ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Миодраг Јелић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет Лешак
Агрохемија
...
ФОТОГРАФИЈА
miodragjelic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Миодраг Ж. Јелић је рођен 4. августа 1959. године у селу Велика Јежевица, Општина Пожега, Република Србија. Основну школу је завршио у родном месту а Средњу пољопривредну школу општег смера у Пожеги, 1978. године. Агрономски факултет у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, општег смера је завршио 1983. године са просечном оценом 8,71 и оценом 10 (десет) на дипломском испиту. Последипломске студије на групи Агрохемија завршио је на Пољопривредном факултету у Земуну 26. јуна 1990. године, одбраном магистарске тезе под називом: ″УТИЦАЈ ВИШЕГОДИШЊЕГ ЂУБРЕЊА НА ПРОМЕНЕ НЕКИХ ОСОБИНА ЗЕМЉИШТА ТИПА СМОНИЦА У ЛЕСИВИРАЊУ″. Докторску дисертацију под насловом: ″ПРОУЧАВАЊЕ МИНЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ ПШЕНИЦЕ ГАЈЕНЕ НА ЛЕСИВИРАНОЈ СМОНИЦИ″ одбранио је 26. децембра 1996. године такође на Пољопривредном факултету у Земуну.
У периоду од 13.10.1983. године до 03.03.2004. године био је запослен у Институту за истраживања у пољопривреди ″Србија″, Центру за стрна жита–Крагујевац, односно Одељењу за агротехнику и физиологију биља, и у истоименом и Истоименом Институту од стране Научног већа биран у сва звања, почевши од истраживача приправника до звања научног саветника. Током вишегодишњег научног рада у Центру за стрна жита, био је руководилац Одељења за агротехнику и физиологију биља и руководио Одсеком за научно–истраживачки рад. У периоду од 2001–2004. године био је на функцији помоћника директора Центра за стрна жита.
Др Миодраг Ж. Јелић је у свом досадашњем научно–истраживачком раду поред магистарске тезе и докторске дисертације као аутор или коаутор објавио или саопштио преко 220 научних, прегледних и стручних радова у водећим међународним, међународним, водећим националним и националним часописима и зборницима радова. Кандидат је такође по позиву саопштио на десетине научних и стручних радова на већем броју научних скупова: конгреса, симпозијума и саветовања у земљи и иностранству.
Др Миодраг Јелић је у својству учесника или руководиоца пројеката и појединих пројектних задатака учествовао у реализацији већег броја националних, једног међународног (америчко–југословенског) пројекта, као и руководилац једног и учесник на још једном билатералном пројекту са Републиком Хрватском.
Такође је у својству ментора и члана комисије учествовао у изради и одбрани већег броја дипломских, специјалистичких, магистарских и мастер радова и ментор једне одбрањене докторске дисертације на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, Агрономском факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу и Високој–прехрамбеној школи у Прокупљу, као и једне докторске дисертације на Пољопривредном факултету у Земуну. Тренутно је ментор у изради једне докторске дисертације Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини.
Др Миодраг Ж. Јелић је члан:
 Друштва за проучавање земљишта Р. Србије;
 Друштва за физиологију биљака Р. Србије;
 Друштва инжењера и техничара Р. Србије;
 Друштва селекционера и семенара Р. Србије, као и
 Међународног научног центра за ђубрива (International Scientific Centre of Fertilizers–C. I. E. C.), са седиштем у Бечу.
Др Миодраг Јелић се активно служи енглеским и руским језиком.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет- Лешак
Агрохемија, физиологија и исхрана биљака

Докторат

1996
Пољопривредни факултет- Земун
агрохемија

Магистратура

1990
Пољопривредни факултет- Земун
агрохемија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1983
Агрономски факултет- Чачак
агрономија

Пројекти

А. МЕЂУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ:

1. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ: ЈФП 620 УСДА ЈФР "Genetic aspect of mineral nutrition in wheat". Југословенско–амерички пројекат у периоду од 1987–1990. (Руководилац појединих пројектних задатака).

2. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Развој савремених технологија гајења стрних жита. С.4.02.37.435. Подпројекат финансиран од Републичког фонда за технолошки развој у периоду 1993–1995. (Руководилац пројектног задатка: "Избор најповољнијих система ђубрења за одржавање и поправку продуктивних особина земљишта"). (Руководилац појединих пројектних задатака).

3. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Унапређење производње стрних жита. Пројекат код МНТ, евиденциони број пројекта С4.18.39.0109. Подпројекат "Стварање и искоришћавање нових сорти уз рационализацију технологије гајења стрних жита". Реализован у периоду 1997-2000. (Завршен 2002) (Руководилац пројектног задатка: Побољшана плодност земљишта мером калцизације). (Руководилац појединих пројектних задатака).

4. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Агробиолошка, биохемијска и екофизиолошка истраживања у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству. Пројекат 12.Е.05., код Републичког фонда за науку у периоду од 1996-2000.(Руководилац пројектног задатка: "Генетска специфичност исхране стрних жита на киселим земљиштима"). (Руководилац појединих пројектних задатака).

5. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Стварање нових сорти и унапређење технологије гајења стрних жита. Пројекат БТР. 6.02.0502. Б. Код МНТР, од 2003 до 2005 (Руководилац појединих пројектних задатака).

6. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Стрна жита-оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране. Пројекат код Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Евиденциони број пројекта ТР- 6893 Б, у оквиру програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2005 до 31.12.2007. године. (Руководилац појединих пројектних задатака).

7. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета. Пројекат ИП 8152, (2006- МНСЖ Републике Србије (Руководилац појединих пројектних задатака).

8. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Агрохемијска, физиолошка и агротехничка проучавања гајења стрних жита на киселим земљиштима Србије. Евиденциони број пројекта: ТР- 20123, Програм истраживања у области технолошког развоја за период од 01.04.2008.-31.03.2001. године (Руководилац Пројекта).

9. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: . Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије. Евиденциони број пројекта: ТР- 31054, Програм истраживања у области технолошког развоја за период од 01.01.2011.-31.12.2014. године (Руководилац Пројекта).


Б. БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ:

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Побољшање киселих земљишта калцизацијом и минералним ђубрењем. Бр. 69-00-6/2009-01/13, од 12. 3.2009. године, за период 2009. и 2010. годину. Пројекат реализован са Републиком Хрватском (Руководилац Пројекта са српске стране).
2. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Прилагођавање агротехнике и сортимента ратарских култура глобалним климатским променама. Бр. 69-00-160/2009-02/06, од 28. 12. 2009. године, за период 2010. и 2010. годину. Пројекат реализован са Републиком Хрватском (Учесник на Пројекту са српске стране).


Ц. ПАТЕНТИ:

РЕАЛИЗОВАНЕ СОРТЕ
Миловановић, М., Поповић, А., Огњановић, Р., Стојановић, С., Јелић, М. (1999): ВИЗИЈА–новостворена сорта озиме пшенице Triticum aestivum ssp. Vulgare. Призната решењем Савезног министарства за пољопривреду бр. 4/008–432/001 од 21.12.1999. године.

Одабране референце

1. Krstic, D., Stevanovic, N., Nikezic, D., Jelic, M. (2004): Vertical profile of (CS)-C-137 in soil (Article). APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol. 61 br. 6, str. 1487-1492.
2. Jelic, M., Kastori, R., Djalovic, I. (2008): Environmental and genetical influences on nutritional status of wheat grain. Cereal Research Communications, Vol. 36, No 3, 1651-1654.
3. Milivojevic, J., Jelic, M., Djalovic, I., Komljenovic, I. (2008): Impact of fertilization on iron, manganese and zinc ststus in oats grown on vertisols of Serbia. Cereal Research Communications, Vol. 36, Part. I, 255-258.
4. Jelic, M., Kastori, R., Dugalic, G., Kneževic, D. (2008): Environmental and genetical influences on nutritional status of wheat grain. Cereal Research Communications, vol. 36 No 1, str. 683-686.
5. Dugalic, G., Krstic, D., Jelic, M., Nikezic, D., Milenkovic, B., Pucarevic, M., Zeremski-Skoric, T. (2010): Heavy metals, organics and radioactivity in soil of western Serbia (Article), JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol. 177, No. 1-3, 697-702.
6. Jelić, M., Milivojevic, J., Trifunovic, S., Djalovic, I., Milosev, D., Seremesic, S. (2011): Distribution and forms of iron in the vertisols of Serbia. J. Serb. Chem. Soc. 76 (5), 781-794. , doi: 10.2298/JSC 100619068J.
7. Milivojevic, J., Djalovic, I., Jelic, M., Trifunovic, S., Bogdanovic, D., Milosev, D., Nedeljkovic, B., Bjelic, D. (2001): Distribution and forms of manganese in vertisols of Serbia. J. Serb. Chem. Soc. 76 (8), 1177-1190. ,doi:
8. Milivojevic, J., Nikezić, D., Krstić, D., Jelić, M., Djalović, I. (2011): Influence of Physical- Chemical Characteristics of Soil on Zinc Distribution and Availability for Plants in Vertisols of Serbia. Polish J. of Environ. Stud., Vol. 20, No 4, 993-1000.
9. Nikolic, Olivera., Zivanovic, T., Jelic, M., Djalovic, I. (2012): Interrelationships between grain nitrogen content and other indicators of nitrogen accumulation and utilization efficiency in wheat plants. Chilean Journal of Agricultural Research (ChileanJAR), 72 (1), 111-116.
10. Dugalic, G., Gajic, B., Bokan, N., Jelic, M., Tomic Zorica, Dragovic, R. (2012): Liming increases alfalfa zield and crude protein content in an acidic silty loam soil. African Journal of Biotechnology, 11 (53), 11552-11558. DOI: 10.5897/AJB12.811, ISSN 1684-5315.
11. Knezevic, D., Zecevic Veselinka, Jelic, M., Paunovic, A., Madic Milomirka (2010): The effect of mineral nutrition on weediness and grain yield of triticale. Crop Production, vol. 59, Supplement, 513-516. DOI: 10.1556/Novenyterm.59.2010. Suppl. 4. (ISSN 0546-8191).
12. Jelic, M., Milivojevic, J., Nikolic, O., Paunovic, A., Dugalic, G. (2011): Effect of fertilization and liming on nutritional ststus of barley grain. Crop Production, vol. 60, Supplement, 21-24. DOI: 13.1556/Novenyterm.60.2011. Suppl. 1. (ISSN 0546-8191).
13. Milivojevic Jelena, Jelic, M., Djekic Vera, Stevanovic Vesna (2012): Pollution studies on the Ugljesnica river: The heavy metal status of surface waters in the sity of Kragujevac. 11th Alps- Adria Scientific Workshop, (H. Marietta, ed.), 26-31.03.2012, Smolenice, Slovakia, 227-230. DOI: 10.1556/Novenyterm.61.2012. Suppl. 3.
14. Jelić, M., Lomović, S., Živanović Snežana, Milivojević Jelena, Stojanović Jovanka (2000): Tolerance of certain Yugoslav genotypes of winter to high soil acidity and Al concentration. Annual Wheat Newsletter, vol. 46, 270–271.
Основне студије-предмети
Агрохемија (О)
Физиологија биљака (О)
Мастер студије-предмети
Плодност земљишта и исхрана биљака
Докторске студије-предмети
Физиолошке основе исхране ратараских и повртарских биљака П-4