Наставно-научно веће

  • ПДФ

Највиши стручни орган Факултета је Наставно-научно веће Факултета.Наставно-научно веће чине наставници и сарадници Факултета, који су у радномодносу на Факултету.Наставно-научно веће чине:- сви шефови катедри;- шеф за наставу; - по два представника са сваке катедре (бира их одговарајућа катедра).Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији.Декан је председник Наставно-научног већа по функцији.При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурањеквалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања иутврђивање ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представникастудената које бира Студентски парламент Факултета.Мандат чланова Наставно-научног већа траје три године, осим мандата члановаНаставно-научног већа из реда преставника студената, чији мандат траје две године.

1 Др Божидар Милошевић

2 Др Братислав Ћирковић

3 Др Мирољуб Аксић

4 Др Бобан Јашовић

5 Др Драган Јанковић

6 Др Милан Биберџић

7 Др Драгана Грчак

8 Др Ненад Драшковић

9 Др Саша Бараћ

10 Др Горан Максимовић

11 Др Славиша Гуџић

12 Др Слађана Јанковић

13 Др Зоран Јовановић

14 Др Драгана Лалевић

15 Др Лидија Миленковић

16 Др Жељко Савић

17 Др Небојша Лалић                            

18 Др Данијела Продановић

19 Др Владан Ђурић

20 Др Александар Ђикић

21 Др Љубомир Шуњић

22 Др Радомир Јовановић

23 Др Славка Митровић

24 Асс Милосав Грчак   

25 Асс Драган Грчак   

26 Иванка Ђоровић

27 Катарина Костић

28 Кристина Јевтић

29 Никола Димић

30 Стефан Стевановић

Последње ажурирано четвртак, 01 јун 2023 11:58