• ПДФ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

АКРЕДИТАЦИЈА 2021

МОДУЛ-ЗАЈЕДНИЧКИ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА I

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Ботаника I 3+2 6
2 Општа и неорганска хемија I 3+2 6
3 Агрометеорологија I 3+2 6
4 Одржива пољопривреда I 3+2 6
5 Основи економије I 3+2 6
6 Органска хемија II 3+2 6
7

Анализа података применом софтверских алата

II 3+2 6
8 Основи педологије II 3+2 6
9 Микробиологија  II 3+2 6
10 Изборни блок 1 II 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
11 Биохемија III 3+2 6
12 Физиологија биљака III 3+2 6
13 Основи органске пољопривреде III 3+2 6
14 Мелиорације земљишта III 3+2 6
15 Изборни блок 2 III 3+2 6
16 Физика земљишта IV 3+2 6
17 Агрохемија IV 3+2 6
18 Механизација биљне производње IV 3+2 6
19 Економика пољопривреде IV 3+2 6
20 Изборни блок 3. IV 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА I

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Систематика цветница II 3+2 6
2 Тржиште и маркетинг пољопривредних производа II 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Систематика земљишта III 3+2 6
2 Заштита животне средине III 3+2 6
3 Енглески језик III 3+2 6
4

Исхрана биљака

IV 3+2 6
5 Заштита од ерозије IV 3+2 6
6 Екологија биљака IV 3+2 6

МОДУЛ-РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Агроекологија V 2+2 5
2 Опште ратарство I V 3+2 6
3 Генетика V 3+2 6
4 Ентомологија V 3+2 6
5 Изборни блок 4 V 3+2 6
6 Опште ратарство II VI 2+2 5
7 Крмно биље VI 3+2 6
8 Оплемењивање биљака VI 2+2 5
9 Фитопатологија VI 3+2 6
10 Практична обука 1 VI 45 5
11 Изборни блок 5. VI 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Опште повртарство VII 2+2 5
2 Посебно ратарство-жита VII 2+2 5
3 Организација рољопривредне производње VII 2+2 5
4 Трошкови и калкулације VII 2+2 5
5 Изборни блок 6 VII 2+2 6
6 Практична обука 2 VII 6 3
7 Посебно ратарство-махунарке VIII 2+2 5
8 Посебно ратарство-индустријско биље VIII 3+1 5
9 Посебно повртарство VIII 3+2 5
10 Практична обука 3 VIII 6 3
11 Изборни блок 7 VIII 2+2 5
12 Завршни рад-истраживачки рад VIII 3+0 4
13 Завршни рад-израда и одбрана VIII 0+3 4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Корови V 3+2 6
2 Сточарство V 3+2 6
3 Пољопривредно саветодавство V 3+2 6
4 Писање и презентација научних радова VI 3+2 6
5 Семенарство VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Травњаци VII 3+2 6
2 Гајење алтернативних њивских биљака VII 3+2 6
3 Чување поврћа VIII 2+2 5
4 Убирање пољопривредних производа VIII 2+2 5
5 Гајење лековитог биља VIII 2+2 5

МОДУЛ-ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Основи биологије воћака V 3+2 6
2 Основи биологије винове лозе V 3+2 6
3 Генетика и оплемењивање воћака и винове лозе V 3+2 7
4 Ентомологија V 3+2 6
5 Изборни блок 4 V 3+2 6
6 Технологија гајења воћака VI 3+3 7
7 Технологија гајења винове лозе VI 3+3 7
8 Практична обука 1 VI 6 3
9 Фитопатологија VI 3+2 6
10 Изборни блок 5 VI 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Јабучасте и коштичаве воћке VII 3+2 5
2 Расадничарство VII 2+2 4
3 Организација пољопривредне производње VII 2+2 5
4 Трошкови и калкулације у пољопривреди VII 2+2 5
5 Практична обука 2 VII 6 3
6 Изборни блок 6 VII 3+2 6
7 Јагодасте воћке VIII 3+2 5
8 Језграсте воћке VIII 2+2 5
9 Посебно виноградарство VIII 3+2 6
10 Практична обука 3 VIII 4+2 2
11 Изборни блок 7 VIII 2+2 5
12 Завршни рад-истраживачки рад VIII 3+0 4
13 Завршни рад-израда и одбрана VIII 0+3 4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Пољопривредно саветодавство V 3+2 6
2 Корови V 3+2 6
3 Генетика V 3+2 6
4 Пчеларство VI 3+2 6
5 Писање и презентација научних радова VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Познавање самониколог воћа VII 3+2 6
2 Повртарство VII 3+2 6
3 Гајење лековитог биља VIII 2+2 5
4 Прерада воћа и грожђа VIII 2+2 5
5 Механизација и убирање у воћарству и виноградарству VIII

2+2

5

МОДУЛ-ЗАШТИТА БИЉА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Општа ентомологија V 3+2 6
2 Познавање и сузбијање корова V 3+2 6
3 Ратарство и повртарство V 3+2 6
4 Воћарство и виноградарство V 3+2 6
5 Изборни блок 4 V 3+2 6
6 Општа фитопатологија VI 4+2 7
7 Општа фитофармација VI 4+2 7
8 Практична обука 1 VI 6 3
9 Изборни блок 5 VI 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Посебна фитофармација VII 4+2 6
2 Ентомологија 2 VII 3+2 6
3 Организација пољопривредне производње VII 2+2 5
4 Трошкови и калкулације у пољопривреди VII 2+2 5
5 Практична обука 2 VII 6 3
6 Изборни блок 6 VII 3+2 6
7 Бактериозе и вирозе биљака VIII 4+3 7
8 Микозе биљака VIII 4+2 6
9 Практична обука 3 VIII 6 3
10 Изборни блок 7 VIII 2+2 5
11 Завршни рад-истраживачки рад VIII 3+0 4
12 Завршни рад-израда и одбрана VIII 0+3 4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Генетика V 3+2 6
2 Зоологија V 3+2 6
3 Пољопривредно саветодавство V 3+2 6
4 Писање и презентација научних радова VI 3+2 6
5 Ливадарство са пашњаштвом VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Травњаци VII 3+2 6
2 Корови необрадивих површина VII 3+2 6
3 Писање и презентација радова VII 3+2 6
4 Гајење лековитог биља VIII 2+2 5
5 Машине и апарати за апликацију пестицида VIII

2+2

5


 

АКРЕДИТАЦИЈА 2014

МОДУЛ-ЗАЈЕДНИЧКИ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА I

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Ботаника I 3+3 7
2 Општа и неорганска хемија I 3+2 6
3 Метеорологија са климатологијом I 3+2 6
4 Математика и информатика I 3+4 8
5 Основи економије I 3+2 3
6 Органска хемија II 3+2 6
7 Статистика II 2+2 4
8 Основи педологије II 4+3 8
9 Микробиологија земљишта II 3+2 6
10 Изборни блок 1 II 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
11 Биохемија III 3+2 6
12 Физиологија биљака III 2+2 6
13 Агрохемија III 4+2 6
14 Мелиорације земљишта III 3+2 6
15 Изборни блок 2 III 3+2 6
16 Генетика IV 3+2 5
17 Фитопатологија IV 3+2 5
18 Механизација биљне производње IV 3+2 5
19 Ентомологија IV 3+2 5
20 Заштита човекове средине IV 3+2 5
21 Изборни блок 3. IV 2+2 5
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА I

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Систематика цветница II 3+2 6
2 Одржива пољопривреда II 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Систематика земљишта III 3+2 6
2 Физика земљишта III 3+2 6
3 Фитоценоза природних травњака III 3+2 6
4

Исхрана биљака

IV 3+2 6
5 Заштита од ерозије IV 3+2 6
6 Тржиште и маркетинг IV 3+2 6
     

МОДУЛ-РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Агроекологија V 3+2 5
2 Опште ратарство I V 3+2 6
3 Оплемењивање биљака V 3+2 5
4 Ентомологија V 3+2 6
5 Изборни блок 4 V 3+2 6
6 Опште ратарство II VI 3+2 6
7 Крмно биље VI 3+2 5
8 Економика пољопривреде VI 2+2 5
9 Семенарство VI 2+2 4
10 Фитопатологија VI 3+2 5
11 Практична обука 1 VI 45 5
12 Изборни блок 5. VI 3+2 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Опште повртарство VII 3+2 5
2 Посебно ратарство-жита VII 3+2 5
3 Организација рољопривредне производње VII 3+2 5
4 Трошкови и калкулације VII 3+2 5
5 Изборни блок 6 VII 2+2 6
6 Посебно ратарство-махунарке VIII 2+2 4
7 Посебно ратарство-индустријско биље VIII 2+2 4
8 Посебно повртарство VIII 3+2 5
9 Практична обука 3 VIII - 2
10 Изборни блок 7 VIII 2+2 5
11 Завршни рад     12
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Корови V 3+2 6
2 Сточарство V 3+2 6
3 Пољопривредно саветодавство V 3+2 6
4 Ливадарство са пашњаштвом VI 3+2 6
5 Основи органске производње VI 3+2 6
6 Пчеларство VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Воћарство и виноградарство VII 3+2 6
2 Гајење лековитог биља VII 3+2 6
3 Писање и презентација радова VIII 3+2 6
4 Убирање пољопривредних производа VIII 2+2 5
5 Наводњавање затворених простора VIII 2+2 5
6 Чување поврћа VIII 2+2 5

 

МОДУЛ-ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Биологија и екологија воћака V 3+2 5
2 Билогија и екологија винове лозе V 3+2 5
3 Расадничарство V 3+2 6
4 Ентомологија V 3+2 6
5 Изборни блок 4 V 3+2 6
6 Технологија гајења воћака VI 3+2 6
7 Технологија гајења винове лозе VI 3+2 6
8 Економика пољопривреде VI 2+2 5
9 Практична обука 1  VI - 4
Фитопатологија VI 3+2 5
10 Изборни блок 5 VI 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Јабучасте и коштичаве воћке VII 3+2 5
2 Оплемењивање воћака и винове лозе VII 3+2 5
3 Организација пољопривредне производње VII 2+1 5
4 Трошкови и калкулације у пољопривреди VII 2+2 5
5 Практична обука 2 VII 3+2 2
6 Изборни блок 6 VII 2+2 6
7 Јагодасте воћке VIII 2+2 5
8 Језграсте воћке VIII 0+2 4
9 Посебно виноградарство VIII 3+2 4
10 Практична обука 3 VIII 4+2 2
11 Изборни блок 7 VIII 2+2 5
12 Завршни рад VIII   12
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Основи дендрологије V 3+2 6
2 Корови V 3+2 6
3 Пољопривредно саветодавство V 3+2 6
4 Пчеларство VI 3+2 6
5 Познавање самониклог воћа VI 3+2 6
6 Основи органске производње VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Гајење лековитог биља VII 3+2 6
2 Суптропске и тропске воћке VII 3+2 6
3 Писање и презентација радова VII 3+2 6
4 Прерада воћа и грожђа VIII 2+2 5
5 Механизација и убирање у воћарству и виноградарству VIII

2+2

5
6 Повртарство VIII 2+2 5

 

МОДУЛ-ЗАШТИТА БИЉА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Општа ентомологија V 3+2 6
2 Познавање и сузбијање корова V 3+2 6
3 Ратарство и повртарство V 2+2 5
4 Воћарство и виноградарство V 2+2 5
5 Изборни блок 4 V 3+2 6
6 Општа фитопатологија VI 3+2 6
7 Општа фитофармација VI 3+2 6
8 Ентомологија 1 VI 3+2 6
9 Економика пољопривреде  VI 2+2 5
10 Практична обука 1 VI - 3
10 Изборни блок 5 VI 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Посебна фитофармација VII 3+2 6
2 Ентомологија 2 VII 3+2 6
3 Организација пољопривредне производње VII 3+2 5
4 Трошкови и калкулације у пољопривреди VII 3+2 5
5 Практична обука 2 VII - 2
6 Изборни блок 6 VII 3+2 6
7 Бактериозе и вирозе биљака VIII 3+2 5
8 Микозе биљака VIII 3+2 6
9 Практична обука 3 VIII - 2
10 Изборни блок 7 VIII 2+2 5
11 Завршни рад VIII   12
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Основи дендрологије V 3+2 6
2 Зоологија V 3+2 6
3 Пољопривредно саветодавство V 3+2 6
4 Пчеларство VI 3+2 6
5 Ливадарство са пашњаштвом VI 3+2 6
6 Основи органске производње VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Гајење лековитог биља VII 3+2 6
2 Суптропске и тропске воћке VII 3+2 6
3 Писање и презентација радова VII 3+2 6
4 Нематологија VIII 2+2 5
5 Семенарство VIII

2+2

5
6 Акарологија VIII 2+2 5

file icon pdf Исходи учења и компетенције студената

file icon pdf Књига наставника и сарадника

file icon pdf Књига предмета

Последње ажурирано среда, 08 јун 2022 19:39