ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Данијела Продановић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Биологија-флористика и таксономија биљака
...
ФОТОГРАФИЈА
Данијела
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Данијела Продановић рођена је 30.07.1972. године у Косовској Митровици. Основну школу завршила је у Звечану, а Гимназију у Косовској Митровици. Школске 1990/1991 године уписала је Природно-математички факултет у Приштини, одсек Биологија. Дипломирала је 1994. године, са просечном оценом 9,63.
Последипломске студије уписала је школске 1994/1995 године на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на групи за Екологију, заштиту и унапређивање животне средине. Магистарски рад под називом „Еколошко-фитогеографске карактеристике рудералне флоре Косовске Митровице“ одбранила је 1998. године, са просечном оценом 9,86 у току студија.
Докторску дисертацију под називом „Серпентинска флора косовског дела Ибарске долине“, одбранила је 03.04.2007. године, на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.
Од јануара до августа месеца 1995. године радила је као професор биологије у Основној школи „Аца Маровић“ и Гимназији у Косову Пољу. Као асистент приправник ради од септембра 1995. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, на предмету Ботаника. У звање асистента изабрана је 1999. године.
У звање доцента изабрана је 12.12.2007. године, за ужу научну област Ботаника, на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
Марта 2013. године бива изабрана у звање ванредног професора, за ужу научну област Биологија, на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, где је и реизабрана априла 2018. године.
Септембра 2020. године изабрана је у звање редовног професора, за ужу научну област Биологија.
Бави се научно-истраживачким радом у области Биологије, пре свега, таксономије (флористике), али и других ботаничких области: екологије и географије биљака, анатомије и морфологије, фитоценологије, као и проблемима везаним за заштиту животне средине.
Као аутор и коаутор објавила је више научних и стручних радова у међународним и водећим националним часописима, затим на међународним научним скуповима, као и скуповима националног значаја. Највећи број тих радова дао је велики допринос истраживању флоре Србије, а посебно флоре на подручју Косова и Метохије.
Аутор је практикума из Ботанике и уџбеника-Систематика цветница, намењених студентима Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини.
Учествовала је у реализацији неколико научних пројеката.
Успешну сарадњу остварила је са међународним часописом, као рецензент.
Говори, чита и пише Енглески језик.
Удата је и мајка троје деце.

Избор у звање

2020.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Биологија

Докторат

2007
Природно-математички факулетет Универзитета у Приштини
Биологија, флористика и таксономија виших биљака

Магистратура

1998
Биолошки факултет Универзитета у Београду
Екологија и географија биљака

Специјализација

-
-
-

Диплома

1994
Природно-математички факултет Универзитета у Приштини
Биологија-професор биологије

Пројекти

Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије
„ПРОУЧАВАЊЕ ГЕНЕТСКИХ, АГРОЕКОЛОШКИХ И ИМУНОЛОШКИХ ОСНОВА РАТАРСКИХ И ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА НА КОСОВУ“ (1996-1998)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина
Број пројекта: 12М06

Научно-истраживачки пројекат Владе Републике Србије: „СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ“ (2013-у току);
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини

„ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДРУГЕ УСЛУГЕ У ЦИЉУ НАСТАВКА УСПОСТАВЉАЊА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ ЈНОП 01/2018, за групу биљке
Финансијер пројекта: Завод за заштиту природе Србије
Носилац пројекта: Биолошки факултет Универзитета у Београду

„ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДРУГЕ УСЛУГЕ У ЦИЉУ УСПОСТАВЉАЊА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НАТУРА 2000 КАО ДЕЛА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ СРБИЈЕ“ ЈНОП/2018, за групу биљке
Финансијер пројекта: Завод за заштиту природе Србије
Носилац пројекта: Биолошки факултет Универзитета у Београду

„ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДРУГЕ УСЛУГЕ У ЦИЉУ НАСТАВКА ИЗРАДЕ ЦРВЕНИХ ЛИСТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ГРУПА ОРГАНИЗАМА ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ ЈНОП 03/2018, за групу биљке
Финансијер пројекта: Завод за заштиту природе Србије
Носилац пројекта: Биолошки факултет Универзитета у Београду

Одабране референце

Prodanović, D., Krivošej, Z., Amidžić, L., Ćirić, S., Biberdzic, M., Krstić, Z. (2020): Diversity and ecological analysis of serpentine flora in the Kosovo section of the Ibar river valley-comparision with the flora of nearby regions. Applied Ecology and Environmental Research 18 (5).pp. 7289-7322. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1805_72897322

Amidžić, L., Djordjević-Milošević, S., Vujčić-Trkulja, M., Cvetković, D., Djordjević, S., Prodanović, D. (2020): Vegetation overview of meadows and pastures of north-west Šar-Planina Мountain (Serbia). Vegetos. e-ISSN 2229-4473

Biberdzic, M.,Barac, S., Lalevic, D., Djikic, A., Prodanovic, D., Rajicic, V. (2020): Influence of soil tillage system compaction and winter weat yield. Chilean Journal of Agricultural Research 80 (1). pp: 80-89. doi: 10.4067/S0718-58392020000100080

Krivošej, Z., Prodanović, D., Preljević, N., Veljković, B. (2018): Rubus laciniatus Willd.(Rosaceae), an introduced species new in the flora of Serbia and the Balkans. Botanica Serbica 42 (2): 255-258. UDC: 634.71:581.95(497.11)(292.464) DOI: 10.5281/zenodo.1468362

Duraki,Š., Prodanović, D.,Stanojević, M., Krivošej, Z. (2018): Sorbus x semipinnata Hedlund (Rosaceae), a taxon newly recorded for the dendroflora of Serbia. Botanica Serbica 42 (2): 251-254. UDC: 582.711.714:581.4(497.11)(497.115) DOI: 10.5281/zenodo.1468356

Prodanović, D., Krivošej, Z., Amidžić, L., Biberdžić, M., Krstić, Z. (2017): Changes in the floristic composition and ecology of ruderal flora of the town of Kosovska Mitrovica, Serbia for a period of 20 years. Applied Ecology and Environmental Research 15 (4).pp. 863-890.

Prodanović, D., Krivošej, Z., Krstić, Z., Vasić, P. (2015): Invazivne biljne vrste u korovsko-ruderalnoj flori Kosovske Mitrovice i okoline i njihov uticaj na životnu sredinu. Ecologica. . Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije-Ecologica, Vol.22, No. 79: 423-427, Beograd, ISSN 0354-3285. UDC: 632.51:504.73/.58(497.113)

Prodanović, D., Krivošej, Z., Biberdžić, M., Krstić, Z. (2015): Medicinal plants of weed-ruderal flora of Kosovska Mitrovica and its surroundings. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Proceedings of the Fifth International Conference, Volume 2, No. 60-64, Lozenec, Bulgaria, 24-28 June, ISSN 1313-7735.

Prodanović, D., Krivošej, Z., Amidžić, L., Bartula, M. (2013): Floristic and chorological news from northern Kosovo, in the Ibar river valley. Natura Montenegrina 12 (2): 257-269. Podgorica. https://www.pmcg.co.me/natura-web/NATURA%2012/NM12-2/Prodanovic_et_al_NM-12-5-20.pdf

Amidžić, L., Bartula, M., Krivošej, Z., Prodanović, D. (2013): Protected Areas in Serbia. Natural Areas Journal 33(3): 348-355. ISSN: 0885-8608. doi: https://doi.org/10.3375/043.033.0314

Prodanović, D., Krivošej, Z., Amidžić, L. (2012): Ecological features of steppe flora on the Ibar valley serpentine, northern Kosovo. Natura Montenegrina 11 (3): 405-424, Podgorica. ISSN: 1800-7155.
http://pmcg.co.me/natura-web/NATURA%2011/Prodanovic%20et%20al_NM11.pdf

Prodanović, D., Krivošej, Z., Lazarević P., Amidžić, L. (2010): Contribution to the knowledge of serpentine flora in Kosovo’s part of the Ibar river valley. Botanica Serbica 34 (2): 81-86, Belgrade. ISSN: 1821-2158 elSSN: 1821-2638 http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/arhiva/pdf/2010_34_2_512_full.pdf
Основне студије-предмети
Ботаника-обавезни
Систематика цветница-изборни
Фитоценозе природних травњака-изборни
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети