продановић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Биологија-флористика и таксономија биљака
...
ФОТОГРАФИЈА
Данијела
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Данијела Продановић рођена је 30.07.1972. године у Косовској Митровици. Основну школу завршила је у Звечану, а Гимназију у Косовској Митровици. Школске 1990/1991 године уписала је Природно-математички факултет у Приштини, одсек Биологија. Дипломирала је 1994. године, са просечном оценом 9,63.
Последипломске студије уписала је школске 1994/1995 године на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на групи за Екологију, заштиту и унапређивање животне средине. Магистарски рад под називом „Еколошко-фитогеографске карактеристике рудералне флоре Косовске Митровице“ одбранила је 1998. године, са просечном оценом 9,86 у току студија.
Докторску дисертацију под називом „Серпентинска флора косовског дела Ибарске долине“, одбранила је 03.04.2007. године, на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.
Од јануара до августа месеца 1995. године радила је као професор биологије у Основној школи „Аца Маровић“ и Гимназији у Косову Пољу. Као асистент приправник ради од септембра 1995. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, на предмету Ботаника. У звање асистента изабрана је 1999. године.
У звање доцента изабрана је 12.12.2007. године, за ужу научну област Биологија.
Живи у Косовској Митровици, удата је и мајка троје деце.

Избор у звање

2012.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Биологија

Докторат

2007
Природно-математички факулетет Универзитета у Приштини
Биологија, флористика и таксономија виших биљака

Магистратура

1998
Биолошки факултет Универзитета у Београду
Екологија и географија биљака

Специјализација

-
-
-

Диплома

1994
Природно-математички факултет Универзитета у Приштини
Биологија-професор биологије

Пројекти

Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије

„ПРОУЧАВАЊЕ ГЕНЕТСКИХ, АГРОЕКОЛОШКИХ И ИМУНОЛОШКИХ ОСНОВА РАТАРСКИХ И ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА НА КОСОВУ“ (1996-1998)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Зоран Илић
Број пројекта: 12М06

Одабране референце

Prodanović, D., Krivošej, Z., Amidžić, L., Lazarević, P. (2004): Contribution for vascular flora in valley of Ibar river in the Northern Kosovo. I Simpozijum Ekologa Republike Crne Gore sa medjunarodnim učešćem, Knjiga apstrakata, 14.-18. Oktobar, Tivat.

Prodanović, D., Jovanović, S. and Krivošej, Z. (2008): Ecological and phytogeographical characteristics of ruderal flora in Kosovska Mitrovica and its surroundings. Natura montenegrina, Podgorica, 7 (3). 307-327.


Prodanović, D., Krivošej, Z. and Amidžić, L.(2008): Internationally significant vascular plants in the north of Kosovo and Metohija, the middle course valley of the Ibar river. Natura montenegrina, Podgorica, 7 (3). 329-335.

Кривошеј, З., Продановић, Д., Лазаревић, П., Аначков, Г. (2008): Allium albidum Fischer ex Bieb. subsp. albidum (Alliaceae): присутан и на серпентинитима Ибарске долине. Заштита природе 59/1-2, страна 109-114: УДК 581.95: 582.573.16 (497.11), Београд.

Prodanović, D., Krivošej, Z. (2009): Ruderalna flora na deponiji topionice olova u Zvečanu-ekološke i fitogeografske karakteristike. II Međunarodni simpozijum zaštita životne sredine u industrijskim područjuma, Kosovska Mitrovica, 29-29 April 2009, 34-40, Kosovska Mitrovica.

Prodanović, D., Krivošej, Z., Lazarević P., Amidžić, L. (2010): Contribution to the knowledge of serpentine flora in Kosovo’s part of the Ibar river valley. Botanica Serbica 34 (2): 81-86, Belgrade
Zoran Krivošej, Danijela Prodanović (2011): Nove i retke vrste za floru Kosova i Metohije. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Zaštita prirode u XXI vijeku. Zbornik referata, rezimea referata i poster prezentacija (knjiga BR 2), 20-23 Septembar 2011: 479-484, Žabljak, Crna Gora.
Основне студије-предмети
Ботаника-обавезни
Систематика цветница-изборни
Фитоценозе природних травњака-изборни
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети