ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Мирољуб Б. Аксић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Уређење земљишта и вода
...
ФОТОГРАФИЈА
Мирољуб
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Мирољуб Аксић рођен је 16.12.1964. године у Приштини. Основну школу је завршио у Лапљем Селу, а средњу пољопривредну школу у Приштини са одличним успехом. Пољопривредни факултет у Приштини, смер општи уписао је школске 1984/85 године. Факултет је завршио 1989 године, а просечна оцена студија била је 8,3.По завршетку студија запошљава се у ПИК “Косово-Експорт” у Косовом Пољу, а затим на Пољопривредном факултету у Приштини у звању асистента приправника на предмету „Мелиорације са наводњавањем“.
Магистарске студије уписао је 1995 године на Пољопривредном факултету у Новом Саду на групи “Наводњавање ратарских култура”. Положио је све испите предвиђене планом и програмом, са просечном оценом 8,50. Магистарски рад под називом „Принос, евапотранспирација и морфолошке карактеристике кукуруза у зависности од предзаливне влажности земљишта у условима Косова и Метохије“ одбранио је јула 2001 године. Након стицања титуле магистра пољопривредних наука 2001. године, биран је у звање асистента на предмету „Мелиорације са наводњавањем“.На пољопривредном факултету у Новом Саду, 09.03.2007. године одбранио је докторску дисертацију под насловом „Потенцијална евапотранспирација и заливни режим дувана типа Вирџнија“.
Поред магистарског рада и докторске дисертације, самостално или заједно са другим ауторима објавио више од 70 оригиналних научних радова. Био је учесник 3 пројекта Министарства за науку и технологију и 2 пројекта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Служи се енглеским и руским језиком.
Ожењен је и отац двоје деце.

Избор у звање

2016.
Пољопривредни факултет, Приштина
Педологија и мелиорације земљишта

Докторат

2007
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Наводњавање пољопривредних култура

Магистратура

2001
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Наводњавање пољопривредних култура

Специјализација

2000
Пољопривредни факултет, Приштина
Заштита биља

Диплома

1989
Пољопривредни факултет, Приштина
Општи смер

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. Унапређење пољопривредне производње на територији Косову и Метохије (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности (2008-2010)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет ,Косовска Митровица-Лешак.
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 20097.Б

3. Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима (2011-2020)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет ,Косовска Митровица-Лешак.
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 31092

Пројекти које финансира Министарство пољопривреде Републике Србије

1. Едукација сеоских домаћинстава Бање Топило и околнох села о развоју и оптималном коришћењу руралног простора (2008-2009)
Носилац пројекта: Агронишава, Ниш
Руководилац пројекта: Доцент др. Мирољуб Аксић
Број пројекта: 332-02-000-62 /2008-03

2. Примена савремених технологија гајења у циљу добијања здравствено безбедног поврћа (2011-2012)
Носилац пројекта: Агронишава, Ниш
Руководилац пројекта: др Милић Војиновић
Број пројекта: АЕ071

Одабране референце

1. Aksić, M., Gudžić, S., Deletić, N., Gudžić, N., Stojković, S. (2011): Tomato fruit yield and evapotranspiration in the conditions of south Serbia. Bulgarian Journal of Agricultura Science, 17: 150-157.
2. Aksić, M., Deletić, N., Gudžić, N., Gudžić, S., Stojković, S. (2008): Hydrophytometeorological indexes of virginia type tobacco. Journal of Agricultural Sciences, 53(2):91-97.
3. Aksić M., Deletić N., Gudžić N., Gudžić S., Stojković S. (2009): A model of correction indexes determination for virginia type Tobacco on the basis of field measured ETP. Journal of Agricultural Sciences, 54(3):197-204.
4. Aksić Miroljub, Deletić Nebojša, Gudžić Nebojša, Gudžić Slaviša, Stojković Slaviša, Barać Saša, Knežević Jasmina (2013): Grain yield and potential evapotranspiration of winter wheat as affected by pre-irrigation soil moisture. Proceedings on the Fourth International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”. Lozonec, Bulgaria. Vol. 1, 6-11.
5. Aksić, M., Deletić, N., Gudžić, N., Gudžić, S., Stojković, S., Knežević. D. (2011): Water use efficiency of winter wheat in ecological conditions of south Serbia. 362-364. 22nd International Symposium Food safety production, 19-25 june, 2011. Trebinje, Bosnia and Herzegovina.
6. Aksić Miroljub, Gudžić Nebojša, Deletić Nebojša, Gudžić Slaviša, Stojković Slaviša, Knežević Jasmina (2014). Potential evapotranspiration of winter wheat in the conditions of south Serbia. International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR). Vol. 5, No. 1, p. 92-100. ISSN: 2223-7054 (Print) 2225-3610 (Online). http://www.innspub.net
7. Aksić Miroljub, Gudžić Nebojša, Deletić Nebojša, Gudžić Slaviša, Stojković Slaviša (2013): Evapotranspiration and water use efficiency of winter wheat in southern Serbia. Book of proceedings, The 1st International Congress on Soil Science. XIII National Congress in Soil Science, Soil-Waater-Plant. Belgrade, Serbia, September 26-23 2013, 363-372.
8. Aksić Miroljub, Gudžić Nebojša, Deletić Nebojša, Gudžić Slaviša, Stojković Slaviša, Knežević Jasmina (2014). Tuber yield and evapotranspiration of potato depending on soil matric potential. Bulgarian Journal. of Agricultural Sciences, 20: 122-126. ISSN 1310-0351. http://www.agrojournal.org/20/01-20.htm
9. Gudžić, N., Šekularac, G., Djikić, A., Djekić, V., Aksić Miroljub, Gudžić, S. (2019): The Impact of the long-term fertilisation with mineral fertilisers on the chemical properties of Vertisol (central Serbia). Appl. Ecol. Env. Res., 17(5), 12385-12396, DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1705_1238512396©2019, ISSN 1589 1623 (Print), ISSN 1785 0037 (Online) ALÖKI Kft., Budapest, Hungary. http://www.aloki.hu
10. Мирољуб Б. Аксић (2015): Наводњавање биљака. Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини.
Основне студије-предмети
Метеорологија са климатологијом
Мелиорације земљишта
Заштита од ерозије
Наводњавање затворених простора
Мастер студије-предмети
Наводњавање биљака
Докторске студије-предмети