ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Небојша Лалић
Ванредни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Лале
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Небојша Лалић је рођен 22.10.1966. год. у с Словиње СО Липљан, Космет.Основну школу је завршио у с Словиње и у Доњој Гуштерици, средњу школу, смер лабараториски техничар завршио је у Липљану.Пољопривредни факултет у Приштини уписао је 1986. год. завршио га у предвиђеном року, да би после тога био запослен као професор у Средњој пољопопривредној школи у Липљану на предметима сточарског усмерења.
Магистрирао је 2002. год. на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, на групи Физиологија и исхрана домаћих животиња, одбранивши магистарску тезу под насловом “Утицај органског селена у оброку на развој кокоши носиља у узрасту од 9. до 18. недеља”.
Изабран је на истом факултету за асистента на предмету Физиологија домаћих животиња.
Академску титулу доктора биотехничких наука стиче у Лешку 22.10.2008. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини када је и одбарнио докторску дисертацију под насловом “КВАНТИТАТИВНО ГЕНЕТСКА АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНИХ И РЕПРОДУКТИВНИХ ОСОБИНА КРАВА У ПОПУЛАЦИЈИ СИМЕТАЛСКИХ ГОВЕДА”, а 24.12.2009. године бива изабран за доцента на предмету Радна пракса. Бира изабран у звање ванредног професора 24.06.2014. године за ужу научну област Сточарство и исхрана домаћих животиња, а 27.11.2019. бива изабран у звање ванредног професора за ужу научну област Сточарство и исхрана домаћих животиња.

Избор у звање

2019.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2008.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Магистратура

2002.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Физиологија и исхрана домаћих животиња

Специјализација

-
-
-

Диплома

1990.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство

Пројекти

Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији
експеримената и обсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким
системима, 2010., број одлуке 443/2 дана 30.06.2010.

Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у брдско
планинским пределима у области органске производње, по уговору број 680-00-22/1/1/16 од
03.08.2016. године

Одабране референце

1. Radojica Djokovic, Marko Cincovic, Zoran Ilic, Vladimir Kurcubic, Biljana Andjelic, Milos Petrovic,
Nebojsa Lalic, Boban Jasovic (2019): ESTIMATION METABOLIC STATUS IN HIGH YIELDING
DAIRY COWS DURING TRANSITION PERIOD AND FULL LACTATION. Acta Scientiae
Veterinariae. 47: 1667.
DOI: https://doi.org/10.22456/1679-9216.92100

2. Đoković Radojica, Cincović Marko, Ilić Zoran, Kurcubic Vladimir, Anđelić, Biljana, Petrovic, Milos,
Nebojsa Lalic, Boban Jasovic (2019): Relationships Between Contents of Biochemical Metabolites in
Blood and Milk in Dairy Cows During Transition and Mid Lactation. Journal of Applied Research in
Veterinary Medicine, The. 17. 1-9.
http://www.jarvm.com/articles/Vol17Iss1/Vol17%20Iss1%20Djokovic.pdf

3. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Nebojša Lalić, Sonja Samardžić, Zoran Ilić, Bojana Ristanović
(2012): COMPARATION OF HEREDITY COEFFICIENTS OF PRODUCTIVE TRAITS IN THE
POPULATION OF BLACK WHITE COWS. Genetika, Vol 44, No. 2, 317 - 324.
DOI: https://doi.org/10.2298/GENSR1202317S

4. I. Omerovic, B. Milosevic, S. Ciric, Z. Spasic, N. Lalic, S. Samardzic 2016. Effect of prebiotic on
performance and slaughter traits of broiler chickens fed lower protein diets. Journal of Livestock Science
(ISSN online 2277-6214) 7: 168-171

5. Sonja Djordjevic, Nebojsa Lalic, Izeta Omerovic, Божидар Милошевић, The effect of selenium
source on the performance of growing chickens, International Journal of Agronomy and Agricultural
Research, International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 8, 6, pp. 21 - 25, eISSN: 2225-
3610, pISSN: 2223-7054, 2016.

6. Sonja Djordjevic, Izeta Omerovic, Божидар Милошевић, Звонко Спасић, Dietary Effect of Enzyme
Mixture in Diet on Broiler Performance., Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, Asian Journal
of Agriculture and Food Sciences, 4, 3, pp. 152 - 156, ISSN: 2321 - 1571, 2016.

7. Nebojša Lalić, Звонко Спасић, Божидар Милошевић, Милинко Миленковић, Никола Столић,
PHENOTYPIC AND GENETIC CORRELATION OF REPRODUCTION TRAITS IN SIMMENTAL
COWS, Macedonian Journal of Animal Science, Macedonian Journal of Animal Science, 2, 1, pp. 3 - 6,
ISSN 1857 – 6907 On line ISSN 1857 – 7709, UDC: 636.2.082:575.2, 2012.

8. Лалић Небојша, Божидар Милошевић, Звонко Спасић, Максимовић Горан, THE EFFECT OF
ENVIRONMENTAL FACTORS ON REPRODUCTIVE TRAITS OF SIMMENTAL COWS, Fifth
International Conference ``Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences`` 24-28 june
2015, Lozenec, Bulgaria. Vol. 1, Fifth International Conference ``Research People and Actual Tasks on
Multidisciplinary Sciences`` 24-28 june 2015, Lozenec, Bulgaria. Vol. 1, 1, pp. 112 - 115, 1313-7735,
Bulgaria, 24. - 28. Jun, 2015.

9. Nebojša Lalić, Божидар Милошевић, Звонко Спасић, Boban Jašović, EFEKTI KORIŠĆENJA
ENZIMA U TOVU PILIĆA NA PROIZVODNE REZULTATE, XVIII Savetovanje o biotehnologiji,
Čačak 15-16 mart 2013. godine, XVIII Savetovanje o biotehnologiji, Čačak 15-16 mart 2013. godine, 18,
20, pp. 439 - 443, ISBN: 978-86-87611-29-0, Srbija, 15. - 16. Mar, 2013.

10. Божидар Милошевић, С. Ћирић, Звонко Спасић, Зоран Илић, Н. Лалић, Никола Столић,
COMPARISON OF PRODUCTIVE ABILITIES OF IMPORTED AND DOMESTIC FIRST CALVING
SIMMENTAL COWS., Fourth International Conference ’’Research people and actual task on
multidisciplinary sciences’’, 12-16 june 2013, Lozenec-Bulgaria, Fourth International.

11. Божидар Милошевић, Звонко Спасић, Omerović Izeta, С. Ђорђевић, Н. Лалић, THE EFFECT OF
ORGANIC SELENIUM DIETARY SUPPLEMANTATION ON THE PRODUCTION RESULTS OF
GROWING PULLETS, I International Symposium and XVII Scintific Conference of Agronomists of
Republic of Srpska, Trebinje, Bosna and Herzegovina, March 19-22, 2012. Book of Abstracts, I
International Symposium and XVII Scintific Conference of Agronomists of Republic of Srpska,
Trebinje, Bosna and Herzegovina, March 19-22, 2012. Book of Abstracts, 1, 1, pp. 236 - 236, ISBN 978-
99938-93-20-2, Bosnia and Herzegovina, 19. - 22. Mar, 2012.

12.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N.(2009): The influence of different
origins on productive abilities of first calving simmental cows. IV International Symposium of
Livestock Production, Struga (Macedonia) 9-12. 09.2009. Macedonian Journal of Animal Science
. In press (Confirmation of Editorial Board of the Macedonian Journal of Animal Science)

13.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N. (2009): Phenotypic and genetic
correlation of reproduction traits in simmental cows. IV International Symposium of Livestock
Production, Struga (Macedonia) 9-12. 09.2009. Macedonian Journal of Animal Science.
In press (Confirmation of Editorial Board of the Macedonian Journal of Animal Science)

14.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N. (2009): Uticaj bikova očeva
domaćeg šarenog govečeta na reproduktivne karakteristike ćerki. I simpozijum sa
međunarodnim učešćem ’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’,
Vrnjačka Banja, 21-23. decembar 2009. god. Zbornik radova, str. 218-224. ISBN: 978-86-80737-16-4.

15.Spasić Z., Milošević B., Ilić Z., Anđušić Ljiljana, Ćirić Slavica, Lalić N.: THE INFLUENCE
OF GENETIC PROVINIENCE ON METABOLIC BLOOD PROFILE OF DAIRY COWS.
Biotehnology in Animal Husbandry, vol. 27, book 2, pp 1025-1031, 2011. (ISSN 145-9156; UDC 636.2).

16.Spasić Z., Milošević B., Stolić N., Lalić N., Jašović B.(2010): ECONOMIC EFFECTS OF
CATTLE MEAT PRODUCTION OF DIFFERENT GENETIC PROVEINIENCE IN MOUNTAINOUS
AREAS OF NORTHERN KOSOVO AND METOHIA. International scintific meeting
``Multifunctional Agriculture and Rural Development V``-regional cpecificities, 02-03.12.2010,
Banja Vrujci. Economics of Agriculture, special issue – 2, II book. Vol. LVII, pp. 178.-184. (UDK:636.339.13(497.115); ISSN 0352-3462).

17.N. Stolić, B. Milošević, Z. Spasić, M. Milenković, N. Lalić (2009): Organic selenium impact
on slaughter parameters in fattening chickens. Research people and actual task on multidisciplinary
sciences. Second International Conference, 10 – 12 june 2009, Lozenec, Bulgaria. Volume 1, pp 115-118. (ISBN/ISSN: 1313-7735)

18.Stolić N., Milošević B., Spasić Z., Lalić N. (2009): Efekti korišćenja premiksa različitih proizvođača na
proizvodne rezultate svinja u tovu i prinos mesa u polutkama. XIV Međunarodno naučno-stručno savetovanje
agronoma Republike Srpske, Trebinje, 23.-26. mart 2009. godine. Zbornik sažetaka, str. 217.

19.Stolić N., Milošević B., Spasić Z., Ljiljana Anđušić, Lalić N. (2009): Uticaj antistresnog preparata na
mortalitet brojlera u tovu u uslovima toplotnog udara. I simpozijum sa međunarodnim učešćem
’’Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam’’, Vrnjačka Banja, 21-23. decembar 2009. god. Zbornik radova, str. 230-238. ISBN: 978-

20.Lalić N., Spasić Z., Milošević B., Milenković M., Stolić N.: PHENOTYPIC AND GENETIC CORRELATION
OF REPRODUCTION TRAITS IN SIMMENTAL COWS. Third International Conference
’’Research people and actual task on multidisciplinary sciences’’, 8-10 june 2011, Lozenec-Bulgaria, Volume 1, pp 121-125. (ISSN 1313-7735)

21.Milenković M., Milošević B., Lalić N., Spasić Z., Milanović Valentina: DIETARY PROTEIN
AND WEANING AGE EFFECT ON THE PRODUCTION RESULTS OF PIGLETS.
Third International Conference ’’Research people and actual task on multidisciplinary sciences’’, 8-10 june 2011, Lozenec-Bulgaria, Volume 1, pp 154-158. (ISSN 1313-7735)
Основне студије-предмети
1. Коњарство-обавезни
2. Рибарство-изборни
Мастер студије-предмети
1. Гајење коња-изборни
Докторске студије-предмети
1. Нове технологије у говедарству-изборни